ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

22 Σεπ 2013

ΤΙ ΕΙΠΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΡΩΣΣΕΛ, ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΕΛ

Του  Γεωργίου   Διαμαντίδη


Είπε  ποτέ  η  Σκοπιά  για  το  Ρώσσελ,  όποιος τον   εγκατέλειπε και τον αρνιόταν, εγκατέλειπε και αρνιόταν τον Κύριο και Διδάσκαλο;                                                                                                                              

Πριν μπούμε στο  θέμα  του  άρθρου, θα  ήθελα  να πω το εξής:
Αυτό  το  άρθρο  που θα διαβαστεί,   σε  κάποια θέματα  θα  φανεί  για  κάποιους   άγνωστα ή   γνωστά.  Απευθυνόμαστε  με  πολύ  αγάπη  προς  τους «Μάρτυρες  του Ιεχωβά»,  να  δώσουν  προσοχή  αυτά  που  θα  διαβάσουνε.  Τα ντοκουμέντα που θα παρουσιάσουμε  είναι  όλα  πέρα για  πέρα  αληθινά.
Έχει  πει, η «Σκοπιά» για τον Ρώσσελ:
«Οι αφιερωμένοι εκείνοι Χριστιανοί οίτινες ανέγνωσαν και τελείως εξετίμησαν την  Αλήθειαν,  ως αύτη εμπεριέχεται εις τους προηγούμενους εξ Τόμους  των  Γραφικών Μελετών, ευκολότερο κατανοούσι  και συμφωνούσιν ότι ο Κάρολος Τάζε  Ρώσσελ, ήτο ο αγγελιαφόρος  της Εκκλησίας της Λαοδικίας»...
«Ο πιστός και φρόνιμος του Κυρίου – ο  ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΑΖΕ ΡΩΣΣΕΛ».
«Και τω αγγέλω».– Ο  ειδικός αγγελιαφόρος  του  τελευταίου  αιώνος  της   εκκλησίας  ήτο ο  Κάρολος Τ. Ρώσσελ.
 «Και έκραξε  φωνή μεγάλη». – Ο Πάστωρ Ρώσσελ  ήτο  η
χρησιμοποιηθείσα φωνή. – Αποκ. ζ’ 2.
«Και  όσα ελάλησαν αι επτά βρονταί». – Ο  Πάστωρ  Ρώσσελ, ως αντιπρόσωπος  της τάξεως του  Ιωάννου.
«Και ο έβδομος άγγελος». – Ο Πάστωρ Ρώσσελ. Ίδε  Αποκ. γ’ 14, ι’ 7.
«Και ήκουσα  φωνής  μεγάλης εκ του ναού». – Ο  Πάστωρ  Ρώσσελ  ήτο η φωνή  η ούτω χρησιμοποιηθείσα  υπό  του Κυρίου  (Αποκ. ζ’ 2, ι’ 7).
«Το  πνεύμα  ανέστησε  τον  Πάστορα  Ρώσσελ, ίνα εννοήση  και εκτίμηση τα  ουράνια» (Ματθ. γ’ 16).
«Ο  Ρώσσελ… ελάμβανε  τον  λόγον  κατ’ ευθείαν  από  το  στόμα  του  Θεού,  όστις  ελαλήθη  δια  των αγίων ανθρώπων του  Θεού, οίτινες εκινήθησαν υπό του  Αγίου Πνεύματος» (Β’ Πέτρ. α’ 21).
«Ο Π. ΡΩΣΣΕΛ, ΚΑΙΤΟΙ  ΕΙΝΕ  ΝΕΚΡΟΣ, ΟΜΙΛΕΙ ΟΜΩΣ  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ».  (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΜΟΣ  Ζ’.  ΤΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, εκδ. 1η  1917,  επανέκδ. 1919, σελίδες  5,  6,  61, 201, 202, 216, 464, 467 και 590).
Τα αγιογραφικά χωρία  για το Ρώσσελ,  είναι της Σκοπιάς!
Ο Ιωσήφ  Ρόδερφοντ, στο βιβλίο του «Κιθάρα  του Θεού» 1921, στις τελευταίες  σελίδες  του  αναφέρει  το  «Τετελεσμένον  Μυστήριον» και τι περιέχει  μέσα  σε  αυτό.  Γράφει  λοιπόν,  ότι  ο  Ρώσσελ  είναι  ο  έβδομος  άγγελος. Να  το  δούμε:
                         
Από  το  βιβλίο  «Κιθάρα  του   Θεού»  1921, του   Ιωσήφ Ρόδερφοντ, αναφέρει  στις  τελευταίες  σελίδες  του  το «Τετελεσμένον Μυστήριον» και τι περιέχει μέσα  σε  αυτό.  Ο Ρώσσελ,  ο  έβδομος  άγγελος!

«Εν  συνόψει  ότι λέγομεν κατά  την γνώμην   ημών ο  αδελφός Ρώσσελ, ήτο ο  εκλεκτός  δούλος  του Κυρίου…».
«Και ότι ο  Θεός  εξέλεξεν  ένα νέον φρουρόν, εν  νέον στόμα  εν  τω  προσώπω  του αδελφού  Ρώσσελ» (Σκοπιά  1 Απρ. 1920, σελ. 184, και 1 Ιουν. σελ. 317).
Η ΠΙΣΤΟΤΗΣ  ΕΙΝΑΙ  ΕΥΠΕΙΘΕΙΑ:
«Το  να  είναι  τις  πιστός  σημαίνει  να  είναι  ευπειθής.
Το  να  είναι  τις  ευπειθής  εις  το  Κύριον  σημαίνει  να  είναι  υπήκοος  εις   τον  Κύριον. Το  να  εγκαταλείψη τις  ή  να αρνηθή το  όργανον το οποίον  ο  Κύριος  εξέλεξε, σημαίνει  εγκατάλειψιν  ή  άρνησιν  αυτού  του  Κυρίου,  συμφώνως  προς  την  αρχήν  καθ’ ην ο αρνούμενος  τον  δούλον  τον  οποίον  απέστειλεν  ο  Διδάσκαλος,  αρνείται αυτόν  τον  Διδάσκαλον». «Ουδείς  υπάρχει  εν  τη  παρούση  αληθεία  σήμερον, όστις  δύναται  ειλικρινώς  να  είπη,  ότι  έλαβε γνώσιν  της  αληθείας  εξ  οιασδήποτε άλλης  πηγής, ει  μη  δια  της  διακονίας  του  αδελφού  Ρώσσελ, είτε  αμέσως  είτε  εμμέσως. Δια  του  προφήτου  αυτού  Ιεζεκιήλ,  ο  Ιεχωβά  προεικόνισε την  θέσιν  ενός  δούλου… Ο άνθρωπος ο  οποίος  δια  της  χάριτος  του  Κυρίου  επλήρωσε  την  θέσιν  εκείνην, ήτο ο  αδελφός  Ρώσσελ»  (Σκοπιά 1 Μαΐου, 1922, σελ. 132).
Το  δημοσιεύουμε το κείμενο:
  
                                              
Σκοπιά 1 Μαΐου 1922, σελ. 132: Όποιος  εγκατέλειπε  και αρνιόταν τον  Ρώσσελ, αρνιόταν  τον  Κύριο   και  Διδάσκαλο!

«Εάν λοιπόν   πιστεύομεν  ότι  ο Κύριος… εξέλεξεν τον αδελφόν Ρώσσελ  ως «πιστόν και  φρόνιμον αυτού  δούλον»  και  ανέδειξεν  αυτόν  κύριον  επί  πάντων των  υπαρχόντων  αυτού» (Σκοπιά 1923, σελ. 72  και παράγραφος 48).
 «Ο Κύριος  διώρισεν ένα άνθρωπον   ως  τον «πιστόν και φρόνιμον δούλον  του»  και μάλιστα,  καίτοι  αυτός παρήλθεν εκ  της  γης,  εκτελεί ακόμη  έργον Θεού» (Φώς, τόμος Β’ σελ. 51).
Ο ΙΩΣΗΦ Φ. ΡΟΔΕΡΦΟΡΝΤ, ο οποίος  διαδέχτηκε τον Κ.Τ. Ρώσσελ ως  πρόεδρος  της  Εταιρίας Σκοπιά  το  1917, άρχισε  ως  εξής  τα  σχόλιά του  στη  διάρκεια  της  κηδείας  του  Ρώσσελ:
«Ο Κάρολος  Τέηζ  Ρώσσελ  ήταν όσιος  στον  Θεό, όσιος στον Χριστό Ιησού, όσιος στην υπόθεση  της  Μεσσιανικής  βασιλείας. 
Ήταν πέρα  για  πέρα  όσιος – ναι,  όσιος  μέχρι θανάτου».
Αληθινά, αυτό  ήταν εξαίρετο  εγκώμιο  για έναν  πιστό  υπηρέτη του Ιεχωβά  Θεού. Δεν  θα μπορούσαμε  να  εγκωμιάσουμε    περισσότερο  κάποιον   άνθρωπο  από το  να  πούμε  ότι αντιμετώπισε  με  επιτυχία  την  πρόκληση της  οσιότητας, ότι ήταν όσιος – πέρα για πέρα όσιος» (Σκοπιά 15-3-1996, σελ. 10). 
Να συνοψίσουμε,  τα  όσα  είπε  η  «Σκοπιά»,  στο πρόσωπο του  Ρώσσελ:
Είναι αγγελιαφόρος  της Εκκλησίας της Λαοδικίας!
Είναι ο πιστός και φρόνιμος του Κυρίου!
Είναι ο  ειδικός αγγελιαφόρος του  τελευταίου  αιώνος    
της  εκκλησίας!
Ήταν η χρησιμοποιηθείσα φωνή!
Ήταν ως αντιπρόσωπος  της τάξεως του  Ιωάννου!
Ήταν ο έβδομος άγγελος!
Ήταν η φωνή  η ούτω χρησιμοποιηθείσα  υπό  του Κυρίου!
Ήταν αυτός που  ελάμβανε  τον  λόγον  κατ’ ευθείαν  από  το  στόμα 
του  Θεού!
Καίτοι ήταν νεκρός, ομιλεί όμως και πάλιν!
Ήταν ο  εκλεκτός  δούλος  του Κυρίου!
Ήταν το  νέον στόμα του Θεού!
Ήταν το όργανο  του Κυρίου. Και  όποιος αρνιόταν το  όργανο αυτό,   αρνιόταν  το  ίδιο Κύριο!
Ήταν όσιος!
Και αν έφυγε από  την γη, εκτελεί ακόμη  έργον Θεού!
Πω! πω! Τι  εγκώμια  ήταν αυτά  για το  Ρώσσελ;!
Δεν  είναι  αυτό  για  έναν  άνθρωπο  ανθρωπολατρία;
Και  μας κατηγορείτε εμάς ότι  είμαστε ειδωλολάτρες!
Η  διδασκαλία  του  Ρώσσελ:
(Γραφικές Μελέτες, τομ. Γ’ Ελθέτω η Βασιλεία σου, συνεγράφη το 1891, επανέκδ. 1923, σελ. 283).
«Όταν  ο  Μεσσίας  έλθη  δευτέραν  φοράν, εν  δόξη  και δυνάμει, και οι οποίοι  θέλουσιν  ειπεί, «Ιδού, ούτος είναι ο Θεός  ημών περιεμείναμεν  αυτόν, και  θέλει  σώσει  ημάς. Ούτος  είναι ο  Κύριος  περιεμείναμεν αυτόν θέλομεν χαρή  και ευφρανθή  εν  τη  σωτηρία  Αυτού» (Ησα. κε’ 9). 
Ο  Ρώσσελ,  «το νέον στόμα του Θεού κατά την Σκοπιά»,  σ’ αυτό  το  εδάφιο, το  δίνει στο πρόσωπο του Χριστού! 
Σύμφωνα με  το  Ρώσσελ,  ο  ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο  ΘΕΟΣ   ΚΑΙ  Ο ΚΥΡΙΟΣ!  Στα εβραϊκά  ο  Γιαχβέ!
Όμως η  «ΜΝΚ»,  στο  χωρίο  αυτό,  το  δίνει  στο  Θεό  Πατέρα!
Μήπως η  «Σκοπιά»  παλαιότερα  πίστευε στην Θεότητα του Χριστού;
«Καθώς  δε  διαβεβαιούμεν   την  ανθρωπότητα του  Ιησού, εξ ίσου  υποστηρίζουμεν  την Θεότητα  του  Χριστού». (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ  Ζ’ εκδ. 1η  1917,  επανέκδ. 1919, σελ. 65).
Να  το  δούμε  και  στο  κείμενο:


Τετελεσμενον Μυστήριον  Τομ. Ζ΄, εκδ. 1η  1917, επανέκδ. 1919, σελ. 65: Οι  Σπουδαστές της Γραφής υποστηρίζουν
την  Θεότητα  του  Χριστού!

«Μόλις  είδε ο  Θωμάς τα  σημεία των  παθημάτων του  Διδασκάλου αυτού  πλήρης αφοσιώσεως και  λατρείας προς αυτόν  ανέκραξεν εν  εξάλω ενθουσιασμώ, «Ο Κύριος μου και  ο  Θεός  μου!»
Αύτη  είναι  πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος του  αναστάντος Κυρίου. Το  χωρίο αυτό επομένως αποδεικνύει ότι  είναι  κατάλληλον όπως εφαρμόζωμεν εις  τον  Χριστόν  Ιησούν  το   όνομα Κύριος και Θεός, καθώς  έπραττεν η  αργέγονος  εκκλησία»!
«Κι ο Χριστός Κύριος  πάντων και  Θεός  θα  λατρευθή. Αμήν. (Σκοπιά 1922, σελ. 78 - 79  και 368).
Παρουσιάσουμε  το  κείμενο της «Σκοπιάς»  1922, σελ. 368: 


Σκοπιά 1922, σελ. 368: Κι ο Χριστός  πάντων  και  Θεός  θα  λατρευθή (είναι κάτω δεξιά)!
                              
