ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

26 Οκτ 2014

Η ΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ 1925

Του Γεωργίου Διαμαντίδη


Ο Χριστός ως Βασιλιάς. Από το έντυπο των Μαρτύρων του Ιεχωβά «Η Κυβέρνηση που θα φέρει τον Παράδεισο»

Πρόσφατα είχα μια συζήτηση, με έναν «Μάρτυρα του Ιεχωβά», σ’ ένα ζαχαροπλαστείο. Μιλούσαμε για διάφορα θέματα. Φυσικά δεν συμφώνησε σε τίποτα μαζί μου. Μετά από  την πολύωρη συζήτηση που είχαμε,  φτάσαμε στο θέμα των  ημερομηνιών «σταθμών» για την Οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», «Σκοπιά», δηλαδή για το «1874», «1914»και το «1925».  Όταν όμως του εξήγησα, για τις ημερομηνίες αυτές, τι ακριβώς είχε πει η Οργάνωση του πως θα συνέβαινε, δήλωσε άγνοια. Όμως εγώ επέμενα, ότι πράγματι αυτά που υποστήριζα τα είχε πει η «Σκοπιά». Κάποια στιγμή θύμωσε, άρχισε να μου φωνάζει και να με αποκαλεί ψεύτη. Τον ρώτησα, που ακριβώς  λέω ψέματα και γιατί φωνάζει;  Η απάντησή  του  ήταν:
«ΞΕΡΕΙΣ ΕΓΩ ΧΤΥΠΑΩ, ΤΣΕΚΟΥΡΩΝΩ»!!!...
 
Ναι, καλά το διαβάσετε, υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες! Άλλωστε
δεν είναι πρώτη φορά που με απειλεί «ΜτΙ», αλλά η τρίτη. 
Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει με τους «ΜτΙ», όταν φτάνουν σε αδιέξοδο είναι, να συκοφαντούν τους συνομιλητές τους.
Στο  το τέλος του διαλόγου όμως, ο «ΜτΙ», μου ζήτησε  συγγνώμη για την συμπεριφορά του!  Με ρώτησε  επίσης, δύο φορές  αν ήμουν παλιότερα «ΜτΙ», και του απάντησα πως όχι.
Μάλιστα, τον ρώτησα, γιατί  μου έκανε αυτή την ερώτηση, αν δηλαδή ήμουν ποτέ «ΜτΙ»; Δεν απάντησε!
Ο διάλογος λοιπόν που έγινε με τον «ΜτΙ», ήταν η αιτία να γραφτεί το άρθρο αυτό.  Θα ασχοληθούμε στον παρόν άρθρο με την ημερομηνία του «1925» και γιατί ήταν τόσο σημαντική για τους «ΜτΙ» η ημερομηνία αυτή. Διότι με τις άλλες ημερομηνίες του «1874 και 1914» ασχοληθήκαμε αρκετά στο άρθρο antiairetikos.blogspot.com/2013/12/ blog-post.html. Κάποια πράγματα για το «1925» είχαμε πει και στο άρθρο αυτό. Όμως στο σημερινό άρθρο  θα παραθέσουμε περισσότερα στοιχεία.
Ξεκινώντας, παραθέτουμε κάποια λόγια του δευτέρου προέδρου της Εταιρίας «Σκοπιά», του Ιωσήφ Ρόδερφορδ.        

