ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

21 Ιουλ 2019

«ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»: ΘΕΟΘΕΝ ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ! ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΛΑΕΙ Η ΣΚΟΠΙΑ; ΟΛΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ!

Του Γεωργίου Διαμαντίδη


(Η φωτογραφία είναι από τον επίσημο ιστότοπο των ΜτΙ, https://www.jw.org)

Αγαπητοί αναγνώστες, στο παρόν  άρθρο, θα αποκαλύψουμε μία παλιά "Σκοπιά" όσον αφορά την χρονολογία του  1914, τι ακριβώς θα γινόταν το έτος αυτό!  Την "Σκοπιά" που θα παρουσιάσουμε  παρακάτω, αναφέρει κι άλλες χρονολογίες... Εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο έτος 1914.  Για το 1914, γράφτηκαν πάρα πολλά από τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά"! Παραδείγματος χάριν,  έγραψαν στο βιβλίο τους, "Από τόν  Απολεσθέντα Παράδεισο Στόν Αποκαταστημένο Παράδεισο", 1958 -60, σελ. 170, παρ. 11: "Γιατί έλεγαν οι μάρτυρες  ότι  η ουράνια βασιλεία του Θεού θά άρχιζε στό  έτος 1914; Διότι οι “καιροί των εθνών” επρόκειτο νά λήξουν εκείνο το έτος"...
Βλέπουμε τους  ΜτΙ, να γράφουν, "ότι στο 1914, θα άρχιζε η  ουράνια βασιλεία του Θεού".
Το ερώτημα είναι, μήπως το έτος 1914, θα ήταν η έναρξη της επί  γης  βασιλείας του Χριστού;  Ναι!  Αυτό θα δούμε στο άρθρο  μας!  Διαβάστε το και διαδώστε το! 
                         ΘΕΟΘΕΝ ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ                                                                                                                                                                                                                                  
                        "ΕΠΤΑ ΚΑΙΡΟΙ" καί "ΕΠΤΑ ΚΑΙΡΟΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ"
Τό πλείστον μέρος της περί χρόνων και καιρών μελέτης παρέχεται εις ημάς μετά των μικροτέρων ακόμη ενδεικτικών αποδείξεων και πληροφοριών. Είναι, ένεκεν τούτου λίαν ενθαρρυντικόν τό νά γνωρίζωμεν πως ο Πάνσοφος Δημιουργός επέδειξε τήν ευρείαν πρόγνωσιν αυτού καί τήν ανεξερεύνητον σοφίαν διά μέσου των χρονολογικών εικόνων καί πινάκων, οίτινες υπό γενικήν έννοιαν καί έκτασιν ανασκοπούσιν ολόκληρον τήν διαδρομήν των επτά χιλιάδων ετών της αμαρτίας καί της απολυτρώσεως. Είναι δέ αυταπόδεικτον γεγονός ότι εν ταις πολυπλόκοις ταύταις υποθέσεσιν ο Ιεχωβά εγνώριζε τό τέλος εκ της αρχής, καί τί λέγομεν – πρίν ή ακόμη εκφέρη τά ήδη λαμβάνοντα χώραν, είχε συλλάβει εν Εαυτώ ολόκληρον τό σχέδιον των αιώνων. Είναι ακόμη πασίδηλον εις ημάς ότι καθ' όλον τό εκτεταμένον μεσολαβήσαν τούτο χρονικόν διάστημα των έξ χιλιάδων ετών της αμαρτίας, του σκότους καί της εξαχρειώσεως, ο Θεός σιωπηρώς πως επεξειργάζετο τάς μεγάλας αυτού βουλάς, τάς οποίας εν τω τέλει των αιώνων καί διά πρώτην φοράν απεκάλυψεν ενώπιον των αφιερωμένων... Ο αριθμός 7 εν τη συμβολική γλώσση είναι σύμβολον της θείας τελειότητος ή συμπληρώσεως, η δέ έκφρασις "Επτά Καιροί" συνεπάγεται τήν ιδέαν της τρομεράς, διαρκούς, θείας τιμωρίας, ως επίσης καί τήν ιδέαν περί της διαρκείας του χρόνου, κατά τήν διάρκειαν του οποίου οι Εβραίοι ώφειλον νά υποστώσι τήν εθνικήν  αυτών διαπαιγώγησιν· η προρρηθείσα δέ αύτη περίοδος σαφώς ενδείκνυται εν τη εκπληρώσει της προφητείας, ήτις διήλθε πλέον καί ανεγράφη εις τάς δέλτους της ιστορίας. Το συμβολικόν προφητικόν έτος απετελείτο εκ δώδεκα μηνών, ων έκαστος απετελείτο εκ τριάκοντα ημερών. Επτά καιροί, ή έτη είναι 2520 ημέραι, αίτινες λαμβανόμεναι επί της αρχής της μιάς ημέρας αντί ενός έτους αποτελούσι 2520 έτη. Η πλήρης καί τελεία τιμωρία ώφειλε νά διαρκέση επί επτά καιρούς, οίτινες απετέλουν τήν αυτήν χρονικήν περιόδον της υπό του προφήτου Δανιήλ προλεχθείσης εθνικής κυριαρχίας (Δανιήλ δ΄ 16, 23, 25, 32)· διότι η επί των Ιουδαίων επιβληθείσα εθνική τιμωρία συνίστατο εκ των θλίψεων άστινας υπέστησαν εκ μέρους των εθνικών βασιλειών, αίτινες ασπλάγνως και ανελεημόνως διεκυβέρνησαν αυτούς επί 2520 έτη. Αι βασιλείαι αύται ήρξαντο τό 600 π.