ΘεότηταΘεός  το  έχουν με (Θ)  κεφαλαίο!
«Μέσω  των  στηλών της  Σκοπιάς  έρχεται αυξανόμενο  φώς  για βιβλική  διδασκαλία… Η παρακολούθηση  και  η  συμμετοχή  στην Μελέτη Σκοπιάς μας  βοηθάει πάντοτε να  χαιρόμαστε…»(ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΓΙΑ  ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ  ΣΕ  ΠΕΡΑΣ ΤΗ  ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ  1983, σελ. 66).

Μπορείτε να μας πείτε «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά»,  τον Χριστό τον λατρεύετε ως Θεό;!
Εσείς  δεν είπατε, μέσω  των  στηλών της  Σκοπιάς  έρχεται αυξανόμενο  φώς;  Και  ότι χαίρεστε στην Μελέτη  αυτής;
 Χαρείτε λοιπόν την  «Σκοπιά»  του   1922!
 «Εν  τούτοις  δυνατόν να  απαιτηθή  παρ’ ημών, να  εκτελέσωμεν την στρατιωτικήν ημών θητείαν, είτε ψηφίζομεν, είτε ουχί   εάν δε ήθελεν  απαιτηθή  τούτο  παρ’ ημών θα  είμεθα  υποχρεωμένοι να  υπακούσωμεν εις  τας υπαρχούσας  εξουσίας, και  να  θεωρήσωμεν,  ότι η  πρόνοια του  Κυρίου  έχει  επιτρέψει την  στρατολογίαν, και αυτός  είναι  ικανός να   μετατρέψη   τούτο  προς  το  καλόν ημών  και  των  άλλων» (ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜ. ΣΤ΄, Η ΝΕΑ ΚΤΙΣΙΣ 1904, επανέκδ. 1923, σελ. 569).
Συμφωνείτε με τον  Ρώσσελ,   «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά», ότι   η  πρόνοια του  Κυρίου  έχει  επιτρέψει την  στρατολογία;
Διαβάzουμε από  το (ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ  ΠΑΣΤΟΡΟΣ  ΡΩΣΣΕΛ, ΕΚΔΟΣΙΣ  ‘ΛΟΓΟΥ’  NEA YOPKH,  σελ. 464).
Ο  τίτλος είναι,  Η ΕΙΡΗΝΗ  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ – ΠΟΛΕΜΟΣ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ, WASHINGTON  Μαΐου  25 – 1913:
«Ουδείς  θα  ηδύνατο να  είναι  περισσότερον  εναντίον  του  Πολέμου από τον  Εαυτό  μου διότι  είμαι  των  άκρων  εις  τα  φρονήματά  μου δια την  Ειρήνην.  Εν  τούτοις  δεν  ημπορώ  να  κλείσω  τους  Οφθαλμούς  μου  εις  τα  γεγονότα  της  Ιστορίας  διότι  κάθε  ευλογία έχει  έλθει  εις  τον  κόσμον  μέσω  πολέμου, και  με  τρομεράν  δαπάνην αιματοχυσίας.  Πού  θα  ήτο  Αμερικήν  σήμερον  εάν δεν  εγένετο  ο  Πόλεμος  της  Ανεξαρτησίας;  Πού  θα  ήσαν τα  έθνη  της  Ευρώπης σήμερον  εάν  ταύτα  δεν  επολεμούσαν δια  να  διατηρήσουν  την  εθνικήν των  ελευθερίαν;»
Διαβάσατε αγαπητοί φίλοι,   τι  είπε  ο Ρώσσελ;
Ότι  κάθε ΕΥΛΟΓΙΑ έχει  έλθει  εις  τον  κόσμον  μέσω  ΠΟΛΕΜΟΥ!!! 
Για  να  μην  νομίζουνε,  οι «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά», ότι  τους
συκοφαντούμε  το  παρουσιάζουμε:


Βιβλίο Κηρυγμάτων του  Ρώσσελ, σελ. 464:
Κάθε  ευλογία  έχει  έλθει  μέσου πολέμου!
                                                  
Έγραψε ο  Ρώσσελ, (από το ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, σελ. 41):
«Προς  τούτοις,  πρέπει  να  ενθυμώμεθα  τι  αι  γραφαί ευκρινώς διακηρύττουν, ότι  ο πολλαπλασιασμός  του  γένους  είναι μόνον  δια  τον παρόντα  καιρόν   και  ότι  εκείνοι  οίτινες θα φθάσουν το νέον  αιώνα, εις  την  ανάστασιν, «ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται».
Ο πολλαπλασιασμός του  γένους είναι  προς τον  σκοπόν μόνον  μέχρις  ότου πληρωθή  η  γη»!
Ακούσατε «Μάρτυρες  του Ιεχωβά», τι  είπε  ο «εκλεκτός  δούλος  του Κυρίου»  για εσάς  ο  Ρώσσελ;
ΟΤΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ  ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ  ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ  ΚΑΙΡΟΝ!!!
ΚΑΙ ΟΤΙ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ!!!
Όμως  εσείς  αργότερα είπατε  άλλα,   (από  το  βιβλίο  σας  Αληθινή Ειρήνη και Ασφάλεια – από  Ποια  Πηγή;  1973 στην Ελληνική, σελ. 146).  «Ο  Λόγος  του  Θεού  παρέχει  μια  ισορροπημένη  άποψι  του σέξ  που θα  προστατεύσει  την ευτυχία μας  και  τώρα  και  στο μέλλον».
Με αυτά  που  είπατε   πιστεύετε,   ότι   και   στο  ΜΕΛΛΟΝ  θα  υπάρχει το  «σεξ»  για  «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»!
Βγάλατε,  τον  Ρώσσελ,  ΨΕΥΤΗ!!!
Είπε  ο  Ρώσσελ, (από το ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ,  σελ. 781). «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ».
Εδώ  να  σχολιάσουμε  για  τον  Τίμιο   Σταυρό.
Παλιότερα στο εξώφυλλο η «Σκοπιά  του Πύργου» είχε  ένα Σταυρό με  στέμμα,  απολαύστε  το:


Σκοπιά 1920: Σταυρός  με στέμμα!

«Παραδείγματος  χάρη,  στη  δεκαετία  του  1920  πολλοί,  Σπουδαστές  της  Γραφής,  φορούσαν μια  καρφίτσα που  είχε  έμβλημα  με  σταυρό  και  στέμμα» (Σκοπιά  1 Ιαν. 2000, σελ. 8  και παρ. 15).   
Όχι  μόνο  φορούσαν  καρφίτσα με  Σταυρό, αλλά και  εγκωμίαζαν  τον  Σταυρό! Να  το  δούμε:


Τετελεσμένον Μυστήριον  Τομ. Ζ΄, εκδ. 1η  1917, επανέκδ. 1919, Σελ. 200: Οι Σπουδαστές  της  Γραφής  εγκωμιάζουνε
τον  Σταυρό!


Και  ο  Ιωσήφ  Ρόδερφορντ, ο   δεύτερος   πρόεδρος  της  Εταιρίας  Σκοπιάς  στο  βιβλίο  του «Κιθάρα του Θεού»  1921,  σελ. 124, έχει  τον Εσταυρωμένο, κοιτάξτε  το:  
        
                     
Κιθάρα  του  Θεού  1921, σελ. 124: Ο  Εσταυρωμένος!

Ο  ίδιος  ο  Ιωσήφ  Ρόδερφοντ,  έγραψε  στο  βιβλίο  του  «Κιθάρα  του  Θεού»,  σελ. 158:  «Η απολυτρωτική  τιμή  επρομηθεύθη  επί  το  σταυρού.  Ο  σταυρός  του  Χριστού  είναι  ο  μέγας  άξων  της  αληθείας,  ο  άξων   της  θείας  των   πραγμάτων  διατάξεως,  από  του  οποίου   ακτινοβολούσιν  οι  ελπίδες  των  ανθρώπων». Ορίστε και το ντοκουμέντο:


Κιθάρα  του  Θεού  1921, σελ. 158: Ο  σταυρός   του  Χριστού
είναι  ο  μέγας  άξων  της  αληθείας!

Όμως   στην  «Σκοπιά»,  15 -7- 1968, σελ. 439, γράψανε   άλλα:
«Οι  αληθινοί  Χριστιανοί  ουδέποτε  εσεβάστησαν  τον  σταυρόν  ή  τον εθεώρησαν  ως  σύμβολον  της  αληθινής  Χριστιανοσύνης».
Εδώ  ψεύδεται η  «Σκοπιά»! Μήπως   δεν  θυμάται  αυτά  που  γράφει;! Δεν  σέβεται ούτε  καν  την  ιστορία  της! Ο Κ. Τ. Ρώσσελ  αυτός  «ο πιστός και  φρόνιμος δούλος  του Θεού» (κατά την Σκοπιά),   καθώς  και οι  λοιποί  Σπουδαστές  της  Γραφής που  σέβονταν τον  Σταυρόν την  εποχή  εκείνη,  υπήρξαν «μαϊμού»  Χριστιανοί   και ειδωλολάτρες;
Αν  ναι, τότε  πως  είναι  δυνατόν,   ο Ρώσσελ,  και  οι  υπόλοιποι   να  συμβασιλεύουν  με  τον   Ιησού  Χριστό  στον  ουρανό;
Ο  Ρώσσελ,  πέθανε  το  1916,  πιστεύοντας στον  Σταυρό και  στον αμυντικό  πόλεμο… Πως  τότε  ανήκει  στους 144.000  και συμβασιλεύει   μαζί  με  τον  Ιησού  Χριστό στον ουρανό; Η  «Αποκάλυψη» γράφει:  «Και  ουχ ευρέθη  ψεύδος  εν  τω  στόματι αυτών» 14:5. Δηλαδή,  ο  Χριστός  συγκέντρωνε  τους «ψεύτες» για  να  βασιλεύσουν μαζί  του;!  Απαντήστε  μας!      
Έγραψε  ο  Ρώσσελ:   «Ο  Απόστολος εφιστά την προσοχήν  ημών  εις  το  γεγονός,  ότι  ο  Σατανάς  ζητεί  να  προξενήση  ζημίαν  εις  την  νέαν  κτίσην  δια  της  παραστάσεως  εαυτού  ως  αγγέλου,  η  αγγελιαφόρου  φωτός… μεταμορφοί  εαυτόν,  και  αντί  να  προσπαθή,  όπως  οδηγήση  έτι μέλλον κατ’ ευθείαν  προς  τας  δεισιδαιμονίας  και   το  σκότος,  υποκρίνεται ότι  είναι  οδηγός,  οδηγών  προς μεγαλύτερον  φώς» (Γραφικαί  Μελέται,  Τομ.  Στ΄,  Η  Νέα   Κτίσις,   1904,  επανέκδ. 1923, σελ. 626).
Δέχεστε, «Μάρτυρες  του Ιεχωβά»,  «το νέον στόμα  του  Θεού»  αυτά που   είπε;!
Για  την  ερμηνεία  που  έδινε  ως   προς  το  «ζωηρότερο φώς»,  καθώς  και  ότι  ο  Σατανάς  είναι  αυτός  που  εμφανίζεται  ως  άγγελος φωτός  και οδηγεί  τους  ανθρώπους  εις μεγαλύτερο  φως;
Δέχεστε ότι το «ζωηρότερο  φως»  δεν  αντικαθιστά  ή  δεν  καταργεί  μία  προγενέστερη  διδασκαλία;  
Η  «Σκοπιά»  έγραψε   στις  1-10-1976, σελ. 592, παρ. 4: 
«Η ‘τελειοποίησης  των  αγίων’  έχει  προοδεύσει  στο  πέρασμα  των  ετών.  Επειδή  το  φώς   της  κατανοήσεως  λάμπει  ολοένα  περισσότερο,  οι  παλιές  ιδέες  έχουν  αντικατασταθή.  Τώρα,  στη  δεκαετία  του  1970,  μπορεί  αληθινά  να   λεχθή   ότι  ‘η  ημέρα  έγινε  τελεία’ μεταξύ  του  λαού  του  Ιεχωβά  και ότι η  εκκλησία  είναι  ‘τελεία’».
Μάλιστα,   λέτε  οι  παλιές  ιδέες έχουν  αντικατασταθεί.
Τότε  γιατί   γράφεται  σε  κάθε   έντυπο   της   «Σκοπιάς»  ότι  οι  «Μάρτυρες   του   Ιεχωβά»,  εκδίδουν  την  «Σκοπιά»  από  το 1879  χωρίς  διακοπή; 
Είπατε και  κάτι  ακόμα.  «Τώρα,  στη  δεκαετία  του  1970,  μπορεί  αληθινά  να   λεχθή   ότι  ‘η  ημέρα  έγινε  τελεία’ μεταξύ  του  λαού  του  Ιεχωβά  και ότι η  εκκλησία  είναι  ‘τελεία’».
Εφόσον η  ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΕΓΙΝΕ  ΤΕΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970,  τι  χρειάζεστε  πάλι το  νέον  φως;
Και  πως  είστε  σίγουροι  ότι το  νέο φως  που  λαμβάνετε, είναι  από  τον Θεό;
Δεν ακούσατε,  τον «όσιο»  σας  Ρώσσελ,  που  είπε  ο  Σατανάς υποκρίνεται ότι  είναι  οδηγός,  οδηγών  προς μεγαλύτερον  φώς;!
Στο  βιβλίο «Διαγγελείς» 1993, σελ. 42, διαβάζουμε:
«Η  τωρινή  τους  κατανόηση  των  βιβλικών αληθειών  και  οι  δραστηριότητές  τους  ανάγονται  στη  δεκαετία  του 1870  και  στο  έργο του  Κ.Τ. Ρώσσελ  και  των συντρόφων του».
Μας  λέτε, «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά»,  η κατανόηση  των βιβλικών αληθειών σας  ανάγονται στη  δεκαετία  του 1870  και  στο  έργο του  Κ.Τ. Ρώσσελ  και  των συντρόφων του!
Μήπως  αυτά  που  γράφεται  δεν τα  πιστεύετε;  Αν ναι, τότε πως  απορρίψατε  κάποιες  από  τις  διδασκαλίες  του  Ρώσσελ;!
Και  όλα  τα  εγκώμια  που  απέδωσε η  «Σκοπιά» στο   πρόσωπο του  Ρώσσελ,  είναι  όλα  ΨΕΜΑΤΑ;!
Αν  είναι όλα   ΨΕΜΑΤΑ,  ΤΟΤΕ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΚΟΠΙΑ  ΛΕΕΙ ΠΑΝΤΑ  ΨΕΜΑΤΑ!!!
«Μια  θρησκεία  που  διδάσκει ψέματα δεν  μπορεί  να  είναι  αληθινή» (Σκοπιά  1  Δεκ. 1991, σελ. 7).
«Οι υπηρέτες  του Θεού  πρέπει πάντοτε  να  λένε  την  αλήθεια. Οι ψεύτες  δεν θα  μπουν  στη  Βασιλεία του  Θεού» (Τι Απαιτεί ο Θεός από   Εμάς;  1996,  σελ. 19).
«Όταν  είμαστε  γνωστοί   ως  φιλαλήθεις,  οι  άλλοι  πιστεύουν  αυτά   που  λέμε,  μας  εμπιστεύονται.  Εντούτοις,  αν  μας  πιάσουν να  λέμε  έστω  και  ένα  ψέμα,  μπορεί  να  αμφιβάλουν για  το  πόσο  αληθινό  είναι  οτιδήποτε  θα  πούμε  στο  μέλλον» (Σκοπιά  1  Αυγ. 2003, σελ.16).
Ο νοών  νοείτω!
Αγαπητοί «Μάρτυρες του  Ιεχωβά»,  ίσως  σας  προβληματίσαμε  με αυτά  που  αναφέραμε. Δεν  σας  μισούμε,     από   αγάπη  ειπώθηκαν!
Για να  δείτε    και  εσείς  οι  ίδιοι,   πόσες  ΠΛΑΝΕΣ   και   ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ   Η  «ΣΚΟΠΙΑ»  ΣΑΣ! 
Αν θέλουν οι  νέοι  «Μάρτυρες του Ιεχωβά»,  να  μάθουν για   τα  έργα του Ρώσσελ,  μπορούν  να ανατρέξουν   στο  (Διαγγελείς  1993, κεφ. 5,  σελ. 52,  και  στις Υποσημειώσεις σελ. 53-60,  και στο  Βιβλίο του  Έτους,  1983, σελ. 94 - 95, εκεί  αναφέρει  και  το  «Τετελεσμένον   Μυστήριον»).       
Όσον  αφορά  για τον  αρθογράφο  δεν υπήρξε  ποτέ  στην  οργάνωση  των  «Μαρτύρων  του  Ιεχωβά».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