«Επί παραδείγματι, τον Οκτώβριον του 1929, εις επίσημον γεύμα παρατεθέν εν Νέα ‘Υόρκη, εξεφωνήθη λόγος υπό του πρωθυπουργού της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας επί παρουσία των κυριωτέρων Αμερικανών υποστηρικτών της Κοινωνίας των Εθνών, ως και των μελών του Συμβουλίου επί των Εξωτερικών Υποθέσεων εν τη μεγάλη μητροπόλει.
‘Η ραδιοφωνηθείσα αυτή ομιλία επροφήτευεν ότι τα δύο έθνη, η Βρετανία και η Αμερική, ηδύνατο να φέρουν και θα έφερον ειρήνην και ευημερίαν εις το κόσμον (…)  Τα έθνη ταύτα ήρχισαν ούτω προφητεύοντα ιδιαιτέρως  από του 1918  και όλοι γνωρίζουν, ότι μέχρι σήμερον αι προφητείαι των δεν επηλήθευσαν. Τούτο και μόνον, είναι ισχυρά απόδειξις, ότι είναι ψευδοπροφήται. Το γεγονός, ότι αντιπροσωπεύουν την οργάνωσιν του Διαβόλου και προφητεύουν, είναι απόδειξις, ότι δεν αντιπροσωπεύουν τον Ιεχωβά, τούτο είναι επίσης μία άλλη  απόδειξις, ότι είναι ψευδοπροφήται. Το γεγονός, ότι η λαλιά των και η πορεία της ενεργείας των τείνει να απομακρύνη τους ανθρώπους από του Ιεχωβά και της βασιλείας του, είναι μια επί πλέον απόδειξις, ότι είναι ψευδοπροφήται. Βλέπομεν λοιπόν, ότι αποτυγχάνουν ν’ ανταποκριθούν και εις μίαν, έστω, των απαιτήσεων, ώστε ν’ αποδείξουν ότι είναι αληθείς προφήται. – Δευτερον.  ιη’. 21,22» (ΦΩΣ Β’ 1930, σελ. 48, 49, 50).

Πρώτο ντοκουμέντο:


Ομολογία του Ρόδερφορδ!  Τα έθνη  που προφήτευσαν από το 1918, είναι «ψευδοπροφήτες» επειδή δεν εκπληρώθηκε η «προφητεία» αυτών μετά το «1918»! Ανέφερε επίσης  και Δευτερονόμιον, 18:21-22!


«Η χρονική αύτη περίοδος αρξαμένη κατά το 1575 π. Χ. λήγει κατά το φθινόπωρον του 1925, οπότε τα τύπος λήγη και το μέγα αντίτυπον πρέπει να αρχίση. Τι πρέπει να προσδοκώμεν ότι θα συμβή τότε; Εν τω τύπω έπρεπε να γείνηται πλήρης αποκατάστασης, συνεπώς το μέγα το αντίτυπον πρέπει να σημειώση την έναρξιν της αποκαταστάσεως των πάντων. Τα κυριώτερα πράγματα άτινα πρέπει να αποκατασταθώσιν είναι το ανθρώπινον γένος εις ζωήν·  και αφ’ ου άλλαι Γραφαί διασαφίζουσι το γεγονός, ότι θα λάβη χώραν ανάστασις του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και άλλων πιστών του παρελθόντος, και ότι ούτοι θέλουσιν απολαύσει την πρώτην εύνοιαν, δυνάμεθα να προσδοκώμεν ότι το 1925 θα παραστή μάρτυς της επιστροφής των πιστών τούτων ανδρών του Ισραήλ, εκ της καταστάσεως του θανάτου, οίτινες θα αναστηθώσιν τέλειαι ανθρώπιναι και θα γίνονται ορατοί».

                                     ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

«Ως μέχρι τούδε υπεδείξαμεν,  ο μέγας Ιωβιλαίος κύκλος θα αρχίση το1925. Τότε η επίγειος φάσις της Βασιλείας θέλει αναγνωρισθή...     
Επομένως δυνάμεθα μετ’ εμπιστοσύνης να προσδοκώμεν ότι το 1925 θα σημειώση την επιστροφήν του Αβραάμ Ισαάκ και Ιακώβ και των γνωστών απ’ αιώνος προφητών, ιδιαιτέρως εκείνων οίτινες κατονομάζονται υπό του Αποστόλου Παύλου εις το ενδέκατον κεφάλαιον της προς Εβραίους επιστολής, εν καταστάσει ανθρωπίνης τελειότητος» (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΥΝ ΖΩΝΤΩΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΘΑΝΩΣΙΝ, 1920, σελ. 77-78).   