Χ. καί ήρχιζαν τερματιζόμεναι το έτος 1914 μ.Χ. όταν διά του παγκοσμίου πολέμου είχε γείνη τό πρώτον παρά Θεού διατεταγμένον βήμα πρός έξωσιν των εθνικών εκ της μακροχρονίου και απηνούς κυριαρχίας των.  Ούτοι είναι οι διάσημοι καταστάντες "επτά καιροί" της τιμωρίας των Ιουδαίων, τούς οποίους πάντες οι Σπουδασταί των Γραφών γνωρίζουσι...  Η υπό του αγίου πνεύματος χρησιμοποίησις της λέξεως "επί πλέον" συναπάγεται λίαν σαφώς τήν ύπαρξιν καί άλλων προηγουμένων "επτά καιρών"· ο δέ ευσεβής ερευνητής του θείου λόγου δέν πρέπει νά παρίδη ένα τοιούτον υπαινιγμόν καί μάλιστα προερχόμενον εκ του μεγάλου χρονομέτρου – του Θεού.  Όπόταν δέ παράσχωμεν τήν δέουσαν προσοχήν εις τούτο, καί αι πρό του 606 π.Χ. χρονολογικαί περίοδοι εξετασθώσι μετά προσοχής, οπότε ήρχησαν οι "επτά καιροί", θαυμάσιον θέαμα Γραφικής χρονολογίας ανοίγεται ενώπιον των οφθαλμών ημών, καλύπτον ολόκληρον τήν εξ επτά χιλιάδων ετών ημέραν της αναπαύσεως του Θεού, μετά της επιπροσθέτου εκ τεσσαράκοντα ετών περιόδου της κρίσεως, ή 7040 ετών εν όλω.
Η προηγηθείσα "των επτά επί πλέον καιρών" χρονική περίοδος, ως εξής  δύναται νά ανιχνευθή καί εξετασθή. Λαμβάνοντες ως αφετηρίαν τό 606 π.Χ. και μετρούντες εκείθεν 2520 έτη, λαμβάνομεν τήν χρονολογίαν 3126 π.Χ. Εν τη χρονολογία ταύτη ουδέν τό άξιον σημειώσεως δύναται νά παρατηρηθή· εάν όμως εκ ταύτης ανατρέξωμεν πρός τά οπίσω 1000 ακόμη έτη, τότε έχομεν τήν χρονολογίαν της πτώσεως του Αδάμ καί της ενάρξεως των 6000 ετών της αμαρτίας. Λαμβάνοντες καί πάλιν τό 606 π.Χ. ως αφετηρίαν καί μετρούντες 2520 πρός τά εμπρός, φθάνομεν εις τό έτος 1914 ήτις είναι η χρονολογία, καθ' ήν ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ως Βασιλεύς της γης καί Κύριος των κυρίων, ήρχισε νά εξασκή τήν κραταίαν αυτού δύναμιν εναντίον των Σατανικών βασιλειών του παρόντος πονηρού αιώνος. Μετά δέ τό 1914, θα αρχίση η χιλιετής ημέρα του δευτέρου Αδάμ, φθάνουσα μέχρι του 2914, κατά τήν διάρκειαν της οποίας ο Κύριος θά βασιλεύη εν δυνάμει. "Είτα τό τέλος, όταν παραδιδοί τήν βασιλείαν τω Θεώ και Πατρί, όταν καταργήση πάσαν αρχήν καί πάσαν εξουσίαν καί δύναμιν. Δει γάρ αυτόν βασιλεύειν, χάρις ου θη πάντας τούς εχθρούς υπό τούς πόδας αυτού" – Α' Κορινθ. ιε' 24,25.
Εξ αυτού λοιπόν παρατηρούμεν ότι τών "επτά καιρών επί πλέον" της τιμωρίας του Ιουδαϊκού έθνους, προηγήθησαν καί έτεροι "επτά καιροί". Οι πρώτοι "επτά καιροί", ή 2520 έτη προηγήθησαν υπό της χιλιετούς ημέρας του πρώτου Αδάμ (Γεν. β' 14)· τά δέ έτερα 2520 έτη των "επί πλέον επτά καιρών" θά ακολουθηθούν υπό της χιλιετούς ημέρας του Χριστού, του δευτέρου Αδάμ. Ζαχαρίας ιδ' 9. Ματθ. ιβ' 8. Λουκάς ιζ' 24. Ιωάν. η΄ 56. Α' Κορινθ. ιε' 45.  Η εναρμόνιος διαδοχή των χρονολογικών τούτων περιόδων δύναται κάλλιστα νά εξικονισθή κατά τόν ακόλουθον τρόπον,  1000 έτη· 2520 έτη· 2520 έτη· 1000 έτη. –  Τό όλον 7040 έτη –  Κατατάσσοντες δέ τάς περιόδους εις παραλλήλους στήλας μετά των αντιστοιχουσών χρονολογιών της ανθρωπίνης ιστορίας.
                