69 σχόλια:

alexia1004 είπε...

Σχεδόν σοκαρίστηκα, όταν διάβασα ότι οι ΜτΙ κάποτε πίστευαν στη Θεότητα του Χριστού! Δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδιαβάσει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Ναι αγαπητή alexia 1004, πίστευαν στην Θεότητα του Χριστού!
Θα σας αποκαλύψουμε αγαπητοί φίλοι και κάτι ακόμα.

Ποίημα του Ρώσσελ, για τον Ιησού Χριστό:

«Τρόπαιον το του Χριστού
Αναφαίνεται ιδού
Εξεγέρθητ’ ουρανοί,
Και συ, άπασα η γη,
Να σαλπίσητ’ ηχηρώς,
Έρχεται ο Ισχυρός
Ο τρισένδοξος Θεός,
Ίνα θριαμβευτικώς

Βασιλεύση επί γης…».

(Το Σχέδιον των Αιώνων Τομ. Α΄, 1886, επανέκδ. 1923, στην Ελληνική, σελ. 276).

Ποιος είναι αυτός Ο ΤΡΙΣΕΝΔΟΞΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ;
Ανοίγουμε το βιβλίο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, «Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα στον Παράδεισο στη Γη, 1982, σελ. 123 και παρ. 9»:
«Μάθαμε σε προηγούμενα κεφάλαια ότι ο Ιησούς θα κυβερνήσει την παραδεισένια νέα γη σαν Βασιλιάς…».

«Από τον Απολεσθέντα Παράδεισο Στον Αποκαταστημένο Παράδεισο, εκδ. στην Ελ. 1960, σελ. 221 και παρ. 7»:
«Η καθαρισμένη γη, που θα κυβερνάται από τον Χριστό…».
Ποιος είναι λοιπόν Ο ΤΡΙΣΕΝΔΟΞΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ;
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ!!!
Για αυτόν μιλούσε ο Ρώσσελ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΊΔΗΣ

Χαρούμενος Αγωνιστής είπε...

Κύριε αντιαιρετικέ , πολύ στεναχωρημένος είμαι ...Μα είναι δυνατόν; Ένα τέτοιο άρθρο , που εγκωμιάζει τον " δούλο του ιεχωβά " να μην έχει ούτε ένα σχόλιο απ τους όμοιούς του ;;;...Α πα πα πα πα , μα γιατί ; Να βγουν να πουν αυτά τα πιόνια κάτι , έστω ότι ένα απ όοολα αυτά είναι ψέμα ..Ότι δεν ισχύει , ή να πουν βρε αδερφέ πως κάτι είναι λάθος γραμμένο , να μας διαφωτίσουν αν έχει γίνει κάποιο λάθος !!!...φφφ , κρίμα , έπρεπε να μπει ο κ. Γιώργος ή οι άλλοι που νόμιζαν πως κάτι έλεγαν!!...
με αγπαπη , ο αγαπημένος τους ;)...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Χαρούμενε Αγωνιστή, το είδες και από μόνο σου ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σχόλιο σε αυτό το άρθρο από τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά». Τι φοβούνται; Αυτοί δεν λένε ότι έχουν τη γνώση της αλήθειας; (Σκ. 1 Απρ. 2004, σελ. 14 και παρ.18).
Και ότι οι αληθινοί Χριστιανοί δεν μπορούν να είναι δειλοί; (Σκ. 1974, σελ. 714).
Αν έχουνε την «αλήθεια» και δεν είναι «δειλοί», ας βγουν και να μας απαντήσουν σε κάτι που διαφωνούνε σε αυτό το άρθρο.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Χαρούμενος Αγωνιστής είπε...

Πολύ σωστά κ.Γιώργο ...Είναι οι ΜΌΝΟΙ αληθινοί εκπρόσωποι του Θεού στη γη και δεν λένε την "αλήθεια" που τους λέει ο Θεός . Ή μάλλον λάθος !!!...Αυτοί είναι ξένοι απ τον Θεό , γι αυτό κ δεν μπορούν να πουν αλήθεια , έχουν κατασκευάσει έναν δικό τους Θεό , ρατσιστή , τιμωρό , εκδικητή !...Σου λέει ο άλλος (μτι) και γιατί δεν το λες το όνομα του Θεού !;..και του λέω :
Διότι όταν το παιδί ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του τον φωνάζει ΠΑΤΕΡΑ όπως δίδαξε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και όχι μ το όνομά του ( όποιο κ αν είναι αυτό ) , ένας ξένος μόνο κάνει κάτι τέτοιο !!...Άκου εκεί , η Σκοπιά να είναι ο εκλεκτός του Θεού !!..Θαρρείς κ ο Θεός έχει ανάγκη από τέτοιου είδους οργανώσεις !!!...πφφ , Ας γελάσω τρεις !!!

Ιωαννης είπε...

Που ειναι οι "Μαρτυρες του Ιεχωβα" να πουν κατι.

Ιωαννης

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κύριε Διαμαντίδη,
Σε δύο μέρες θα δείτε αναρτημένο στο κανάλι ΤheTrumpetSeventh του youtube ένα ολόκληρο βίντεο που απαντάει στις κατηγορίες και στις διαστρεβλώσεις σας λεπτομερώς. Θα αναφερθεί και προσωπικά στο όνομά σας κύριε Διαμαντίδη και στην συνειδητή σας προσπάθεια να ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΤΕ το κοινό.
Είστε προσκαλεσμένος να το παρακολουθήσετε αν θέλετε.
Η προπαγάνδα σας θα λάβει γρήγορα τέλος ,όχι με ανούσιες λογομαχίες σε αντιαιρετικά blogs όπως αυτό, αλλά με ουσιαστική ΕΚΘΕΣΗ των πραγματικών γεγονότων που επίτηδες διαστρέφετε καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιείτε
Με αγάπη Χριστόυ
TheTrumpetSeventh

Νικόλαος είπε...

Από πότε, αγαπητέ, σας επιτρέπει η εταιρία Σκοπιά να διατηρείτε σελίδες στο διαδίκτυο;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ TheTrumpetSeventh, πάντα αυτή είναι η τακτική των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» να συκοφαντούν τους άλλους με χωρίς αποδείξεις! Γιατί φοβάσαι να κάνεις διάλογο εδώ; Η «Σκοπιά» σας δεν είπε να μην είστε δειλοί; «Οι αληθινοί Χριστιανοί δεν μπορούν να είναι δειλοί» (Σκ. 1974, σελ. 714). Σε προκαλώ εδώ να γίνει διάλογος! Πες μου σε τι διαφωνείς στο άρθρο μου;
Τώρα, αν θέλεις να φτιάξης στο «youtube» ένα ολόκληρο βίντεο για να με κατηγορήσεις, ξέρεις θα βγάλω τα κλάματα!
Και κάτι ακόμα, αυτά που θα παρουσιάσεις στο βίντεο σου, πρέπει να έχεις όλα τα βιβλία αυτά που παρουσίασα εγώ στο άρθρο μου!
Διότι αν δεν τα έχεις, εσύ θα εκτεθείς!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Νικόλαε, προτού να σου απαντήσω στο ερώτημά σου, θα ήθελα πρώτα να μου απαντήσεις εσύ στο δικό μου ερώτημα.
Από πού πήρε άδεια ο «Επίσημος Ιστότοπος των Μαρτύρων του Ιεχωβά», να δημοσιεύει το Χριστιανικό μας σύμβολο τον Σταυρό και να τον κοροϊδεύει; (Σχετικές Ερωτήσεις. Γιατί Δεν Χρησιμοποιείτε το Σταυρό στη Λατρεία;)

Νικόλαος είπε...

Αγαπητέ, Γιώργο, κατ' αρχάς συγχαρητήρια για τα άρθρα σας!

Η ερώτησή μου σχετικά με το αν επιτρέπει η Σκοπιά τους οπαδούς της να διατηρούν ιστοσελίδες πήγαινε στον TheTrumpetSeventh. Φυσικά εμείς έχουμε όλο το δικαίωμα να έχουμε ιστοσελίδες και να αναρτούμε άρθρα όπως εσείς κ. Γιώργο και εγώ, μέσα στο ελεύθερο πνεύμα της ορθοδοξίας.

Ο κ. TheTrumpetSeventh δεν ξέρω κατά πόσο έχει δικαίωμα να το κάνει.

Συγχαρητήρια και πάλι για τον κόπο σας, κ. Γιώργο!


Υ.Γ.: Και φυσικά έχουμε το δικαίωμα να αναδημοσιεύουμε κείμενα της εταιρείας Σκοπιά στο πλαίσιο της δίκαιης επαναχρησιμοποίησης (fair use), που είναι διεθνώς νομικά κατοχυρωμένη, όσο και αν λυσσάει η Σκοπιά και χρησιμοποιεί τα δικαστήρια επειδή δήθεν της πείραξαν το copyright.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Νικόλαε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια!
Και σου ζητώ συγνώμη που παρεξήγησα την ερώτησή σου. Νόμιζα σε εμένα απευθυνθήκατε.
Καλή Σαρακοστή!

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Διαμαντίδη,μάλλον δεν ξέρετε με ποιόν έχετε να κάνετε
(άν νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με έναν απλοϊκό μάρτυρα που έρχεται στην πόρτα σας, είστε πραγματικά γελασμένος)
Λάβετε υπόψιν σας ότι όχι μόνον έχω όλα τα βιβλία από τα οποία έχετε διαστρεβλώσει τα λόγια τους αλλά έχω μελετήσει εις βάθος και τους 7 τόμους των Γραφικών Μελετών του αγαπητού Πάστορα Ρώσσελ.
Στον αγαπητό Νικόλαο απαντάω ότι ουδέποτε η Εταιρεία Σκοπιά έχει απαγορέψει την δημιουργία ιστοσελίδων και καναλιών στο διαδίκτυο (και μην μου πείτε ότι τα έχει αποθαρρύνει αυτά , γιατί και εγώ θα σας απαντήσω ότι άλλο το να αποθαρρύνεις κάτι και άλλο το να απαγορεύεις)
Ιδού απολογητικά blogs Μαρτύρων του Ιεχωβά , ανεξάρτητα από την Εταιρεία Σκοπιά
http://defendingjehovahswitnesses.blogspot.gr/
http://jehovah.to/xlation/fp.html
Υ.Γ Κύριε Διαμαντίδη, δεν ξέρω αν θα κλάψεις ή όχι με το βίντεο που έχω ήδη ετοιμάσει εναντίον σου(προσωπικά δεν δίνω δεκάρα για το τι θα σκεφτείς) και εναντίον των ανοησιών που διαδίδεις και γράφεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα ρεζιλευτείς μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο.
Δεν έχω τίποτε άλλο να πω εδώ , ούτε να εμπλακώ σε ανόητες, εμπαθείς συζητήσεις χαμηλού επιπέδου με ημιμαθή μέλη του αντιαιρετικού blog σας
Ραντεβού αύριο, για να λάμψει η Αλήθεια για μια ακόμη φορα
Εν Κυρίω
TheTrumpetSeventh

Ανώνυμος είπε...