Δεύτερο ντοκουμέντο:


Ομολογία του Ρόδερφορδ! Το 1925, θα αναστηθούν Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και άλλοι πιστοί του παρελθόντος!!!

Αυτός δεν μας είπε για τα έθνη, ότι είναι «ψευδοπροφήτες» από το «1918»; Να, ένας ακόμα  «ψευδοπροφήτης» που είπε για το «1925»!
Αυτό θα το επαναλάβουμε αρκετές  φορές!  

«Η χιλιετηρίς αρχίζει το 1925, τα δεινά της ανθρωπότητας θα αρχίσωσι τότε να εξαφανίζονται, ασθένειαι δε και πόνοι και θάνατος ακόμη ουκ έσται έτι, ήτο το άγγελμα το οποίον εκηρύχθη υπό του τέως δικαστού, του δικηγορικού σώματος της πόλεως Νέας Υόρκης, κ. Ιωσ. Φ Ρόδερφορδ» (Η «Σκοπιά του Πύργου» 1922, 15 Ιουνίου, σελ. 180).

Τρίτο ντοκουμέντο:


Ομολογία!  Του Ρόδερφορδ!  Το «1925» αρχίζει η χιλιετία!
Θα παύσουν οι ασθένειες,  οι πόνοι και ο θάνατος! 

Πέρασε το «1925» και δεν έγινε τίποτα, από όσα υποστήριζε!
Αυτός δεν μας είπε για τα έθνη, ότι είναι «ψευδοπροφήτες»  από το «1918»; Να, ένας ακόμα  «ψευδοπροφήτης» που είπε για το «1925»!
 
«Οι Ιουδαίοι οικοδομούσιν οικίας εν αις κατοικούσι, και αναφορικώς προς τούτο ο προφήτης του Θεού είπε: «Και θέλουσιν οικοδομήσει οικίας, και κατοικήσει·   και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει τον καρπόν αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτοί, και άλλος να κατοικήση·  δεν θέλουσι φυτεύσει αυτοί, και άλλος να φάγη·  διότι αι ημέραι του λαού μου είναι ως ημέραι του δέντρου, και οι εκλεκτοί μου θέλουσι παλαιώσει το έργον των χειρών αυτών. Δεν  θέλουσι κοπιάζει εις μάτην, ουδέ θέλουσι τεκνοποιεί δια καταστροφήν·  διότι είναι σπέρμα των ευλογημένων του Κυρίου, και οι έκγονοι αιυτών  μετ’ αυτών.» – Ησαΐας ξε’ 21,23.
Κατά την διάρκειαν των τελεταίων ετών εφύτευσαν εν Παλαιστίνη εκατοντάδας χιλιάδας δένδρων, ακριβώς εν αρμονία με την προλεχθείσαν προφητείαν: «Εν τη ερήμω θέλω εμφυτεύσει την κέδρον, το δένδρον της σίτης και το μύρτον, και την ελαίαν·  εν τη ακατοικήτω γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην και τον πύξον ομού·  δια να ίδωσι, και να γνωρίσωσι, και να στοχασθώσι, και να εννοήσωσιν ομού ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο, και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησεν αυτό. –  Ησαΐας μα’19,20.
Εν σχέσει με τον χρόνον  καθ’ όν Ιουδαίοι θα ήρχιζον λαμβάνοντες τας ευνοίας του Θεού ο Ιησούς είπε: «Και πεσούνται στόματι μαχαίρης και αιχμαλωτισθήσονται εις τα έθνη πάντα, και Ιερουσαλήμ έσται πατουμένη υπό των εθνών, άχρι ου πληρωθώσι  καιροί εθνών.» (Λουκ. κα’24)
Οι καιροί των Εθνών ετερμάσθησαν τω 1914 και από της χρονολογίας ταύτης και έκτοτε οι Ιουδαίοι εγένοντο λίαν ενεργητικοί εν Παλαιστίνη.
Συμφώνως με το Ιωβιλαίον σύστημα το εγκαθιδρύθεν υπό του Θεού δια του Μωΰσέως, το τελευταίον αυτών  τυπικών Ιωβιλαίον είναι το έτος 1925· και μετ’ ου πολύ μετά  πολύ ταύτα αι μεγάλαι ευλογίαι ας ο Θεός υπεσχέσθη εις τους Ιουδαίους θα αρχίσωσιν εκδηλούμεναι. Δυνάμεθα ν’ αποβλέπωμεν μετά μεγάλης προσδοκίας δι’ αξιοσημείωτον τινά εκδήλωσιν της θείας ευνοίας κατά το τέλος του 1925 ή ολίγον τι περαιτέρω τούτου» (ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ, 1924, σελ. 40,41).

