ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

1 Δεκ 2013

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΑΝ ΟΙ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΙΛΙΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Του Γεωργίου  Διαμαντίδη


Ο υλιστικός χιλιαστικός Παράδεισος, όπως τον πιστεύουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά

Σε αυτό το άρθρο, αγαπητοί, θα  κάνουμε κάποιες αποκαλύψεις με ντοκουμέντα,  όσο αφορά τις ημερομηνίες της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού και την  χιλιετή  Βασιλεία που είπαν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» κατά καιρούς. Τα ντοκουμέντα αυτά είναι παρμένα μέσα από τα έντυπα της ίδιας της Οργάνωσής τους.
Ξεκινάμε με το βιβλίο των Μαρτύρων του Ιεχωβά «Τετελεσμένον Μυστήριον» έκδοσης 1917, επανέκδοση 1919, σελ. 70, από  το οποίο παρουσιάζουμε ένα πίνακα με διάφορες χρονολογίες. Στον πίνακα λοιπόν αυτό, αναφέρεται,  πως η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου έγινε το 1874:

«Τετελεσμένον Μυστήριον»  σελ. 70: Ο πρώτος πρόεδρος της Οργάνωσης των ΜτΙ, Κάρολος Ρώσσελ είπε, πως η  Δευτέρα παρουσία του Κυρίου έγινε το Φθινόπωρο του 1874!
        
Ομοίως στο ίδιο έντυπο και στη σελίδα 80, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά υποστηρίζουν: «Παραθέτομεν Γραφικά τινά χωρία, τα οποία, όταν εννοηθώσιν εν τη προς άλληλα σχέση αυτών και εννοία. Αποδεικνύουσιν ότι η Δευτέρα έλευσις του Κυρίου, έλαβε χώραν κατά το φθινόπωρον του 1874 Μ.Χ.»

«Τετελεσμένον Μυστήριον»  σελ. 80: Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είπαν, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού έγινε το 1874!

Αλλά και στο δεύτερο τόμο του εντύπου «Ο Καιρός εστίν εγγύς», του 1889, επανέκδοση 1923, σελ. 242, δεν αφήνεται καμία αμφιβολία πως η Δευτέρα παρουσία του Χριστού έχει λάβει χώρα το 1874:  «Απεδείξαμεν ήδη ότι η δευτέρα του Κυρίου υμών παρουσία, και η αρχή των καιρών της αποκαταστάσεως, χρονολογείται από του 1874 Μ.Χ.»


«Ο Καιρός εστίν εγγύς» σελ. 242: Ο Ρώσσελ είπε, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου έγινε το 1874!

Περί της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου το 1874 κάνει λόγο και ένα ακόμα έντυπο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, από τα πιο σπουδαία στην εποχή τους, με συγγραφέα αυτή τη φορά τον δεύτερο πρόεδρο της Οργάνωσης τον  Ιωσήφ Ρόδερφορντ, «Η Κιθάρα του Θεού» 1921, σελ. 260: «…καταλήγουσιν εις το 1874, κατά τον οποίον χρόνον, συμφώνως προς την χρονονολογίαν των Γραφών, η δευτέρα του Κυρίου ημών προσδοκάται». Και το αστείο της υπόθεσης. Λίγο καιρό αργότερα ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, θα έστελνε τις «ορδές» των «Σπουδαστών της Γραφής», όπως αυτοαποκαλούνταν τότε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, να «ξεποδαριαστούν», για να αναγγείλουν στον κόσμο την καινούργια πλέον χρονολογία της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου που είχε οριστεί πλέον από το Ρόδερφορντ, το 1925! Μία ακόμα απάτη από την Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά:  

Η Κιθάρα του Θεού  σελ. 260: Ο δεύτερος πρώην πρόεδρος της Εταιρίας Σκοπιάς ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ είπε, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου προσδοκάται το 1874!

Βέβαια για τις αλλεπάλληλες χρονολογίες που όρισαν κατά καιρούς οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, για την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο, το επίσημο έντυπο της Οργάνωσης η «Σκοπιά», που τότε ονομάζονταν η «Σκοπιά του Πύργου» 1923, σελ. 139, παράγραφος 12: «Η πρώτη φάσις ήρξατο με την επάνοδον του Κυρίου ημών τω 1874, αι δε αξιοσημείωτοι περίοδοι αυτής είναι το 1878, 1881, 1914, 1918, και 1925».