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ:

Ο Μάρτυρας του Ιεχωβά «TheTrumpetSeventh» είπε:
«Δεν έχω τίποτε άλλο να πω εδώ , ούτε να εμπλακώ σε ανόητες, εμπαθείς συζητήσεις χαμηλού επιπέδου με ημιμαθή μέλη του αντιαιρετικού blog σας»
εννοώντας φυσικά
«Φοβάμαι τον διάλογο, όπως όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά γιατί θα ρεζιλευτώ και προτιμώ να το βάλω στα πόδια!!»


ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

Νικόλαος είπε...

Αγαπητέ TheTrumpetSeventh,

Οι ανώνυμες ιστοσελίδες που παραθέτετε δεν μου λένε κάτι. Και στα απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν άτομα που φτιάχνουν ανώνυμες σελίδες. Τι πάει να πει αυτό; Ότι είναι ελεύθεροι να το κάνουν; Φτιάξτε πρώτα μια σελίδα με ονοματεπώνυμο και μετά ξαναμιλάμε.

Ο δεύτερος λόγος που δεν δέχομαι τις ιστοσελίδες που με παραπέμπετε είναι ότι ως χριστιανός δέχομαι μόνο την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Εσείς, ως Μάρτυρας του Ιεχωβά δέχεστε μόνο τις εκδόσεις της Σκοπιάς και ό,τι κάνετε πρέπει να απορρέει από αυτήν. Η Σκοπιά αναφέρει ότι τέτοιες σελίδες όπως αυτές που παραθέτετε είναι ύποπτες και πιθανόν χρησιμοποιούνται από αποστάτες για προσηλιτιστικούς σκοπούς.

Πού λέει λοιπόν στις εκδόσεις της Σκοπιάς ότι επιτρέπεται να φτιάχνετε ιστοσελίδες;


Υ.Γ.: Συγγνώμη για την ημιμάθειά μου και το χαμηλό μου επίπεδο.

Ιωάννης είπε...

Τι φοβάσαι ψευδομάρτυρα να κάνεις εδώ διάλογο;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ TheTrumpetSeventh, ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Με έναν ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΑ ή με έναν ΡΩΣΣΕΛΙΣΤΗ!
Βλέπω, υποβαθμίζεις τις γνώσεις του απλού μάρτυρα!
Στην συνέχεια λες: «…αλλά έχω μελετήσει εις βάθος και τους 7 τόμους των Γραφικών Μελετών του αγαπητού Πάστορα Ρώσσελ».
Αν ήσουν σήμερα με την «Εταιρία Σκοπιά», δεν θα έλεγες «ΠΑΣΤΟΡΑ» το Ρώσσελ! Πουθενά στα νέα έντυπα της «Σκοπιάς» δεν αναφέρετε ο Ρώσσελ «ΠΑΣΤΟΡΑΣ » αλλά αδελφός Ρώσσελ! Μπορείς να μου αποδείξεις ένα έντυπο της «Σκοπιάς», από το 1970 και μετά να λέει «ΠΑΣΤΟΡΑ» το Ρώσσελ;
Μας είπες ότι είμαστε σε γνώση χαμηλού επιπέδου. Άντε λοιπόν δείξε τις γνώσεις σου εδώ μέσα! Αν δεν κάνεις διάλογο εδώ, εσύ θα είσαι ο ημιμαθείς! Προτιμάς το μονόλογο ( που θα κάνεις μέσω youtube με βίντεο) για να λες ότι θέλεις!
Να ξέρεις, ότι δεν σε φοβάμαι!

Ανώνυμος είπε...

Δείξατε για μια ακόμη φορά την ημιμάθειά σας μέλη του Αντιαιρετικού
Λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μια και έξω
Απαντώ στον Νικόλαο-Τα blogs που δημοσίευσα ΔΕΝ είναι αποστατικά αλλά από ενεργούς μάρτυρες (συμμετέχω και εγώ) -υποστηρίζουν την Εταιρεία Σκοπιά αλλά δρουν ανεξάρτητα από αυτή. Μάλλον δεν ξέρεις αγγλικά για αυτό γράφεις αυτά που γράφεις, δεν κατάλαβες τι διάβασες(και ναι, σε συγχωρώ για την ημιμάθεια σου). Η Σκοπιά όπως λέει πως δεν ενθαρρύνεται η δημιουργία ιστοσελίδων που παίρνουν επάνω τους τα πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας. Όπως δεν υπάρχει η αποτροπή, δεν υπάρχει και η προτροπή/Εφόσον δεν απαγορεύεται, άρα επιτρέπεται,,είναι τόσο εύκολο.Θα βρείτε πληθώρα μαρτύρων που έχουν κάνει κανάλια στο youtube και blogs.Εγώ μόνο συμμετέχω σε 11
2)Κύριε Ζαρατούστρα (ή όπως αλλιώς σε λένε) πρώτα δες το βίντεο που έχω ετοιμάσει και άστα τα "γαλλικά"για κάποιον άλλον,,,δεν μασάμε
3)Κύριε Διαμαντίδη, ξέρω και εγώ με ποιους έχω να κάνω-με φανατικούς παπαγάλους της θρησκείας σου, τους οποίους έχω κατατροπώσει ουκ ολίγες φορές και δημοσίως και ιδιωτικώς. Μάλλον με έναν ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΗ που κάνει συρραφές κειμένων όπως τον εξυπηρετεί.
Και για να σε πληροφορήσω, γιατί έχεις πλήρη μεσάνυχτα, όχι μόνον είμαι ενεργός μάρτυρας και υποστηρίζω την Εταιρεία, αλλά έχω και θέση στην Οργάνωση. Όσον αφορά την ερώτηση περί πάστορος Ρώσσελ, θα σου αναφέρω το βιβλίο του Έτους του 2013 σελίδες 175 και 177 όπου χαρακτηριστικά αναφέρει τον Ρώσσελ ως *Πάστορα* ΕΙΔΑΤΕ κύριε Διαμαντίδη που είσαστε ημιμαθής;
Τόσο ημιμαθής μάλιστα, που ούτε την λέξη δεν μπορείς να γράψεις-Ηιμαθ*ἠ*ς με ήτα ,,,όχι ει...
Λοιπόν αναρτώ το link στο βίντεο και μπορείτε να το παρακολουθήσετε
Δεν με απασχολούν ούτε τα σχόλια των προπαγανδιστών , ούτε οι απόψεις τους και φυσικά, ούτε οι ατελέσφορες συζητήσεις μαζί τους
Και φυσικά, αυτό δεν είναι δειλία
"μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι"(Τίτον γ 9)
Και εν τέλει ναι,,κύριε Διαμαντίδη,,,νομίζω ότι φοβάσαι αλλιώς δεν θα μου το επαναλάμβανες συνέχεια σαν καραμέλα
Εν Κυρίω
TheTrumpetSeventh

Ανώνυμος είπε...

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

TheTrumpetSeventh είπε:
«Κύριε Διαμαντίδη, ξέρω και εγώ με ποιους έχω να κάνω-με φανατικούς παπαγάλους της θρησκείας σου, τους οποίους έχω κατατροπώσει ουκ ολίγες φορές και δημοσίως και ιδιωτικώς. Μάλλον με έναν ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΗ που κάνει συρραφές κειμένων όπως τον εξυπηρετεί.»

Μωρέ τι μου θυμίζει αυτό, τι μου θυμίζει! Α, το βρήκα! Τον ανεκδιήγητο αρχαίο Έλληνα, τον θεατή των Ολυμπιακών αγώνων που έλεγε πως στην Ρόδο πηδάει στο άλμα εις μήκος πολλά μέτρα, ώσπου του είπανε το αμίμητο: «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!»

Έτσι και συ, σημαίνον … στέλεχος (εδώ γελάνε). Στην φαντασία σου, έχεις συντρίψει πλείστους Ορθοδόξους!

Αλλά, «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!».

Όλα τα άλλα είναι παραμύθια με δράκους, για μικρά παιδιά!

Και όπως σου είπα και στο προηγούμενο σχόλιό μου. Στο μόνο που είσαστε ικανοί εσείς οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι να το βάζετε στα πόδια σαν λαγοί και να αποφεύγετε το διάλογο!


ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ TheTrumpetSeventh είπες: «Κύριε Διαμαντίδη, ξέρω και εγώ με ποιους έχω να κάνω-με φανατικούς παπαγάλους της θρησκείας σου, τους οποίους έχω κατατροπώσει ουκ ολίγες φορές και δημοσίως και ιδιωτικώς».
Άντε λοιπόν, τι κάθεσαι, κατατρόπωσέ με! Σε περιμένω!
«Όσον αφορά την ερώτηση περί πάστορος Ρώσσελ, θα σου αναφέρω το βιβλίο του Έτους του 2013 σελίδες 175 και 177 όπου χαρακτηριστικά αναφέρει τον Ρώσσελ ως *Πάστορα* ΕΙΔΑΤΕ κύριε Διαμαντίδη που είσαστε ημιμαθής;»
Όχι αγαπητέ μου, σου έστησα παγίδα! Τι νόμιζες, δεν ήξερα για το Ρώσσελ, ότι το λέτε και «Πάστορος»;
(Βιβλίο Έτους 1981, σελ. 215. Σκοπιά, 1970, 246-444. Ξύπνα, 1973,σελ.30).
Απλώς ήθελα να μάθω μία ακόμα νέα πληροφορία!
Εφόσον, για εσάς και σήμερα ο Ρώσσελ, είναι ο «Πάστορος» (=Ποιμένας), δέχεσαι αυτό που είπε: «Ο Απόστολος εφιστά την προσοχήν ημών εις το γεγονός, ότι ο Σατανάς ζητεί να προξενήση ζημίαν εις την νέαν κτίσην δια της παραστάσεως εαυτού ως αγγέλου, η αγγελιαφόρου φωτός… μεταμορφοί εαυτόν, και αντί να προσπαθή, όπως οδηγήση έτι μέλλον κατ’ ευθείαν προς τας δεισιδαιμονίας και το σκότος, υποκρίνεται ότι είναι οδηγός, οδηγών προς μεγαλύτερον φώς»; (Γραφικαί Μελέται, Τομ. Στ΄, Η Νέα Κτίσις, 1904, επανέκδ. 1923, σελ. 626).
«Τόσο ημιμαθής μάλιστα, που ούτε την λέξη δεν μπορείς να γράψεις-Ηιμαθ*ἠ*ς με ήτα».
Μήπως εσύ δεν έκανες λάθος; Δες ξανά πώς έγραψες την λέξη «ημιμαθής»,την έχεις γράψει «Ηιμαθ*ἠ*ς», δεν έχεις βάλει το «μ».
Και αλλού «Με αγάπη Χριστόυ»
TheTrumpetSeventh (9 Μαρτίου 2014 - 1:55 π.μ.)
Είπες «Χριστόυ» και όχι Χριστού! Το λάθος είναι στην οξεία. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις!

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Αγαπητέ κ.TheTrumpetSeventh, θα αρχίσω από το τέλος. Είναι ψευδής ο λόγος σας περί Κυρίου, όταν γράφετε:

"Εν Κυρίω".

Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι ΕΙΣ, και στην περίπτωση σας, δεν νοείται να αποκαλείτε Κύριο, ένα κτίσμα. Αυτό είναι θέμα για διαφορετική συζήτηση, και δεν θα το αναλύσουμε τώρα, απλώς το σχολίασα, γιατί μου χτυπάει ΠΟΛΥ άσχημα στο μάτι, όταν βλέπω να το γράφει, ένας Μάρτυρας του Ιεχωβά.

Όσο για το αν επιτρέπει η οργάνωση, να δημιουργούν τα μέλη της, ιστοσελίδες, ιστολόγια, και γενικά να ερευνούν μέσω του διαδικτύου, αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε, από τα αναγραφόμενα στα έντυπα της οργάνωσης, της οποίας αποτελείτε μέλος.

Παρακάτω, παραθέτω δημοσίευμα της οργάνωσης, σχετικά με το ζήτημα του διαδικτύου, και τι επιτρέπεται, καθώς και τι απαγορεύεται να πράττει ένας Μάρτυρας του Ιεχωβά, κατά την καθοδήγηση, και τους νόμους της εταιρείας της οποίας είστε, (κατά τον ισχυρισμό σας), ενεργό μέλος.

*** km 9/02 σ. 8

Μην Επιδιώκετε «Πράγματα που Δεν Έχουν Αξία» ***

Δεν χρειάζεται να φτιάχνονται ιστοσελίδες για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά από κάποιο άτομο, επιτροπή ή εκκλησία. Παρότι μερικοί μπορεί να το θεωρούν υπηρεσία προς τους αδελφούς, αυτό δεν εγκρίνεται και πρέπει να σταματήσει.


Μην Επιδιώκετε «Πράγματα που Δεν Έχουν Αξία»

Σημεία που Χρειάζονται Προσοχή Σχετικά με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Μερικοί ισχυρίζονται ότι διατηρούν καλύτερη επαφή με την οργάνωση του Ιεχωβά όταν λαβαίνουν καινούριες πληροφορίες, όπως τις θεωρούν εκείνοι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εμπειρίες, σχόλια για γεγονότα που συνέβησαν στο Μπέθελ, εκθέσεις σχετικά με καταστροφές ή περιπτώσεις διωγμού, ακόμη και εμπιστευτικές πληροφορίες που ανακοινώνονται στις Σχολές Διακονίας της Βασιλείας.

Αν εσείς προωθήσετε πληροφορίες που αποδειχτούν τελικά ανακριβείς, φέρετε κάποια ευθύνη για τη θλίψη ή τη σύγχυση που μπορούν να προκαλέσουν. Ασφαλώς εμείς δεν θα θέλαμε να κάνουμε τίποτα που θα παροδηγούσε ή θα αποθάρρυνε κάποιους αδελφούς μας.