Τέταρτο ντοκουμέντο:


Ο συγγραφέας, ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ, ανέφερε τον Ησαΐα ξε’ 21, 23. Και μα’ 19, 20, για τους Ιουδαίους, ότι το 1925, θα ερχόταν μεγάλη ευλογία από το Θεό! Και το παράξενο ποιο είναι;  Μας είπε:
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΕΦΥΤΕΥΣΑΝ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΕΧΘΕΙΣΑΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΝ…!  ΚΡΙΜΑ! ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 1925 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ! «Πήγαν άδικα και τα χιλιάδες δέντρα που φύτεψαν οι Ιουδαίοι στην Παλαιστίνη!..»
Μόνο ήξερε ο Ρόδερφορδ, να κατηγορεί τα έθνη, ότι είναι «ψευδοπροφήτες!» Επειδή δεν εκπληρώθηκε η «προφητεία» αυτών μετά το «1918»! Ανέφερε και το Δευτερονόμιον, 18:21-22!
Πολύ καλά. ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ; ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ!
ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ «ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ»! 

«Σχετικά με την Μπέθ-Σαρίμ, το βιβλίο «Σωτηρία»,(των ΜτΙ) το οποίο εκδόθηκε το 1939, εξηγεί: Οι εβραϊκές λέξεις «Μπέθ Σαρίμ» σημαίνουν «Οίκος Αρχόντων»·  ο δε σκοπός της απόκτησης της ιδιοκτησίας αυτής και της οικοδομής του οικήματος ήταν να υπάρχει αυτή απόδειξη του ότι υπάρχουν μερικοί σήμερα πάνω στη γη οι οποίοι πιστεύουν πλήρως στο Θεό και στον Χριστό Ιησού και στη βασιλεία Του, και οι οποίοι πιστεύουν ότι οι πιστοί άντρες του παρελθόντος σύντομά θα αναστηθούν από τον Κύριο, θα επανέλθουν στη γη και θα αναλάβουν τη φροντίδα των ορατών υποθέσεων της γης».
Λίγα χρόνια μετά το θάνατο του αδελφού Ρόδερφοντ, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας Σκοπιά αποφάσισε να πουλήσει την Μπέθ-Σαρίμ. Γιατί; Η «Σκοπιά» της 15ης Δεκεμβρίου 1947 (στην αγγλική) εξηγούσε:
Το κτίριο αυτό είχε εξυπηρετήσει πλήρως το σκοπό του και τώρα δεν ήταν παρά ένα μνημείο, η διατήρηση του οποίου κόστιζε αρκετά· τα η πίστη μας στην επάνοδο των αντρών της παλιάς εποχής, τους οποίους ο Βασιλιάς Χριστός Ιησούς θα καταστήσει άρχοντες σε ΟΛΗ τη γη (όχι μόνο στην Καλιφόρνια), βασίζεται, όχι σε εκείνον τον οίκο, την Μπέθ-Σαρίμ, αλλά στην υπόσχεση του Λόγου του Θεού» (Διαγγελείς, 1993, σελ. 76).       