Η «Σκοπιά του Πύργου» 1923, σελ. 139, παράγραφος 12:
Οι συγγραφείς της Σκοπιάς έγραψαν,  γιατί  την επάνοδον του Κυρίου το 1874, ανέφεραν επίσης με χαρά και τις άλλες ημερομηνίες 1878, 1881, 1914, 1918, 1925!

Την ίδια ημερομηνία του 1874, βρίσκουμε στο ίδιο έντυπο στη σελίδα 294, παράγραφος 46: «Η δευτέρα του Κυρίου υμών Παρουσία έλαβε χώραν τω 1874». «Ο προφήτης σαφώς υπεδείκνυεν ημίν ότι η «ημέρα της προετοιμασίας» θα ήτο μία περίοδός αρχομένη από της αρχής της δευτέρας του Κυρίου ημών  παρουσίας και καταλήγουσα μετά του τέλους των Καιρών των Εθνών ήτοι από του 1874 μέχρι του 1914»:


Η «Σκοπιά του Πύργου» 1923, σελ. 294, παράγραφος 46: Η Σκοπιά έγραψε, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου έλαβε χώρα το 1874! Και από το 1874 μέχρι του 1914, το τέλος των Καιρών των εθνών!

Παρόμοια πράγματα γράφονται και στο έντυπο Απελευθέρωσις 1926, σελ. 243: «Πάντα ταύτα μαρτυρούσιν ότι ο αιών ήγγισεν εις το τέρμα του και ήρξατο παρερχόμενος από του 1914 και ότι τότε, κατά τον χρόνον της παρουσίας του Κυρίου έλαβε χώραν η γέννησις του έθνους».

Απελευθέρωσις 1926, σελ. 243: Ο Ιωσήφ Ρόδερφοντ είπε, ότι το 1914 κατά τον χρόνον της  παρουσίας του Κυρίου έλαβε  χώραν η γέννησις του έθνους!

Στο έντυπο «Αύτη εστίν η αιώνιος Ζωή» 1950-53, σελ. 221, παράγραφος 11, όχι μόνο λησμονείται πλέον το 1874 ως έτος της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, αλλά ορίζεται το 1914 τώρα, ως έτος της Δευτέρας παρουσίας του. Μάλιστα γράφουν πως το έτος αυτό υπάρχουν και αποδείξεις! για την παρουσία του αυτή, οι οποίες έγιναν αντιληπτές από πολλούς ανθρώπους στον κόσμο! Εδώ πάει «γάντι» το περίφημο ρητό: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι»! Ορίστε και τα «κωμικοτραγικά» της Οργάνωσης: «’Από το 1914 ο παρών Χριστός έκαμε φανερές τις αποδείξεις της δευτέρας παρουσίας του και κατανοητές σε πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο»:

«Αύτη εστίν η αιώνιος Ζωή», σελ. 221, παράγραφος 11: Ο
Χριστός το 1914, έκαμε φανερές τις αποδείξεις της Δευτέρας Παρουσίας του, σε πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο!!!

Σας ερωτούμε, «Μάρτυρες του Ιεχωβά»: Έγινε η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και πότε; Το 1874 ή το 1914; Σας περιμένουμε με αγάπη να μας απαντήσετε!
Για την χιλιετή  Βασιλεία:
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Διάβολος επίστευεν ότι η χιλιετής βασιλεία θα εγκαθίστατο είς το 1915Όπως και αν έχει το ζήτημα, υπάρχει απόδειξις ότι η εγκατάστασις της βασιλείας εν Παλαιστίνη πιθανόν να γίνη κατά το 1925, ήτοι δέκα έτη από την χρονολογίαν την οποίαν ποτέ επιστεύομεν».  «Τετελεσμένον Μυστήριον» 1917, επανέκδοση 1919, σελ. 153.

«Τετελεσμένον Μυστήριον», σελ. 153: Οι Σπουδαστές της Γραφής είπαν,  ότι ο Διάβολος πίστευε ότι χιλιετής βασιλεία θα εγκαθίστατο το 1915! Και  ότι η εγκατάστασις της βασιλείας θα γίνει στην Παλαιστίνη  το 1925!