Ο Διορισμένος Αγωγός του Θεού: Να θυμάστε ότι ο ουράνιος Πατέρας μας έχει έναν διορισμένο αγωγό επικοινωνίας, “τον πιστό και φρόνιμο δούλο”. Αυτός ο «δούλος» έχει την ευθύνη να καθορίζει ποιες πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες στον οίκο της πίστης, καθώς και “τον κατάλληλο καιρό” για την παρουσίασή τους. Αυτή η πνευματική τροφή είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της θεοκρατικής οργάνωσης. Εμείς πρέπει να αποβλέπουμε πάντοτε στο διορισμένο αγωγό του Θεού για αξιόπιστες πληροφορίες, και όχι σε κάποιο δίκτυο χρηστών του Ιντερνέτ.—Ματθ. 24:45.

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο:

Έχουμε επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.watchtower.org. Αυτή η σελίδα επαρκεί για την πληροφόρηση του κοινού.

Δεν χρειάζεται να φτιάχνονται ιστοσελίδες για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά από κάποιο άτομο, επιτροπή ή εκκλησία.


Μερικοί έχουν εισαγάγει τα περιεχόμενα εντύπων μας παραθέτοντας συγχρόνως στο πλήρες όλα τα εδάφια και τις παραπομπές και έχουν προσφέρει μάλιστα αντίγραφα ύλης από συνελεύσεις με αντάλλαγμα συνεισφορές. Είτε περιλαμβάνεται κέρδος είτε όχι, η αναπαραγωγή και η διανομή εντύπων των Μαρτύρων του Ιεχωβά σε ηλεκτρονική μορφή αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παρότι μερικοί μπορεί να το θεωρούν υπηρεσία προς τους αδελφούς, αυτό δεν εγκρίνεται και πρέπει να σταματήσει.

Ασκώντας καλή κρίση και σωφροσύνη όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας θα διασφαλίζουμε ότι η διάνοιά μας θα είναι γεμάτη με «πολύτιμα και ευχάριστα πράγματα αξίας».—Παρ. 24:4.

giannis είπε...


Αγαπητε TheTrumpetSeventh γραφετε : μάλλον δεν ξέρετε με ποιόν έχετε να κάνετε
(άν νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με έναν απλοϊκό μάρτυρα που έρχεται στην πόρτα σας, είστε πραγματικά γελασμένος). ΜΩΡΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ.
Λάβετε υπόψιν σας ότι όχι μόνον έχω όλα τα βιβλία από τα οποία έχετε διαστρεβλώσει τα λόγια τους αλλά έχω μελετήσει εις βάθος και τους 7 τόμους των Γραφικών Μελετών του αγαπητού Πάστορα Ρώσσελ. ΜΠΡΑΒΟ ΕΧΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΝΟΙΞΗ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ. ΟΠΟΤΕ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ.

ΓΡΑΓΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : Σε δύο μέρες θα δείτε αναρτημένο στο κανάλι ΤheTrumpetSeventh του youtube ένα ολόκληρο βίντεο που απαντάει στις κατηγορίες και στις διαστρεβλώσεις σας λεπτομερώς. Θα αναφερθεί και προσωπικά στο όνομά σας κύριε Διαμαντίδη και στην συνειδητή σας προσπάθεια να ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΤΕ το κοινό. ΑΦΗΣΤΕ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ ΛΙΓΟ. ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Ζαρατούστρα, έχω απαντήσει ήδη στην ερώτησή σου-διάβασε καλύτερα τα προηγούμενα σχόλια πριν απαντήσεις
Εμείς κάνουμε κάθε μέρα διάλογο για την πίστη μας πηγαίνοντας στις πόρτες των ανθρώπων να κηρύξουμε το ευαγγέλιο-ΠΟΣΕΣ πόρτες έχετε χτυπήσει για να κάνετε διάλογο και να κηρύξετε τον Χριστό κύριε Ζαρατούστρα;Η μήπως θεωρείτε τον διάλογο από τον καναπέ και από την οθόνη του πληκτρολογίου σας;
Για να τελειώνουμε-εγώ κηρύττω στις πόρτες, στους δρόμους και μέσω του καναλιού μου-όποιος θέλει διάλογο να τον κάνει σε έναν από τους τομείς αυτούς-Το βίντεο εκθέτει τις απόψεις μου, άρα και αυτό διάλογος είναι-
2)Κύριε Διαμαντίδη, άλλο να παρατονίζεις από ταχύτητα και άλλο να μην ξέρεις την ορθογραφία της λέξης. Αλλά μάλλον θα με κολλήσατε εσείς,εφόσον δεν ξέρετε την σωστή κλίση της λέξης "πάστωρ"
Η ονομαστική είναι "Πάστωρ"ή "Πάστορας" και όχι "ο Πάστορος"που γράφετε.
Όσον αφορά την υποτιθέμενη παγίδα που λέτε ότι στήσατε...απλώς γελώ. ΔΕΝ περιμένατε να σας απαντήσω ότι αναφέρουμε τον Ρώσσελ ως Πάστορα και μετά το 1970 με αποδείξεις και τώρα κάνετε γαργάρες ό,τι γράψατε νωρίτερα με αποτέλεσμα να αυτοαναιρείστε.Με άλλα λόγια,,,το επιχείρημά σας,,,γύρισε εναντίον σας
Και βέβαια συμφωνώ με τα λόγια του αδελφού Ρώσσελ, όπως παρατίθενται στον Στ΄ τόμο.
Τέλος, το βίντεο έχει αναρτηθεί, και ανατρέπει το παραπάνω προπαγανδιστικό σας άρθρο
Παρακολουθείστε -αν θέλετε φυσικά-και ίσως...ΙΣΩΣ ... μάθετε κάτι
Το link είναι

http://www.youtube.com/watch?v=E8OeLzx1fAI&feature=youtu.be

Ό,τι άλλο θέλετε να πείτε να το πείτε στο κανάλι μου, εγώ τελειώνω εδώ με το link αυτό. Η αποστολή μου τελείωσε

Ανώνυμος είπε...

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

Αγαπητέ «λαγέ» Μάρτυρα του Ιεχωβά TheTrumpetSeventh, είναι ηλίου φαεινότερο πως τρέμεις κυριολεκτικά τον διάλογο, ώστε όχι μόνο δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά δεν ξέρεις και τι γράφεις για να δικαιολογήσεις τον φόβο σου αυτό.

Έγραψες:

«"μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι"(Τίτον γ 9)»

Και μας έχεις πρήξει τώρα τόσες μέρες, γράφοντας ανοησίες π.χ. αν έγραψε σωστά ορθογραφικά την τάδε λέξη ο κ. Διαμαντίδης, ότι είσαι σημαίνον … στέλεχος (εδώ γελάνε) της Οργάνωσης, ότι είσαι … πολυμαθής (εδώ ξαναγελάνε) και εμείς αμόρφωτοι, το αν πηγαίνω εγώ από πόρτα σε πόρτα (που κολλάει αυτό δεν ξέρω) και άλλες γελοιότητες και αστειότητες, αντί να μπεις στην ουσία των πραγμάτων και να κάνεις ουσιαστικό διάλογο, αν όπως υποστηρίζεις έχεις δίκαιο και ο κ. Διαμαντίδης έχει διαστρεβλώσει τα γεγονότα για τον Ρώσσελ.

Όλη λοιπόν αυτή η τακτική σου το να φάσκεις και να αντιφάσκεις, ΤΟ ΝΑ ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ, όπως απέδειξε ο κ. Κοσμάς, αφού η Σκοπιά σας απαγορεύει να φτιάχνεται ιστοσελίδες, προδίδει αν μη τι άλλο τον φόβο σου για ουσιαστικό διάλογο και βρίσκεις δεκάδες δικαιολογίες για να τον αποφύγεις.

Μας καλείς δε να δούμε και το βίντεο που ετοίμασες, τον οποίο θεωρείς «διάλογο»! Σιγά τώρα, δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε παρά να ασχολούμαστε με τις «τσόντες» που εσύ ανεβάζεις!!

Στο δια ταύτα τώρα:

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ!

ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

Υ.Γ. Είμαι σχεδόν βέβαιος πως θα συνεχίσεις να γράφεις ανοησίες και αερολογίες – αυτές που δήθεν θες να αποφύγεις! μη κάνοντας ουσιαστικό διάλογο στο παρόν μπλογκ – για να αποφύγεις τον διάλογο. Άλλωστε αν δεν το έκανες αυτό τι «λαγός» Μάρτυρας του Ιεχωβά θα ήσουν!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ κ.TheTrumpetSeventh, γιατί ασχολείσαι με «τρίχες»!
Παραδέχομαι δημοσίως ότι καμιά φορά μπορεί να κάνω κάποιο ορθογραφικό λάθος. Εσύ παραδέχεσαι ότι είσαι δειλός να κάνεις διάλογο εδώ; Δεν κοιτάς την ουσία των πραγμάτων του άρθρου, αλλά τον τύπο!
«Και βέβαια συμφωνώ με τα λόγια του αδελφού Ρώσσελ, όπως παρατίθενται στον Στ΄ τόμο». Εφόσον δέχεσαι τον Ρώσσελ αυτά που είπε, τότε πρέπει να παραδεχτείς ότι: Το «ζωηρότερο φως» δεν αντικαθιστά ή δεν καταργεί μία προγενέστερη διδασκαλία! Και ο Σατανάς είναι αυτός που εμφανίζεται ως άγγελος φωτός και οδηγεί τους ανθρώπους εις μεγαλύτερο φως! Συμφωνείς;

Ανώνυμος είπε...

1) Nικόλαε παρερμηνεύεις το κείμενο για μια ακόμη φορά
Είναι φανερό ότι πρέπει να σταματήσουν οι ιστοσελίδες που ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ για τις λεγόμενες υπηρεσίες που δίνει δωρεάν ο πιστός δούλος. Επίσης αυτό που αποθαρρύνεται(και δεν απαγορεύεται-εγώ δεν διάβασα καμία τέτοια λέξη) είναι το να διαδίδει κάποιος ψευδείς πληροφορίες από την ιστοσελίδα του και να καπηλεύεται τα πνευματικά δικαιώματα της επίσημης ιστοσελίδας.Λοιπόν, είστε εκτός κειμένου για μια ακόμη φορά(εδώ δεν μπορείτε να εξηγήσετε ένα κείμενο, θέλετε και "διάλογο")
2) Ζαρατούστρα,,,πιες νεράκι να ηρεμήσεις(νευράκια ε???τι να κάνουμε,,,δεν είναι και τόσο ωραίο να ξέρεις ότι έχεις λάθος..) και δες το βίντεο που ανέβασα...και μιας είσαι και συνηθισμένες στις "τσόντες" που υπάρχουν εδώ, μάλλον θα ξέρεις καλύτερα να το ευχαριστηθείς υπέρ το δέον....(χαχα)
3) Δείγμα της παραπληροφόρησης που σας διακατέχει κύριε Διαμαντόπουλε και παρερμηνέυσατε για μια ακόμη φορά τον Ρώσσελ. Ο Ρώσσελ είπε ότι ο Σατανάς ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ότι οδηγεί τον άνθρωπο σε περισσότερο φως και όχι ότι τον οδηγεί πραγματικά ( ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ότι είναι οδηγός, οδηγών προς μεγαλύτερον φώς»; (Γραφικαί Μελέται, Τομ. Στ΄, Η Νέα Κτίσις, 1904, επανέκδ. 1923, σελ. 626).
Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τόμου των Γραφικών μελετών, το Σχέδιον των Αιώνων και δείτε εκεί την άποψη του Ρώσσελ για το λαμπρότερο φως
Μην παροδηγείτε λοιπόν
3)Γιάννη Ρωμανέ...βλέπω ότι νευριάσες και εσύ λίγο....μμμ..έτσι μπράβο,,ξέρεις το ξύδι ενδείκνυται για περιπτώσεις όπως η δική σου...Δες το βίντεο να ξεστραβωθείς εσύ πρώτα και άσε τους άλλους τι άνουν και τι είναι (Ματθαίος 7:1-4)

ΒΙΝΤΕΟ
http://www.youtube.com/watch?v=E8OeLzx1fAI&feature=youtu.be

Ήδη έχει προβληθεί και θα προβληθεί πολλές ακόμη φορές ρεζιλεύοντας ακόμη περισσότερο τα μέλη του "αντιαιρετικού"και εκθέτωντας τις διαβολικές τακτικές τους.Σχόλια, μόνον εκεί, να τα βλέπει και ο κόσμος.
Εν Κυρίω (πάντα κύριε Νικόλαε...μήπως νευριάσατε και εσείς;λυπούμαι...)
ΤheTrumpetSeventh

Ανώνυμος είπε...

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

Είχα πει για τον «λαγό» Μάρτυρα του Ιεχωβά TheTrumpetSeventh, στο προηγούμενό μου σχόλιο το εξής:
«Υ.Γ. Είμαι σχεδόν βέβαιος πως θα συνεχίσεις να γράφεις ανοησίες και αερολογίες – αυτές που δήθεν θες να αποφύγεις! μη κάνοντας ουσιαστικό διάλογο στο παρόν μπλογκ – για να αποφύγεις τον διάλογο. Άλλωστε αν δεν το έκανες αυτό τι «λαγός» Μάρτυρας του Ιεχωβά θα ήσουν! »

Και πράγματι πριν αλέκτωρ λαλήσει, επιβεβαιώθηκα εκατό της εκατό. Το σχόλιό του βρίθει πάλι ανοησιών, επιθυμώντας φυσικά την αποφυγή του διαλόγου.