Παρουσιάζουμε την φωτογραφία «μέσα από το βιβλίο του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου», («Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ», που είναι παρμένη από το «Διαγγελείς»).

Πέμπτο ντοκουμέντο:


Αυτό που ομολογεί εδώ, η Εταιρία, είναι η μισή αλήθεια. Δεν αναφέρει καθόλου, αυτό που στη συνέχεια γράφει και «εξηγεί» το βιβλίο «Σωτηρία». Ότι δηλαδή οι «Άρχοντες» αυτοί, δεν θα αναλάβουν μόνο τη φροντίδα των «ορατών υποθέσεων της γης», αλλά θα πάρουν στην κατοχή τους και τον «Οίκο των Αρχόντων», δηλαδή τον Μπαίθ Σαρίμ.
Και για να μη έχει, ο αναγνώστης, καμιά αμφιβολία για τη  μισή αλήθεια που δημοσιεύεται σήμερα στο βιβλίο «Διαγγελείς των ΜτΙ», για τη Μπαίθ Σαρίμ, παραθέτουμε απόσπασμα από το βιβλίο « Σωτηρία 1939», το οποίο αποσιωπά σήμερα η «Σκοπιά».
«Το οίκημα αυτό εχρησίμευσεν ως μαρτυρία εις πολλά άτομα καθ’ όλην την γην και ενώ οι άπιστοι χλευάζουν και λαλούν περιφρονητικώς περί αυτού εν τούτοις τούτο ίσταται εκεί ως μαρτυρία του Ιεχωβά, εάν δε και όταν οι άρχοντες επιστρέψουν και τινες εξ αυτών καταλάβουν την ιδιοκτησίαν αυτήν, το τοιούτον θα είναι βεβαίωσις της πίστεως και ελπίδος η οποία ωδήγησεν εις την οικοδομήν του Μπαίθ Σαρίμ» (ΣΩΤΗΡΙΑ 1939, σελ. 331).

Έκτο ντοκουμέντο:


Αυτή είναι όλη αλήθεια για το Μπαίθ Σαρίμ!
Η Εταιρεία, υποστηρίζει  σήμερα πως το σπίτι εκείνο «εξυπηρέτησε πλήρως το σκοπό του» και για να το «αποδείξει» αυτό, επικαλείται το βιβλίο «Σωτηρία». Όμως βλέπουμε πως η «Σκοπιά» νοθεύει την ιστορία της.  Το  βιβλίο «Σωτηρία» λέγει ρητά και κατηγορηματικά,  πως αν και όταν μερικοί από τους «Άρχοντες»,  π.χ.   ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ κ. ο. κ. επιστρέψουν, δηλαδή αναστηθούν,  και «καταλάβουν την ιδιοκτησίαν αυτήν», τότε «το τοιούτον θα είναι βεβαίωσις της πίστεως και ελπίδος η οποία οδήγησεν εις την οικοδομήν του Μπαίθ-Σαρίμ»!
Η οικοδομή λοιπόν του Μπαίθ Σαρίμ είχε ως σκοπό να δοθεί στους «Άρχοντες», και όταν κάποιοι από αυτούς έκαναν ιδιοκτησία τους το οίκημα αυτό, τότε θα εκπληρωνόταν και ο σκοπός για το οποίο κτίσθηκε και, προπαντός, θα καταντροπιάζονταν όλοι εκείνοι που χλεύαζαν τους «μάρτυρες του Ιεχωβά», εξαιτίας αυτού του σπιτιού. Τα πράγματα απέδειξαν πως δικαιώθηκαν οι χλευαστές και όχι οι άνθρωποι της Εταιρείας. Γι’ αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο της «Σκοπιάς» αναγκάσθηκε να πουλήσει αυτόν τον «Οίκο των Αρχόντων» για να σταματήσει αυτός ο δικαιολογημένος χλευασμός!   
Πολύ ωραία τα έχει πει, ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος!
Από το βιβλίο του, («Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ»).