Εδώ μας  κάνει τρομερή εντύπωση, από που κατάλαβαν οι «Σπουδαστές της Γραφής» ότι ο «Διάβολος» πίστεψε ότι η χιλιετής βασιλεία θα εγκατασταθεί το 1915; Δηλαδή, μπήκαν στην σκέψη του «Διαβόλου» για να δουν πως σκέφτεται; Ας μας πουν  γι’ αυτό   οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά».
Στο δεύτερο τόμο του εντύπου «Ο Καιρός εστίν εγγύς» Τομ. Β’ 1889, επαν. 1923, σελ. 85, ο Ρώσσελ, υποστηρίζει πως η χιλιετής Βασιλεία του Κυρίου θα εγκατασταθεί το 1914: «...ότι το πλήρες το τέλος των Καιρών των Εθνών, τουτέστιν η πλήρης διορία της εις αυτά εκχωρηθείσης κυριαρχίας, εκπνέει εις το έτος 1914 Μ.Χ., και ότι η ρηθείσα χρονολογία θέλει είσθαι το απώτατον όριον της παρ ατελών ανθρώπων κυβερνήσεως του κόσμου… Πρώτον, ότι η Βασιλεία του Θεού, δια την οποίαν ο Κύριος υμών εδίδαξεν ημάς να προσευχώμεθα, λέγοντες, «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», θα αρχίση προσκτώσα πλήρη παγκόσμιον επικράτησιν, κατά την χρονικήν εκείνην περίοδον, (1914) και ότι τότε θα «ανιδρυθή» ήτοι εγκατασταθή μονίμως επί της γής».    

«Ο Καιρός εστίν εγγύς», σελ. 85: Ο Ρώσσελ είπε, Ότι η Βασιλεία του Θεού θα εγκατασταθεί μονίμως το 1914 επί της γης!!!

Στο ίδιο έντυπο και στη σελίδα 112, διαβάζουμε μετ’ εκπλήξεως πως η Βασιλεία του Θεού, δεν θα εγκατασταθεί το 1914, όπως άλλωστε γράφεται στη σελίδα 85, αλλά μετά το τέλος του 1914!  «…και η πλήρης εγκαθίδρυσις της Βασιλείας του Θεού, θέλει επιτελεσθή μετά το τέλος του 1914 Μ.Χ.».

«Ο Καιρός εστίν εγγύς», σελ. 112: Η πλήρης εγκαθίδρυσις της Βασιλείας του Θεού θα επιτελεσθεί  μετά το τέλος του 1914!!!

Καινούργια έκπληξη, μας περιμένει στη σελίδα 277, του ίδιου εντύπου. Η χιλιετής  Βασιλεία του Θεού είχε αρχίσει το 1872! Δηλαδή μέσα στο ίδιο έντυπο η Οργάνωση έχει περιπέσει σε αντιφάσεις τρεις φορές! Στη σελίδα 85 έχει πει πως η Βασιλεία του Θεού θα εγκατασταθεί το 1914, στη σελίδα 112 μετά το 1914 και στη σελίδα 277 το 1872!: «…αναμφιβόλως ο Αυτός Πάνσοφος Διδάσκαλος, όστις εδίδαξεν ημάς δια της χρονολογίας ότι εξ χιλιάδες έτη από της δημιουργίας του Αδάμ έληξαν με το 1872  Μ. Χ., και ότι η εβδόμη χιλιάς,  ο αιών της χιλιετούς Βασιλείας, ήρχισεν εκεί».

«Ο Καιρός εστίν εγγύς», σελ. 277: Ο αιών της χιλιετούς Βασιλείας άρχισε το 1872!!!

Στη «Σκοπιά του Πύργου» 15 Ιουνίου 1922, σελίδα 180, μας έρχεται ένα καινούργιο «φρούτο» ημερομηνίας έναρξης της χιλιετούς  Βασιλείας του Κυρίου.  Η χιλιετής  Βασιλεία αρχίζει τώρα το 1925! «Η χιλιετηρίς αρχίζει το 1925, τα δεινά της ανθρωπότητας θα αρχίσωσι τότε να εξαφανίζονται, ασθένειαι δε και πόνοι και θάνατος ακόμη ουκ έσται έτι, ήτο το άγγελμα το οποίον εκηρύχθη υπό του τέως δικαστού, του δικηγορικού σώματος της πόλεως Νέας Υόρκης, κ. Ιωσ. Φ Ρόδερφορδ».


Η «Σκοπιά του Πύργου» σελίδα 180: Ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ είπε, ότι η χιλιετής (Βασιλεία του Θεού) θα αρχίζει το 1925!!!
    
Μπορούν τελικά να μας απαντήσουν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά»: Πότε άρχισε η χιλιετής Βασιλεία του Θεού, το 1914, το 1872 ή το 1925;
Και τώρα θα παρουσιάσουμε  και το τελευταίο σπάνιο ντοκουμέντο που θα είναι «βόμβα» για  τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά».
Για να δούμε τι είπαν παλιότερα οι «Σπουδαστές της Γραφής» όσο αφορά για την Βασιλεία του Κυρίου:
«Ήτο γνωστόν εις τον λαόν εκείνον ότι ημείς είμεθα  Χριστιανοί, και ότι είχομεν μεταβή εκεί όπως εξετάσωμεν την Μ. Πυραμίδα  τους είπομεν δε όσον απλούστερον ηδυνάμεθα  κάτι τι περί της σημασίας αυτής, και ότι η Βασιλεία του Κυρίου ήν η Πυραμίς σιωπηρώς εμαρτύρει ήτο εγγύς. Ήκουον μετά προσοχής». Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1920, σελίδα 524.    