Εκτός αυτού βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση μη ξέροντας η δεξιά του τι ποιεί η αριστερά του και γράφοντας άλλα αντί άλλων μπερδεύοντας πρόσωπα και καταστάσεις!

Τον κ. Διαμαντίδη τον αποκαλεί Διαμαντόπουλο!!, το σχόλιο που έκανε ο κ. Κοσμάς πως η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά δεν εγκρίνει τις ιστοσελίδες που έχουν κάποιοι Μάρτυρες του Ιεχωβά και πρέπει να τις σταματήσουν, το αποδίδει στον κ. Νικόλαο!! και άλλα τέτοια φαιδρά και ακατανόητα!

Τελειώνοντας να του ξαναθυμίσω, πως «τσόντες» των Μαρτύρων του Ιεχωβά δεν έχω την επιθυμία να δω και πως όποτε επιθυμήσει ουσιαστικό διάλογο εδώ είμαστε και τον περιμένουμε.

Βέβαια αυτός μπορεί να γράφει όσες ανοησίες επιθυμεί! Απλώς μας διασκεδάζει!

ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

Μαρτυρας του Χ. είπε...

Συγχαρητηρια στον αρθρογραφο.

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνω τους κύριους συνομιλητές, πως δεν πρόκειται να ανεβάσω άλλο σχόλιο, το οποίο δεν θα έχει σχέση με το θέμα του άρθρου.

Μετά τιμής
Χρήστος - αντιαιρετικός

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Σε όλους όσους έχουν έστω και ελάχιστη σχέση με την οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, είναι γνωστή η απαγόρευση κάθε προσωπικής, ή συλλογικής πρωτοβουλίας, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελεύθερη σκέψη, και ελεύθερη έρευνα.

Λογικό είναι, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, που δεν γνωρίζουν την αλήθεια, να μάχονται κάθε σκέψη για ανεξαρτησία, και ελευθερία του προσώπου, κάτι που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο.

Άλλωστε είναι ζήτημα κοινής λογικής, γιατί αν είχαν αποδεσμευτεί, και ερευνήσει ελεύθερα, και ανεξάρτητα, τότε είναι δεδομένο, εφόσον αναζητούν την αλήθεια, να φύγουν από την οργάνωση, και να ακολουθήσουν Τον Ιησού Χριστό.

Με αγάπη αντιμετωπίζω, και λυπάμαι βαθύτατα για την κατάντια, που η οργάνωση φέρνει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν αγκιστρωθεί στις ανίερες διδασκαλίες της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, θα πάψω να υποστηρίζω την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι, απαγορεύεται κάθε μορφής ανεξαρτησία, και αυτονομία, στα μέλη της εταιρείας, εάν αυτά θέλουν να παραμείνουν, και να σώσουν την οικογένεια, την εργασία, την υγεία, την κοινωνική συναναστροφή, και ότι άλλο έχει ένας άνθρωπος που έχει "χτίσει" την ζωή του, μέσα στην κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Τέλος, θα παραθέσω ένα ακόμη σημείο, στο οποίο καθαρά η οργάνωση, απαγορεύει την δημιουργία ιστοσελίδων, ιστολογίων, και όποιας άλλης αυτόνομης δραστηριότητας, από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Ακολουθεί το δεύτερο ντοκουμέντο, μέσα από τα έντυπα της εταιρείας.

*** km 9/07 σ. 3 Κιβώτιο Ερωτήσεων ***

Ασφαλώς είμαστε ευγνώμονες για τις πνευματικές προμήθειες του Ιεχωβά σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Γι’ αυτό, «ο πιστός και φρόνιμος δούλος» δεν επιδοκιμάζει έντυπα, συναθροίσεις ή ιστοσελίδες που δεν έχουν ετοιμαστεί ή προγραμματιστεί υπό τη δική του επίβλεψη.—Ματθ. 24:45-47.

Athanasios είπε...

Apo auto to istologio mathame para polla gia tous lexvwades. Na eiste oloi kala!

Athanasios

Χριστιανος είπε...


Κ. Γιώργο, έχω κάποια ερωτήματα στο άρθρο σου.
1) Τι εννοούσατε για το Ρώσσελ, στο (γ’) τόμο, 283 σελίδα;
2) Τι εννοούσατε όταν είπατε ότι στο μέλλον θα υπάρχει το «σεξ» για τους μάρτυρες του Ιεχωβά;
3) Πως πίστευαν τότε οι «Σπουδαστές της Γραφής» στον τίμιο Σταυρό,
και στην Θεότητα του Χριστού;
4) Τι εννοούσατε για το Ρώσσελ, αυτά που είπε περί πολέμου, στο Βιβλίο Κηρυγμάτων του; Και ποιος είναι αυτός, ο τρισένδοξος Θεός, που θα Βασιλεύσει επί γης;,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Χριστιανέ, θα απαντήσω όσον είναι δυνατόν στις ερωτήσει σας.
1) Ο Ρώσσελ, στο Γ’ τομ. Ελθέτω η Βασιλεία σου, επανέκδ. 1923, σελ. 283, ανέφερε: «Όταν ο Μεσσίας έλθη δευτέραν φοράν, εν δόξη και δυνάμει, και οι οποίοι θέλουσιν ειπεί, «Ιδού, ούτος είναι ο Θεός ημών περιεμείναμεν αυτόν, και θέλει σώσει ημάς. Ούτος είναι ο Κύριος περιεμείναμεν αυτόν θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία Αυτού» (Ησα. κε’ 9).
Εδώ βλέπουμε ότι ο Ρώσσελ, μιλάει για τον Μεσσία (Χριστό). Μα το υποκείμενο αυτό λέει. Γράφει λοιπόν: Όταν ο Μεσσίας έλθει (στην) δευτέρα φορά (Παρουσία) με δόξα και δύναμη θα πουν, να αυτός είναι ο Θεός… Αυτός είναι ο Κύριος κλπ.
Σύμφωνα με αυτό το Αγιογραφικό χωρίο που παρουσίασε ο Ρώσσελ, ο Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός! Στα εβραϊκά (για εμάς) ο «Κύριος» Ιησούς είναι ο «Γιαχβέ»! Αυτό εννοούσα στο άρθρο μου.

2) Είπατε: «Τι εννοούσατε όταν είπατε ότι στο μέλλον θα υπάρχει το «σεξ» για τους μάρτυρες του Ιεχωβά»;
Απαντώ: Έγραψαν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» στο Βιβλίο τους (Από Τον Απολεσθέντα Παράδεισο, 1958-60, σελ. 223-224, παρ. 18), στο εξής: «Υπάρχει και κάτι άλλο που θα φέρη μεγάλη ευτυχία στους ανθρώπους που θα επιζήσουν από τον Αρμαγεδδώνα στον νέο κόσμο. Υγιά τέκνα θα γεννηθούν τότε. Ο Ψαλμωδός είπε: «Ιδού, κληρονομία παρά του Ιεχωβά είναι τα τέκνα μισθός αυτού, ο καρπός της κοιλίας.» (Ψαλμ. ρκζ’ 3, ΜΝΚ). Τα τέκνα τώρα αποτελούν χαρά. Αλλά τα υγιά τέκνα, που θα γεννηθούν στην καθαρισμένη γη θ’ αποτελούν ακόμη πιο μεγάλη χαρά στους γονείς των και θα είναι ευλογία από τον Θεό».
Εδώ μας λένε ότι στο «νέο κόσμο» θα γεννούν παιδιά!
Αυτό εννοούσα, όταν έγραψα στο μέλλον θα υπάρξει το «σεξ» για τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά»!

3) «Πως πίστευαν τότε οι «Σπουδαστές της Γραφής» στον τίμιο Σταυρό;»
Απαντώ: Στο άρθρο μου παρουσίασα ένα ντοκουμέντο, από το «Τετελεσμένον Μυστήριον» Τομ. Ζ΄, εκδ. 1η 1917, επανέκδ. 1919, σελ. 200.
Εκεί αν διαβάσεις αυτά που έγραψαν οι «Σπουδαστές της Γραφής» για το Σταυρό, θα καταλάβεις, ότι όχι μόνο το αγαπούσαν και το τιμούσαν, αλλά και το σέβονταν ως ιερό σύμβολο! Θα πάρω κάποιες λέξεις από τα λεγόμενά τους: «Ο σταυρός μ’ ενδυναμώνει και εν τούτο με παρηγορεί».
«Θλίψεις και χαράς και πόνους Αγιάζει ο σταυρός, Και ειρήνη άνευ μέτρων Μοι χαρίζει διαρκώς». Και αλλού ο Ρώσσελ, στο Βιβλίο του στο «Γ’ τομ. Ελθέτω η Βασιλεία σου»,1891, επανέκδ. 1923, σελ.290, έγραψε:
«…Αυτού περί διαλαγής διά του αίματος του σταυρού, παρέχοντος άφεσιν αμαρτιών δια απολυτρωτικής, θυσίας εις εκείνους και μόνον οίτινες δέχονται τον Χριστόν…».
Αυτά τα λένε σήμερα οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» για το Σταυρό; Όπως τα λέγανε τότε οι «Σπουδαστές της Γραφής»; Η απάντηση είναι όχι!
Σήμερα οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», πιστεύουν ότι ο «Σταυρός» είναι είδωλο! (Σκοπιά 1 Μαρτ. 2011, σελ. 20). Δηλαδή, οι «Σπουδαστές της Γραφής» τότε που εγκωμίαζαν τον «Σταυρό», ήταν ειδωλολάτρες;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Όσον αναφορά για την Θεότητα του Ιησού, έχω να πω το εξής:
Στο «ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ», στην επανέκδοση του 1919, σελ. 6, Έγραψαν οι Σπουδαστές της Γραφής: «Καθώς δε διαβεβαιούμεν την ανθρωπότητα του Ιησού, εξ ίσου υποστηρίζουμεν την Θεότητα του Χριστού».

Μας έγραψαν, ότι υποστηρίζουν την «Θεότητα» του Χριστού.
Τι σημαίνει η λέξη «υποστηρίζουν». Υποστηρίζω κάτι το οποίο το δέχομαι, το πιστεύω, θυσιάζομαι γι’ αυτό. Όχι μόνο με λόγια, αλλά με αληθινή πράξη. Αυτό που παρουσίασαν οι «Σπουδαστές της Γραφής» για την «Θεότητα» του «Χριστού», δεν πήραν κάποιο αγιογραφικό χωρίο να μας το αναλύσουν. Το ανέφεραν έτσι και απλά. Το θέμα είναι η «Θεότητα» το έχουν με (Θ) κεφ. Και στην (Σκοπιά 1922, σελ. 78 – 79), «Θεότητα» Το έχουν και εκεί με (Θ) κεφ. Για να δούμε: «Μόλις είδε ο Θωμάς τα σημεία των παθημάτων του Διδασκάλου αυτού πλήρης αφοσιώσεως και λατρείας προς αυτόν ανέκραξεν εν εξάλω ενθουσιασμώ, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου!»
Αύτη είναι πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος του αναστάντος Κυρίου. Το χωρίο αυτό επομένως αποδεικνύει ότι είναι κατάλληλον όπως εφαρμόζωμεν εις τον Χριστόν Ιησούν το όνομα Κύριος και Θεός, καθώς έπραττεν η αργέγονος εκκλησία»!
Εδώ βλέπουμε η «Σκοπιά» εξηγεί το αγιογραφικό χωρίο του «Ιωάννου, 20:28». Την «Θεότητα» και εδώ το έχουν με θήτα κεφαλαίο (Θ).
Μας είπε και κάτι άλλο η «Σκοπιά»: «Το χωρίο αυτό επομένως αποδεικνύει ότι είναι κατάλληλον όπως εφαρμόζωμεν εις τον Χριστόν Ιησούν το όνομα Κύριος και Θεός, καθώς έπραττεν η αργέγονος εκκλησία».
Και εδώ ο Χριστός παρουσιάζεται ως «Θεός» με θήτα κεφ.(Θ). Που θέλω αγαπητέ να καταλήξω αυτά που παρουσίαζω.
Διαβάσουμε στην μετάφραση νέου κόσμου της Καινής Διαθήκης των «Μαρτύρων του Ιεχωβά), το Χριστό, ως «Θεό», το έχουν με μικρό (θ) (θεός). Ας παρουσιάσουμε ένα ντοκουμέντο: Ιωάν. 1:1. «Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο λόγος ήταν μαζί με τον Θεό, και ο λόγος ήταν θεός».
Εδώ είδαμε στην μετάφρασή τους, τον «Θεό» Πατέρα το
έχουν με (Θ) κεφαλαίο, ενώ τον Ιησού, το έχουν με (θ) μικρό (θεός). Το ερώτημα είναι, γιατί τον Ιησού τον έχουν με θήτα μικρό; Ποιο πάνω δεν παρουσιάσαμε τον Χριστό ως «Θεότητα» και «Θεός» το έχουν με θήτα Κεφαλαίο; Γιατί αυτή η αλλαγή; Τι τους πείραξαν αν έγραφαν στον (Ιωάν. 1:1), το Χριστό με θήτα κεφαλαίο; Μάλλον, οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» αγνοούν τι είπε ο Ρώσσελ, στο Ε’ τόμο του: «Η λέξις Θεός εν τη Καινή Διαθήκη είτε αναφέρεται αύτη εις τον Ουράνιον Πατέρα, ή εις τον Ουράνιον Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησούν, ή και εις ψευδείς θεούς, είναι πάντοτε και αμετάβλητος η αυτή λέξις, Θεός. (Η Μεταξύ Θεού και Ανθρώπου Καταλλαγή, Ε’ τόμος, 1899, επανέκδ. 1923, σελ.85).
Είδες, αγαπητέ μου, τι είπε ο Ρώσσελ, για τη λέξη Θεός; Είτε αναφέρετε στο Θεό Πατέρα, είτε στον Ιησού, είτε σε ψευδείς θεούς, είναι πάντοτε και αμετάβλητος! Τι σημαίνει η λέξη «αμετάβλητος»; Σημαίνει ο αναλλοίωτος, ο μη δυνάμενος να μεταβληθή, ο σταθερός κλπ. Και εδώ ο Ρώσσελ, την λέξη «Θεός» το έχει με θήτα κεφ. (Θ). Είτε αναφέρεται στον Θεό Πατέρα, είτε στον Ιησού κλπ. Το ερώτημα είναι, γιατί στον «Ιωάννη, 1:1», στην «ΜΝΚ» τον λόγο (Ιησού), τον γράφουν με μικρό θήτα, «θεός»; Και δεν το έγραψαν με θήτα κεφ. (Θεός). Απλούστατα, για να πλήξουν την Θεότητα του Ιησού! Δεν έχουν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» σήμερα καμία σχέση με τις παλιές τους διδασκαλίες! Μήπως οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», πιστεύουν σήμερα τον Ιησού Χριστό ως Θεό; Θα μας απαντήσουν οι ίδιοι: «Σαφώς, λοιπόν, ο Ιησούς δεν έγινε ο Θεός μετά την ανάστασή του στον ουρανό αλλά, τουναντίον, ένα ξεχωριστό πνευματικό ον» (Σκοπιά, 1 Νοεμβρ. 2009, 7, σελίδα).
Είδες αγαπητέ μου Χριστιανέ, τι είπαν; Ο Ιησούς μετά την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ!!! Ενώ στην «Σκοπιά» του 1922, σελ. 78, είπαν άλλα: «Αύτη είναι πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος του αναστάντος Κυρίου. Ο Ιησούς δεν ήτο πλέον ανθρώπινον όν, και προσηγορεύθη με το όνομα Θεός υφ’ ενός εκ των αποστόλων αυτού».
Τα περισσότερα σχόλια είναι περιττά!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