«Δύο άνδρες του κεχρισμένου υπολοίπου (ένας από το έτος 1913 κι’ ένας από το έτος 1922) κι’ ένας από τα «άλλα πρόβατα» (από το έτος 1934) εκλήθησαν από τα κεντρικά γραφεία του Μπρούκλυν να μεταβούν κοντά στην κλίνη του Ρόδερφορδ στον οίκον τον καλούμενον «Βαίθ-σαρίμ,» στην πόλι Σαν Ντιέγκο της Καλιφορνίας. Στις 24 Δεκεμβρίου 1941, ο Ρόδερφορδ έδωσε σ’ αυτούς τους τρείς τις τελευταίες οδηγίες του. Επί  χρόνια ήλπιζε να ιδη τους πιστούς προφήτας, περιλαμβανομένων των Ηλία και Ελισσαιέ, αναστημένους εκ νεκρών κι’ εγκαθισταμένους ως «άρχοντας επί πάσαν την γην» στη βασιλεία του Θεού στον νέο κόσμο. (Ψαλμός με’ 16) Αλλά την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 1942, ο Ρόδερφορδ πέθανε σε ηλικία εβδομήντα δύο ετών…»     
(«ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ», 1961-70, σελ. 337-38, παρ. 4).

Έβδομο ντοκουμέντο:


Ομολογία!!!  Του Ρόδερφορδ!  Επί χρόνια έλπιζε να δει τους πιστούς προφήτες, περιλαμβανομένων των Ηλία και Ελισσαίο…!
Ο «καημένος» δεν πρόλαβε να τους δει, διότι έχει πεθάνει! 

«Το έτος 1925 ήρθε και πέρασε. Οι χρισμένοι ακόλουθοι του Ιησού ήταν ακόμη στη γη σαν τάξη. Οι αρχαίοι πιστοί άνδρες, ο Αβραάμ, ο Δαβίδ και άλλοι δεν είχαν αναστηθεί για να γίνουν άρχοντες στη γη, (Ψαλμ. με’16)
Έτσι, όπως θυμάται η Άννα μακΝτόναλντ: «το 1925 ήταν ένας θλιβερός χρόνος για πολλούς αδελφούς. Μερικοί απ’ αυτούς σκανταλίστηκαν·
 οι ελπίδες τους διαλύθηκαν. Έλπιζαν να δουν μερικές από τις ‘αρχαίες προσωπικότητες’ [αρχαίους άνδρες σαν το Αβραάμ] να ανασταίνονται.
Αντί να το θεωρήσουν αυτό μια ‘πιθανότητα’ το παρερμήνευσαν, ότι ήταν μια ‘βεβαιότητα’ και μερικοί έκαναν ετοιμασίες για τους αγαπημένους τους  περιμένοντας την ανάστασή τους» (ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 1983,
σελ. 156).

Όγδοο ντοκουμέντο:


Και εδώ το λέει ξεκάθαρα τι θα γινόταν το «1925». Όμως προσπαθούν, οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Είπαν για το «1925», ήταν μια «πιθανότητα» και όχι με «βεβαιότητα»!
Όπως είπαμε και σε άλλα άρθρα μας, ο Ρόδερφορδ,  σύμφωνα με την διδασκαλία του, είπε   πως το  «1922»,  «χρίστηκαν». (ΦΩΣ ΤΟΜΟΣ Β’  1930, σελ. 244 και  ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1940, σελ. 183).  
Για την «προφητεία» του «1925», το είπε λοιπόν ο «κεχρισμένος»! 
Και όχι μόνο ήταν «κεχρισμένος», αλλά σύμφωνα με τις διδασκαλίες της «Σκοπιάς», το 1918, αναγνωρίστηκαν (τα μέλη της Εταιρίας), ως η τάξις του «πιστού και φρόνιμου δούλου».
Διαβάζουμε: «Όταν ο Χριστός ήλθε για κρίσι στο 1918, βρήκε μερικούς που ήσαν ενωμένοι μ’ αυτόν τον όμιλο, οι οποίοι ενόμιζαν  ότι ο Κύριος είχε αναβάλει την ελευσί του και οι οποίοι κατέθλιβαν τους συνδούλους των εν Χριστώ. Αυτοί εξεβλήθησαν ως η τάξις του «κακού δούλου».
Εκείνη που υπηρετούσαν πιστά τον Θεό, ανεγνωρίσθησαν ως η τάξις του «πιστού και φρονίμου  δούλου».