Η «Σκοπιά του Πύργου»1920, σελίδα 524: Οι «Σπουδαστές της Γραφής» (οι χρισμένοι κατά του μάρτυρες του Ιεχωβά) είπαν, πως η Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου  μαρτυρούσε σιωπηρώς τη Βασιλεία του Κυρίου!!!

Μήπως και εδώ  μπορούν να μας εξηγήσουν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», τι ακριβώς συμβαίνει; Πως είναι δυνατόν μια πυραμίδα να είναι σιωπηρός μάρτυρας της Βασιλείας του Θεού;  
Αν διαβαστεί αυτό το άρθρο μας  από τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά», θα θέλαμε να τους πούμε κάποια πράγματα.
Πολλοί από σας βρεθήκατε στην οργάνωση «των Μαρτύρων Ιεχωβά» ίσως από άγνοια ή από αγνή διάθεση. Νομίζετε ότι αυτή η οργάνωση είναι μοναδική στον κόσμο που κατέχει την αλήθεια. Όμως τα πράγματα μέχρι τώρα απέδειξαν το αντίθετο. Η αδυναμία, τα ψέματα, οι αλλαγές  της διδασκαλίας    της «Σκοπιάς» πρέπει να σας προβληματίσουν.
Η δικαιολογία της «Σκοπιάς» είναι το «νέον φώς» που λαμβάνει  δήθεν   συνεχώς. Και έτσι αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι τις διδασκαλίες της.
Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Αυτό που λέει στις Παροιμ. 4:18, δεν γράφει για αλήθειες που αποκαλύπτονται λίγες – λίγες,  αλλά για την ζωή των δικαίων, που όσο προοδεύουν, τόσο και πιο φωτεινή  γίνεται.
Ακόμα και ο ιδρυτής σας  ο Ρώσσελ έγραψε:  «Ο  Απόστολος εφιστά την προσοχήν  ημών  εις  το  γεγονός,  ότι  ο  Σατανάς  ζητεί  να  προξενήση  ζημίαν  εις  την  νέαν  κτίσην  δια  της  παραστάσεως  εαυτού  ως  αγγέλου,  η  αγγελιαφόρου  φωτός… μεταμορφοί  εαυτόν,  και  αντί  να  προσπαθή,  όπως  οδηγήση  έτι μέλλον κατ’ ευθείαν  προς  τας  δεισιδαιμονίας  και   το  σκότος,  υποκρίνεται ότι  είναι  οδηγός,  οδηγών  προς μεγαλύτερον  φώς» (Γραφικαί Μελέται, Τομ. Στ΄, Η Νέα Κτίσις, 1904, επανέκδ. 1923, σελ. 626).
Μήπως ο οδηγός της «Σκοπιάς»  είναι  ο Σατανάς;  Και  την οδηγεί  σε μεγαλύτερο ψεύτικο  φως; Σας αφήνουμε μόνοι σας να βγάλετε το συμπέρασμα. Πάντως  ο Θεός δεν εμπαίζεται.  
Μπορεί ο φανατισμός σας να σταθεί εμπόδιο και να μην θέλετε να μας ακούσετε, αυτό βέβαια είναι δικαίωμά σας. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε την αγάπη και το ζήλο να σας βοηθήσουμε, να σας δείξουμε την αληθινή πραγματικότητα.
Ο αρθογράφος δηλώνει κατηγορηματικά, ότι δεν υπήρξε ποτέ στην οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά». Και σας το δηλώνει αυτό,  για να μην νομίζετε ότι είναι ένα αποστάτης για να τον αποφεύγετε κλπ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.
       

7 σχόλια:

alexia1004 είπε...

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Έχοντας διαβάσει διάφορα άρθρα της Σκοπιάς και αντιαιρετικά, συνειδητοποίησα ότι αυτό που περιμένουμε όλοι οι Χριστιανοί, την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού, για τους ΜτΙ θα αποτελεί την τρίτη παρουσία μιας και η Δευτέρα ήδη έχει συντελεστεί.