4) «Τι εννοούσατε για το Ρώσσελ, αυτά που είπε περί πολέμου, στο Βιβλίο Κηρυγμάτων του»;
Απαντώ: Η Επικεφαλίδα του τίτλου αρχίζει: «Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ – ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ». Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε πως ερμηνεύετε αυτό; Στην συνέχεια ο Ρώσσελ, εξηγεί: «Ουδείς θα ηδύνατο να είναι περισσότερον εναντίον του Πολέμου από τον Εαυτό μου διότι είμαι των άκρων εις τα φρονήματά μου δια την Ειρήνην. Εν τούτοις δεν ημπορώ να κλείσω τους Οφθαλμούς μου εις τα γεγονότα της Ιστορίας διότι κάθε ευλογία έχει έλθει εις τον κόσμον μέσω πολέμου, και με τρομεράν δαπάνην αιματοχυσίας. Πού θα ήτο Αμερικήν σήμερον εάν δεν εγένετο ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας; Πού θα ήσαν τα έθνη της Ευρώπης σήμερον εάν ταύτα δεν επολεμούσαν δια να διατηρήσουν την εθνικήν των ελευθερίαν;»

Βλέπουμε εδώ ο Ρώσσελ, αν και ήταν εναντίον του Πολέμου, ο ίδιος ομολόγησε ότι «ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΜΟΥ! Και αυτό είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε;
Έστω και αν διηγείται ο Ρώσσελ, τα Ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης.
Μήπως σήμερα οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», μπορούν να το πουν αυτό; «ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΜΟΥ»;Η απάντηση είναι όχι! Το λέω αυτό σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχω κάνει μαζί τους.

«Και ποιος είναι αυτός, ο τρισένδοξος Θεός, που θα Βασιλεύσει επί γης»;
Απαντώ: Σύμφωνα με τα γραφόμενα των «Μαρτύρων του Ιεχωβά»:
«Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι Χριστιανοί με την πλέον αληθινή σημασία της λέξης. Προσπαθούν να ζουν σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Χριστού και πιστεύουν ότι ο Ιησούς θα κυβερνήσει ως Βασιλιάς της Βασιλείας του Θεού από τους ουρανούς πάνω σε γη που θα έχει αποκατασταθεί σε δικαιοσύνη και ειρήνη. – Ησ. 11:1-9. (Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην Ελλάδα, 1993, σελ. 12).
Ποιος είναι αυτός που θα Βασιλέψει πάνω στη γη; Δεν είναι ο Ιησούς; Γι’ αυτόν δεν μιλήσανε;
«Η ένδοξη διακυβέρνηση του Βασιλιά Σολομώντα προσκίασε τη δίκαιη διακυβέρνηση ενός Βασιλιά μεγαλύτερου από τον Σολομώντα ο οποίος θα κυβερνήσει σε όλη τη γη. (Ματθαίος 12:42) Αυτός ο Βασιλιάς είναι ο Χριστός Ιησούς, ο «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων».—Αποκάλυψη 19:16».
(Σκοπιά, 1-8-1995, σελ. 6).
Ποιος είναι και εδώ που θα Βασιλέψει πάνω στην γη; Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός; Η «Σκοπιά» για αυτόν δεν μιλούσε; Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τρισένδοξος Θεός, που θα Βασιλεύει επάνω στην γη; Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε; Είναι ο Ιησούς Χριστός!
Δεν ξέρω, αγαπητέ Χριστιανέ, αν σε ανέπαυσα με τις απαντήσεις που σου έδωσα.

Ανώνυμος είπε...

Καλά Βρε Παιδιά
Γιατί ασχολείστε με τον Ρώσσελ?
Βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν τα κατάφερνε με τιw προφητείες.

Είναι να τό'χεις που λένε

Ε αυτός δεν το είχε.


Madragoras

marturas X. είπε...

Κ. Γεωργιε Δ. με αρεσαν οι απαντησεις που δωσατε στον κ. Χριστιανο. @ Μαρτιος 2014, 2:01, 2:19, και 2:22 @. Και με αυτες τις απαντησεις που δωσατε, ανερεσατε τα οσα ειπε ο "ΜτΙ" στο βιντεο που παρουσιασε!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

1) Αγαπητέ marturas X. σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια!
2) Αν διαβάσεις τα σχόλια μου, θα δεις ότι πρότεινα τον TheTrumpetSeventh (ΜτΙ) σε διάλογο και δεν θέλησε.
Έκανε τον βίντεο για να λέει τις άρες - μάρες - κουκουνάρες του!

Logic είπε...

Πάντως ο συγκεκριμένος Χιλιαστής κάνει πολλά βίντεο που άπτονται των θεμάτων που κάνει ο αντιαιρετικός. Προσέξατε ότι βάζει ίδιους τίτλους ώστε οι μηχανές αναζήτησης να βγάζουν τα βίντεό του μαζί με τα άρθρα του αντιαιρετικού;
Και παροτρύνει και τους αναγνώστες να κοιτούν πρώτα το κείμενο του αντιαιρετικού και μετά τα βίντεο!
Κοιτάξτε πόσες προβολές έκανε σε λίγες μόνο μέρες!

Ανώνυμος είπε...

Μην ανησυχείς αγαπητέ Logic. Σήμερα θα πάρει την απάντηση που του αξίζει.

Χρήστος - αντιαιρετικός


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητοί αναγνώστες, δύο ακόμα έντυπα της «Σκοπιάς», επιβεβαιώνουν ότι στο «νέο κόσμο» (δηλαδή) μετά από τον «Αρμαγεδδώνα» αυτοί που θα επιζήσουν θα ΓΕΝΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ!!!!!!

Σκοπιά, 1-7-1985, σελ.15, παρ. 13: «Στα χρόνια που ακολούθησαν, η οργάνωση του Θεού προέβη στο να δώσει περισσότερη προσοχή στο ‘μεγάλο πλήθος’ και στη μεγαλειώδη ελπίδα τους να επιζήσουν στον αποκαταστημένο Παράδεισο στη γη. Στο χρονικό διάστημα 9-11 Σεπτεμβρίου 1938, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά συγκεντρώθηκαν σε συνέλευση στο Λονδίνο της Αγγλίας, και δύο κύριες ομιλίες μεταδόθηκαν με απευθείας τηλεφωνική σύνδεση σε άλλες συνελεύσεις γύρω στον κόσμο. Με βάση τις προηγούμενες εντολές που δόθηκαν στους ανθρώπους, μία απ’ αυτές τις ομιλίες, που είχε τον τίτλο «Γεμίσατε την Γην» υπέδειξε ότι οι «Ιωναδαβίτες» που θα περάσουν από τη μεγάλη θλίψη μπορεί, τουλάχιστον για κάποιο καιρό, να νυμφευθούν και να γεννήσουν παιδιά στη Νέα Τάξη μετά τον Αρμαγεδδώνα.—Γένεσις 1:28· 9:1, 7· βλέπε Η Σκοπιά 15 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 1938».


Σκοπιά, 1-4-1986, σελ. 17, παρ. 17: «Στη διάρκεια της Χιλιετηρίδας, το ενθρονισμένο Αρνίο, ο Χριστός Ιησούς, μαζί με τους 144.000 συμβασιλιάδες και συνιερείς του, θα εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα πνευματικής και φυσικής ‘θεραπείας των εθνών’. (Αποκάλυψις 22:1, 2) Αυτά τα ‘έθνη’ θα αποτελούνται απ’ αυτούς που θα έχουν επιζήσει από τη μεγάλη θλίψη, από τα παιδιά που θα γεννήσουν μετά τον Αρμαγεδδώνα, και από εκείνους που θα επιστρέψουν στην ‘ανάσταση τόσο των δίκαιων όσο και των άδικων ’».

Το πρώτο σχόλιο το έχω κάνει πάνω στο θέμα αυτό, « 18 Μαρτίου 2014 - 2:01 μ.μ.», είναι η απάντηση που έδωσα στον Χριστιανό. «Τι εννοούσατε όταν είπατε ότι στο μέλλον θα υπάρχει το «σεξ» για τους μάρτυρες του Ιεχωβά»;


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΊΔΗΣ

Νεωκόρος είπε...

Συγχαρητήρια στο άρθρο!
Κάνε την δουλειά σου και άσε τους μτΙ να λένε.

Στοχαστης είπε...

Ιδού η εξήγηση , με ποιο σκεπτικό τον αποκαλούν θεό αντί Θεό : Βιβλίο με τίτλο η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή , έκδοση των μαρτύρων του Ιεχωβά , εικοστή πεμπτη σελίδα : Ο Λόγος ήτο με το Θεό και ο Λόγος ήτο θεος , δηλαδή ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς .

Στοχαστης είπε...

Δημοσιεύτηκε σε περιοδικό το οποίο αναγγέλει τη βασιλεία του Ιεχωβά , 15 - 12 - 1970 : .... θεος τ ι ς ( π ρ ο σ ο χ η : π ρ ο σ θ ε τ η λέξη ) ήτο ο Λόγος.Τ ι παρατηρούμε ; Αντί να γράψουν : Θεός ήτο ο Λόγος , έγραψαν : Ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς , και θεος τ ι ς ήτο ο Λογος.Τ ι διαδίδουν ; Ο Ιησούς είναι θεος α σ η μ α ν τ ο ς , α ν α ξ ι ο ς λόγου.Αποστολος των εθνών , επιστολή προς Γαλατας , εδάφιο

Στοχαστης είπε...

πρώτο , στίχο 6 - 10 : .... μ ε τ α τ ι θ ε σ θ ε ( αυτό για τους προσηλυτους ) από του καλεσαντος υμάς .... εις ε τ ε ρ ο ν ( Ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς ) Ευαγγέλιον , ο ο υ κ εστίν άλλο ει μη οι θ ε λ ο ν τ ε ς μ ε τ α σ τ ρ ε ψ α ι ( αυτό για τους επισκόπους και για τους πρεσβυτέρους ) το Ευαγγέλιον του Χριστου.

Στοχαστης είπε...

Το σκεπτικό τους είναι το εξής : Αν η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά δ ε συμφωνεί με τη Βίβλο , ας τ ρ ο π ο π ο ι η σ ο υ μ ε τη Βίβλο , ώστε να συμφωνεί με την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά.Ομως τέτοια τ ρ ο π ο π ο ι η σ η ν ο θ ε υ ε ι το λόγο του Θεού και υ π ο κ ε ι τ α ι σε α ν α θ ε μ α τ ι σ μ ο , ακριβώς όπως αυτό δηλώνεται στη συνέχεια , στην ιδια επιστολή.

Στοχαστης είπε...

Ως γνωστόν , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά προτιμά τη λέξη Ιεχωβά , παρά τη λέξη Κυριος , την οποία α ν τ ι κ α θ ι σ τ α με τη λέξη Ιεχωβά , με το σκεπτικό ότι Ιεχωβά είναι το όνομα του Θεου.Τους διαφεύγει ( ; ) όμως ότι και ο υιός ονομάζεται Κύριος.Ιδου τι είπε στους μαθητές του ο Ιησούς στη διάρκεια του μυστικού δείπνου , οπως το 'γραψε ο Ιωάννης : υμείς με καλείτε διδασκαλε και Κύριε , και κ α λ ω ς λ ε γ ε τ ε , ε ι μ ι γαρ.Ιδου η σωστή διατύπωση , με το σκεπτικό της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά : υμείς με καλείτε διδασκαλε και Ιεχωβά , και κ α λ ω ς λ ε γ ε τ ε , ε ι μ ι γαρ.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Δ ε το δέχεται , διότι στη δική τους μετάφραση (μνκ) η πρόταση διατυπώνεται ως εξής : υμείς με καλείτε διδασκαλε και α φ ε ν τ η .

Στοχαστης είπε...