«…τα γεγονότα μεταξύ του λαού του Ιεχωβά από 1918 μ.Χ. δίδουν ορατή απόδειξι ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, έχοντας αναλάβει τη βασιλεία του, ήλθε στο πνευματικό ναό του Θεού (εννοούν την οργάνωση) για να εκτέλεση την τελική κρίση στον «οίκον του Θεού» και, εκδηλώνοντας το έργο της κρίσεώς του, εύρε έναν «πιστόν και φρόνιμον δούλον» και τον διώρισε επί όλων των υπαρχόντων του, όλων των ορατών συμφερόντων της βασιλείας του επένω στη γη. (Α.’ Πέτρ. δ’ 17) Επομένως, για να δώσουμε πλήρη αναγνώριση στη θεοκρατική οργάνωσι σήμερα, πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτόν τον «πιστόν και φρόνιμον δούλον που ο επιστρέψας Κύριος και Κριτής έχει διορίσει επί όλων των υπαρχόντων του. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό». (ΣΚΟΠΙΑ 1952, 15 Μαΐου, σελ. 154, παρ. 7. ΣΚΟΠΙΑ, 1954, 1 ΔΕΚ. σελ. 362, παρ.13).

Ένατο  ντοκουμέντο: (Τις δύο «Σκοπιές», τις ενώσαμε μαζί).


Είδαμε σε αυτές τις «Σκοπιές», ότι ο Ρόδερφορδ και οι υπόλοιποι, ανήκαν στη τάξη του «πιστού και φρόνιμου δούλου»!
Βγάζουμε το συμπέρασμα, αυτός που μίλησε για το «1925», δεν ήταν ένας απλός «ΜτΙ», αλλά ανήκε στη  τάξη του «πιστού και φρόνιμου δούλου» (σύμφωνα με τα παραμύθια της Σκοπιάς)!     
Η  «Σκοπιά»  είπε,  για τον Ρόδερφορδ, ότι ανήκει   (μαζί με άλλους)   στους 144.000! (Η Κυβέρνηση Που θα Φέρει Τον Παράδεισο 1985, 1991, σελ. 18).

Δέκατο ντοκουμέντο:


Όπως βλέπουμε στην φωτογραφία, ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ, είναι το τρίτο  πρόσωπο στην σειρά. Λες και ο Θεός συγκέντρωνε τους ΨΕΥΤΕΣ στην ουράνια βασιλεία Του!  
Μόνο ήξερε ο Ρόδερφορδ, να κατηγορεί τα έθνη, ότι είναι «ψευδοπροφήτες!» Επειδή δεν εκπληρώθηκε η «προφητεία» αυτών μετά το «1918»! Μήπως εκπληρώθηκε η δικιά του «προφητεία» για το «1925»;  Η απάντηση είναι ένα ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ!!!
Μπορούμε να πούμε και εμείς, εφόσον δεν εκπληρώθηκε η «προφητεία» του για το «1925», ήταν και αυτός ένας «ψευδοπροφήτης»! 
Η  «Αποκάλυψη» γράφει:  «Και  ουχ ευρέθη  ψεύδος  εν  τω  στόματι αυτών» 14:5. Δηλαδή,  ο  Χριστός  συγκέντρωνε  τους «ψεύτες» για  να  βασιλεύσουν μαζί  του;   Θα συμφωνήσουμε σε ένα έντυπο της «Εταιρίας Σκοπιάς».