Μάλιστα, στο άρθρο της Σκοπιάς μελέτης Ιανουαρίου 2014, "100 Χρόνια Βασιλείας—Πώς σας Επηρεάζουν;" κάνουν έναν απολογισμό της βασιλείας, που υποτίθεται εγκαθιδρύθηκε στον ουρανό το 1914.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Σε ευχαριστώ κ. alexia 1004, για τα καλά σου λόγια!
Αυτό που είπες για τους «ΜτΙ», «θα αποτελεί την τρίτη παρουσία μιας και η Δευτέρα ήδη έχει συντελεστεί».
Έχω να σου πω στο εξής: Στο περιοδικό τους «Ξύπνα, 22-3-1993, σελ. 4». Εκεί στις υποσημείωσης τους γράφουν: «Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς προσμένουν με ζωηρό ενδιαφέρον τη δεύτερη έλευση του Ιησού, πρότειναν ημερομηνίες που αποδείχτηκαν ανακριβείς . Εξαιτίας αυτού, μερικοί τους έχουν αποκαλέσει ψευδοπροφήτες…
Εδώ βλέπουμε ακόμα γι’ αυτούς δεν ήρθε η Δευτέρα Παρουσία! ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ!
Και ο όλα αυτά που είπαν για την Δ. Παρουσία, ότι έγινε το 1874 ή το 1914, είναι όλα ψέματα! Το ομολόγησαν οι ίδιοι, ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ!!!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

alexia1004 είπε...

Η αλήθεια είναι ότι στα πρόσφατα άρθρα τους, όσα έχω δει εγώ από το 2000 και μετά, νομίζω ότι δεν κάνουν πια λόγο για τη Δευτέρα Παρουσία, που ήδη έχει γίνει κατά την παλιά διδασκαλία τους, αλλά για την εγκαθίδρυση της βασιλείας (τρανό παράδειγμα το τελευταίο άρθρο, που μου προκάλεσε θυμηδία με το στραμπούληγμα της λογικής).

Ανώνυμος είπε...

ότι και να γράψουν αγαπητή Αλέξια οι πειθήνιοι ακόλουθοί τους θα το πιστέψουν.

Το άξιο προσοχής σ'αυτή την αίρεση είναι πως οι οπαδοί της πιστεύουν τα πάντα όσα γράφονται.
Μιλάμε για το τέλειο mind control

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ, είναι έτσι πως τα λες. Παλιότερα έγραψε η «Σκοπιά»: «Ανταρσία εναντίον του δούλου είναι ανταρσία ενώπιον του Ιεχωβά»! (Σκοπιά 1 Σεπτεμβρίου 1956 σελ. 270).
«Θεωρώ το περιοδικό η Σκοπιά ως την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Ιεχωβά! (Σκοπιά 1 Νοεμβρίου 1967, σελ. 667).
«Μέσω των στηλών της Σκοπιάς έρχεται αυξανόμενο φως για Βιβλική διδασκαλία…»! (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ, 1983 σελ. 66). Και πολλά άλλα λέει η «Σκοπιά» για να κρατήσει τους οπαδούς της.
Γιατί δεν βγαίνουν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» να μας απαντήσουν σε ένα ερώτημα που τους αναθέσαμε σε αυτό το άρθρο; Πιθανόν να φοβούνται το διάλογο!
`
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια για το εξαιρετικό άρθρο.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ευλογεί αυτές τις θεάρεστες προσπάθειες ενημέρωσης, και αφύπνισης, των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια.

Με την ευκαιρία, θα σας δώσω μια είδηση.

Η εταιρία ετοιμάζει να δώσει στην κυκλοφορία μια νέα ""μετάφραση"" της Αγίας Γραφής, και η Μ.Ν.Κ. που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια, ανήκει πια στο παρελθόν.

Τα παλιά παρήλθαν, νέο φως έλαμψε, και η καινούργια Μ.Ν.Κ. είναι γεγονός.

Η προηγούμενη θα γίνει προσάναμμα για το τζάκι.

Ελπίζω να σας άρεσε η είδηση...

ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ (όχι ο άγιος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητοί Χριστιανοί, πριν λίγο είχα διάλογο στην Ηράκλεια Σερρών με
"ΜτΙ" περί της Δ. Παρουσίας Του Χριστού.

Ο μάρτυρας του Ιεχωβά μου είπε: Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1914!
Αλλά την περιμένουμε!

Απάντηση δική μου:Τα βιβλία σας λένε ότι έγινε η Δ.Παρουσία το 1914!
Απάντηση δική του: ΛΑΘΟΣ ΕΚΑΝΕ Η ΣΚΟΠΙΑ! Τότε του λέω λάθος πιστεύω ακολουθείς!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...