         Πίναξ των "ΕΠΤΑ ΚΑΙΡΩΝ" καί "ΕΠΤΑ ΚΑΙΡΩΝ ΑΚΟΜΗ"               

4126 π.Χ. Έναρξις της χιλιετούς
ημέρας του πρώτου Αδάμ.

3126 π.Χ. Τέλος της χιλιετούς
ημέρας του πρώτου Αδάμ.

3126 π.Χ. Έναρξις των πρώτων επτά καιρών, ή 2520 ετών.

606 π.Χ. Τέλος των επτά πρώτων καιρών ή 2520 ετών.

606 π.Χ. Έναρξις των επί πλέον επτά καιρών, ή των 2520 ετών.

1914 μ.Χ. Τέλος των επί πλέον επτά καιρών ή 2520 ετών.

1914 μ.Χ. Έναρξις της χιλιετούς
ημέρας του δευτέρου Αδάμ.

2914 μ.Χ. Τέλος της χιλιετούς
ημέρας του δευτέρου Αδάμ.


(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1922, σελ. 355,356. Η υπογράμμιση δική μας).
Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:
Σχόλιο: ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟ 1914;  ή  ΜΕΤΑ το 1914;  Να τι θα γινόταν!  Το έτος 1914,  είναι ήτις η χρονολογία, καθ΄ην  ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς  Χριστός, ως βασιλεύς της γης και Κύριος των κυρίων  ήρχισε να εξασκή  την κραταιάν αυτού δύναμιν εναντίον των Σατανικών  βασιλειών του παρόντος πονηρού αιώνος!  
Τώρα προσέξτε!  Μετά δε το 1914, ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΔΑΜ, (δηλαδή Του Χριστού)  ΦΘΑΝΟΥΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2914, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΒΑΣΙΛΕΥΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ!!!  1914+1000 = 2914!!! 
Έχουμε και το πίνακα που παρουσιάζει η "Σκοπιά",  για τις χρονολογίες! 
"ΕΠΤΑ ΚΑΙΡΩΝ ΑΚΟΜΗ".  Το 1914  μ.Χ.  Έναρξις της χιλιετούς ημέρας του δευτέρου Αδάμ!!!   2914 μ.Χ  Τέλος της χιλιετούς ημέρας του Αδάμ!!!  Αυτά  έγραψε  η "Σκοπιά"!!!   Το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι, ότι η "Σκοπιά" ναι μεν αναφέρει τις χρονολογίες αυτές, αλλά πώς ήταν τότε κατανοητές από τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά;  Να! "ΘΕΟΘΕΝ ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ"!!!  Έτσι δεν έγραψε η "Σκοπιά" στην επικεφαλίδα της; Είναι όμως αλήθεια αγαπητοί αναγνώστες και  ΜτΙ, ότι οι  χρονολογίες που ανέφερε η "Σκοπιά", είναι  ΘΕΟΘΕΝ ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑΙ;;;  Ο καθένας ας  βγάλει το συμπέρασμά του! 
Παρουσιάζουμε  ένα ακόμη πίνακα χρονολογιών της "Σκοπιάς"!
Πριν  παρουσιάσουμε το πίνακα,  να γράψουμε τι ακριβώς λένε πάλι για το 1914!
1914 μ.Χ. Τέλος των επιπροσθέτων "επτά καιρών" ή 2520 ετών.  Αρχή της ανατροπής του κατ' όνομα πνευματικού Ισραήλ. Έναρξις της επί γης βασιλείας του Χριστού.
(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1922, σελ. 358. η υπογράμμιση δική μας).
Ορίστε το ντοκουμέντο:Σχόλιο: Η "Σκοπιά" έγραψε:  "ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"!!!  Πότε; Το 1914 μ.Χ. !!!


Είναι αλήθεια "Μάρτυρες του Ιεχωβά", ότι η έναρξη  της επί γης βασιλείας  Του Χριστού, είναι  το έτος 1914;  Αν ναι, απαντήστε μας! Και να μην ξεχνούμε! ΘΕΟΘΕΝ ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ!!!                 

(Για την χρονολογία  του 1914, αναφέρουμε  κάποια επιχειρήματα και σε ένα άλλο άρθρο μας, "antiairetikos.blogspot.com/2013/12/blog-post.html", όποιος και όποια θέλει μπορεί να διαβάσει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...