Έχει γράψει λοιπόν: «Οι υπηρέτες  του Θεού  πρέπει πάντοτε  να  λένε  την  αλήθεια. Οι ψεύτες  δεν θα  μπουν  στη  Βασιλεία του  Θεού» (Τι Απαιτεί ο Θεός από   Εμάς;  1996,  σελ. 19)!

Ενδέκατο ντοκουμέντο:


Κλείνοντας το άρθρο μας, θα παρουσιάσουμε, μια  μεγαλόστομη και βαρυσήμαντη δήλωση του  «ψευδοπροφήτη»  Ρόδερφορδ, όταν ήταν στη φυλακή. Να καταλάβουμε τι άνθρωπος ήταν αυτός.    
 «Γι’ αυτό, αδελφέ, εάν ποτέ βγω από δω, με τη χάρη του Θεού θα συντρίψω όλη αυτή την απόδοση λατρείας στα πλάσματα. Και κάτι ακόμη περισσότερο, θα αναλάβουμε το σπαθί της αλήθειας και θα ξεσκίσω τα σωθικά της πανάρχαιας Βαβυλώνας. Τα κατάφεραν και μας έβαλαν εδώ μέσα, αλλά θα ξαναβγούμε έξω. Ο Ρόδερφορδ το εννοούσε αυτό.  Από τότε που απελευθερώθηκε, μέχρι το θάνατό του στις αρχές του 1942, συνέχισε να εκπληρώνει την υπόσχεσή του αυτή ξεσκεπάζοντας δημόσια την πονηρία της ψεύτικης θρησκείας» (ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 1983, σελ. 123).

Το τελευταίο Δωδέκατο ντοκουμέντο:

 
Σύμφωνα με το βιβλίο αυτό,  ο Ρόδερφορδ,  «προσπάθησε να  ξεσκίσει τα σωθικά μας»!  Δήθεν με το σπαθί της αλήθειας!
Για τους «μάρτυρες του Ιεχωβά»,  ο «Χριστιανικός Κόσμος»
(μαζί και η «Ορθοδοξία»),  αποτελούν  την «Βαβυλώνα». Ή αλλιώς την «θρησκεία του διαβόλου»!   (Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν εδώ, «antiairetikos.blogspot.com/2013/11/blog-post_10.htm»). 
Μην ξεχνούμε  αυτό που είπε ο Ρόδερφορδ, «ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1918, ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ»!
ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ» ΓΙΑ ΤΟ 1925, ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ «ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ»!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

3 σχόλια:

Νεοκόρος είπε...

Συγχαρητήρια στο άρθρο!

Νεοκόρος

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Σε ευχαριστούμε φίλε , για το καλό σου λόγο!

Unknown είπε...

Η πιο κοντινή σε 'μας αποτυχία τους να προβλέψουν τον ερχομό χιλιετους βασιλείας συνετελεσθη το 1975.Οταν πέρασε το 1975,η ηγεσία τους,έριξε την ευθύνη στους εξαπατηθεντες Ιεχωβιτες,με το σκεπτικό ότι μόνοι τους διέδιδαν τα περί χιλιετους βασιλείας,ότι η ίδια η οργάνωση ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι το έτος αυτό θα σήμαινε την έναρξη χιλιετους βασιλείας πάνω στη γη.Το θέμα όμως είναι το εξής:Η αποτυχία τους το 1914 και το 1925 να προβλέψουν την έναρξη χιλιετους βασιλείας,δε δίδαξε τίποτα τους μεταγενέστερους;Πίστευαν ότι το 1975 θα ερχόταν ο Χριστός;Όταν πέρασε το 1975,η νέα τους αποτυχία δε τους δίδαξε τίποτα;Πόσες αποτυχίες απαιτούνται για να ανανηψουν από το λήθαργο στον οποίο βρίσκονται;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...