Ως γνωστόν , ο α υ τ ο π τ η ς και α υ τ η κ ο ο ς μαθητής του Ιησού , είπε προς τον ανασταντα Χριστον : ο Κύριος μου και ο Θεός μου.Αν λάβουμε υπ'οψη ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά , όπως διαδίδει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , σωστή διατύπωση είναι η εξής : ο Ιεχωβά μου και ο Θεός μου.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχώβα ; Δ ε το δέχεται , διότι σε περιοδικό τους με τίτλο : Είναι ο Ιησούς ο παντοδύναμος Θεός ; έγραψαν : Στη πραγματικότητα ο Θωμάς δ ε πίστευε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός.Οταν είπε : ο Κύριος μου και ο Θεός μου , απευθυνοταν στον Ιεχωβά.Ο ισχυρισμός τους σημαινει ότι α ρ ν ο υ ν τ α ι και α π ο ρ ρ ι π τ ο υ ν την ο μ ο λ ο γ ι α του α υ τ ο π τ ο υ της Αναστάσεως μαθητού , την α π ο δ ο χ η της ο μ ο λ ο γ ι α ς από τον Ιησού ( ότι εωρακες , πεπιστευκας , μακαριοι οι μ η ιδοντες και πιστευσαντες ) και τον Ιωάννη ο οποίος έγραψε αυτά.Τ ι απαντά η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

Στοχαστης είπε...

Ο Απόστολος των εθνών έγραψε , όπως δηλώνεται στις πράξεις των Αποστόλων : προσέχετε ουν εαυτοις και παντί τω ποιμνιω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον εθετο επισκόπους ποιμαίνειν ( το συναντάμε ξανά αυτό ) την εκκλησίαν του Κυριου και Θεού ην περιεποιησατο δια του ι δ ι ο υ αίματος.Εγω γαρ οίδα τούτο , εισελευσονται μ ε τ α την άφιξη μου λ υ κ ο ι β α ρ ε ι ς εις ( ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς ) υμάς , μ η φειδομενοι του ποιμνίου , και εξ'υμων αυτών αναστησονται άνδρες λ α λ ο υ ν τ ε ς δ ι ε σ τ ρ α μ ε ν α του α π ο σ π α ν τους μαθητας ο π ι σ ω α υ τ ω ν.Διο ....

Στοχαστης είπε...

Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται η πρώτη πρόταση από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά : προσέχετε ουν εαυτοις και παντί τω ποιμνιω εν ω υμάς το πνεύμα το άγιον εθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Θεούς ην περιεποιησατο δια του αίματος του ι δ ι ο υ αυτού υιού.Τ ι παρατηρούμε ; Η οργανωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ε ι σ α γ ε ι και άλλο πρόσωπο ώστε να μ η γίνεται αντιληπτό από τους προσηλυτους ότι ο Χριστός αποκαλείται από τον Απόστολο των εθνών Κύριος και Θεός.Υπ'οψη ότι η πρόταση τους μπορούσε να είναι σωστή , διότι ο Ιησούς είναι υιος Θεού , α ν τη δ ι α τ υ π ω ν ε με τέτοιο τρόπο ο ι δ ι ο ς ο Απόστολος των εθνών , αλλά σε κ α μ ι α περίπτωση ν' α λ λ α ξ ε ι τα γραπτα του η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά.

Στοχαστης είπε...

Αν η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά διακρινόταν για τη σταθερότητα των απόψεων της , μπορούσε να προβεί στην εξής διατύπωση : προσέχετε ουν εαυτοις και παντί τω ποιμνιω εν ω υμάς το πνεύμα το άγιον εθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Ιεχωβά και Θεού ην περιεποιησατο δια του ι δ ι ο υ αίματος.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Δ ε το δέχεται , διότι είδαμε με ποιο τρόπο διατυπώνεται η πρόταση στη μετάφραση (μνκ) τους.

Στοχαστης είπε...

Ο Ιησούς είπε και ο Ματθαίος το 'γραψε : προσέχετε από των ψ ε υ δ ο π ρ ο φ η τ ω ν οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδυμασι προβάτων , εσωθεν δε εισί λ υ κ ο ι α ρ π α γ ε ς , από των καρπών αυτών επιγνωσεσθε αυτούς.

Στοχαστης είπε...

Ο Απόστολος των εθνών έγραψε στην επιστολή προς Ρωμαίους , εδάφιο θ , στίχο πέμπτο : .... ο Χριστός το κατά σάρκα , ( π ρ ο σ ο χ η : κόμμα ) ο ω ν επί π α ν τ ω ν Θεός , ευλογητος εις τους αιώνας.Ιδου τινι τροπω διατυπώνεται η πρόταση στη δική τους (μνκ) μετάφραση : .... ο Χριστός το κατά σάρκα . ( π ρ ο σ ο χ η στη τ ε λ ε ι α ) Ο ω ν επι π α ν τ ω ν Θεός , ευλογητος εις τους αιώνας.Τ ι παρατηρούμε ; Το κόμμα ( , ) στη πρόταση , α ν τ ι κ α θ ι σ τ α τ α ι από τ ε λ ε ι α ( .)Όπως διατυπώνεται στη μετάφραση (μνκ) τους , α λ λ ο ς είναι ο Xριστος , α λ λ ο ς είναι ο Θεός.

Στοχαστης είπε...

Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο 12 , στίχο 3 - 4 : Ουδείς εν Πνεύματι Θεού λαλων λέγει ανάθεμα Ιησούν , και ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω.Σωστη διατύπωση , με το σκεπτικό της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά : Ουδείς εν Πνεύματι Θεού λαλων λέγει αναθεμα Ιησούν , και ουδείς δύναται ειπείν Ιεχωβα Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

Στοχαστης είπε...

Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο έκτο , στίχο 14 - 16 : τ ι ς ( θεός τ ι ς ήτο ο Λόγος ) γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία ; τ ι ς ( θεός τ ι ς ήτο ο Λόγος ) δε κοινωνία φωτι προς σκότος ; τ ι ς ( θεος τ ι ς ήτο ο Λόγος ) δε συμφωνησις Χριστού προς Βελιαλ ; τ ι ς ( θεος τ ι ς ήτο ο Λόγος ) μερις πιστω μετά απιστου ; ....

Στοχαστης είπε...

Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο ενδέκατο , στίχο 12 - 15 : οι γαρ τοιουτοι ψ ε υ δ α π ο σ τ ο λ ο ι , εργαται δ ο λ ι ο ι , μετασχηματιζομενοι εις ( ο Λόγος ητο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς ) αποστόλους Χριστού , και ο υ θαυμαστόν.Αυτος ( Α υ τ ο ς εφανερωθη εν σαρκί , αντί : Θεός εφανερωθη ε ν σ α ρ κ ι ) γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις ( ο Λόγος ητο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς ) αγγελον φωτος , ο υ μέγα ουν ει και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης , ων το τέλος αυτών έσται κατά τα έργα αυτών.

Στοχαστης είπε...

Η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ολοκληρώνεται ως εξής : η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων υμών.Σωστη διατύπωση , με το σκεπτικό της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά : η χάρις του Ιεχωβά ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων υμών.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

Στοχαστης είπε...

Απόστολος των εθνών , επιστολή προς Κολοσσαείς , δεύτερο εδάφιο , στίχο 8 - 10 : Βλέπετε μ η τ ι ς ( Θεός τ ι ς ήτο ο Λόγος ) υμάς ( Βλέπετε μ η τ ι ς υμάς π λ α ν η σ η : όπως έγραψε ο Ματθαίος ) έσται ο συλαγωγων δια της φιλοσοφίας και της κενής α π α τ η ς , κατά τη παράδοση των ανθρώπων ( Ουαί υμίν .... ότι κλείετε τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων : όπως έγραψε ο Ματθαίος ) , .... και ο υ κατά Χριστόν , ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της Θ ε ο τ η τ ο ς σωματικως. Ακριβώς μ'αυτο το τρόπο διατυπώνεται και από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ,αλλά με π ρ ο σ θ ε σ η τ ρ ι ω ν λέξεων : .... ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικως ( οι θείες ιδιότητες ). Τ ι παρατηρούμε ; Η Θ ε ο τ η τ α του Χριστού υ π ο β ι β α σ τ η κ ε σ ε θείες ιδιότητες.

Στοχαστης είπε...

Στοχαστης είπε...
Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς επιστολή , δεύτερο εδάφιο , στίχο 2 : .... ως ότι ενεστηκεν η ημέρα του Χριστού.( Το 1914 , α ο ρ α τ ω ς , όπως διαδίδει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ) μ η τ ι ς ( Θεός τ ι ς ητο ο Λόγος ) υμάς ε ξ α π α τ η σ η κατά μηδένα τρόπο ( κενή α π α τ η οπως είδαμε πιο πάνω ).

Στοχαστης είπε...

Στοχαστης είπε...
Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή , εδάφιο γ , στίχο 16 : 0μολογουμενως μέγα εστι το της ευσέβειας μυστηριον.Θεος εφανερωθη ( Πρώτη επιστολή Ιωάννου , εδάφιο πρώτο , στίχο 2 : και η ζωή εφανερωθη , και εωρακαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγελομεν υμίν την ζωήν την αιωνιον , ήτις ην προς τον πατέρα και εφανερωθη ημίν.

23 Ιανουαρίου 2018 - 10:51 μ.μ.

Στοχαστης είπε...

Στοχαστης είπε...
Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή , εδάφιο γ , στίχο 16 : 0μολογουμενως μέγα εστι το της ευσέβειας μυστηριον.Θεος εφανερωθη ( Πρώτη επιστολή Ιωάννου , εδάφιο πρώτο , στίχο 2 : και η ζωή εφανερωθη , και εωρακαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγελομεν υμίν την ζωήν την αιωνιον , ήτις ην προς τον πατέρα και εφανερωθη ημίν.εδαφιο γ , στίχο πέμπτο : και οιδατε ότι εκείνος εφανερωθη ίνα τας αμαρτίας ημών αρη και αμαρτία ο υ κ εστί εν αυτώ.στιχο έβδομο : μηδείς π λ α ν α τ ω υμάς.στιχο όγδοο ως ένατο : εις ( Ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς ) τούτο εφανερωθη ο υιός του Θεού , ίνα λύση τα έργα του διαβόλου.εδαφιο τέταρτο , στίχο ένατο : εν τούτω εφανερωθη η αγάπη του Θεού εν ημίν , ότι τον υιόν αυτού τον μονογενή απεσταλκεν ο Θεός ίνα ζησωμεν δι'αυτου.)

Στοχαστης είπε...


ε ν σ α ρ κ ι , εδικαιωθη εν Πνεύματι , ωφθη αγγέλους , εκηρυχθη εν εθνεσι , ε π ι σ τ ε υ θ η ( το συναντάμε ξανά αυτό στη συνέχεια ) εν κόσμω , ανελήφθη εν δοξη. εδάφιο δ , στίχο 1 - 2 : Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν εσχατοις καιροις α π ο σ τ η σ ο ν τ α ι τινες της πίστεως , προσεχοντες πνευμασι π λ α ν ο ι ς και διδασκαλιαις δ α ι μ ο ν ι ω ν ( Α υ τ ο ς εφανερωθη εν σαρκί , αντί : Θεός εφανερωθη ε ν σ α ρ κ ι ) , εν υ π ο κ ρ ι σ ε ι ψ ε υ δ ο λ ο γ ω ν , ....

Στοχαστης είπε...


Δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή , εδάφιο 2 , στίχο εικοστό πέμπτο : .... εν πραότητι παιδευοντα τους αντιδιατιθεμενους , μηποτε δω αυτοίς ο Θεός μετάνοιαν εις ( Ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς ) επίγνωση αλήθειας , και α ν α ν η ψ ω σ ι εκ της του διαβόλου π α γ ι δ ο ς , .... εδάφιο γ , στίχο 12 - 14 : π ο ν η ρ ο ι δε άνθρωποι προκοψουσι επί το χείρον , π λ α ν ω ν τ ε ς και π λ α ν ω μ ε ν ο ι .εδάφιο τέταρτο , στίχο τρία : έσται γαρ καιρός οτε της υγιαινουσης διδασκαλίας ο υ κ ανεξονται , αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτοις επισωρευσουσι διδασκαλους κνηθομενοι την ακοην , και από μεν της αλήθειας την ακοην α π ο σ τ ρ ε ψ ο υ σ ι , επί δε τους μύθους εκτραπησονται

Στοχαστης είπε...

Στοχαστης είπε...
Απόστολος των εθνών , επιστολή προς Τιτον , εδάφιο πρώτο , στίχο 12 - 15 : .... σωφρονως και δικαίως και ευσεβώς ζησωμεν εν τω νυν αιωνι , προσδεχομενοι την μακαριαν ελπίδα και την επιφανειαν της δόξης ( πρώτη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο 2 , στίχο 8 - 9 : ει γαρ εγνωσαν , ο υ κ αν τον Κύριον της δόξης εσταυρωσαν.) του μ ε γ α λ ο υ Θεού και σ ω τ η ρ ο ς ημών Ιησού Χριστού , ος εδωκεν εαυτον .... Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται η πρόταση από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά : ....του μεγάλου Θεού και τ ο υ ( ΠΡΟΣΟΧΗ : π ρ ο σ θ ε τ η λέξη , όπως το είδαμε πιο πάνω : Θεός τ ι ς ήτο ο Λόγος , αντί : Θεός ήτο ο Λογος.) σωτηρος ημών Ιησού Χριστού , ....Τ ι παρατηρούμε ; Η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ε ι σ α γ ε ι και άλλο πρόσωπο , όπως διατυπώνεται τώρα η πρόταση , ο Θεός είναι , όχι πια ο Χριστός ,αλλά ο πατήρ , τουτέστιν , ο Ιεχωβα . Ην τω ιμπεριαλιστικών
τέχνασμα είναι ακριβώς ίδιο μ'αυτο το οποίο είδαμε στις πράξεις των Αποστόλων , όπου η Βίβλος δηλώνει : .... την εκκλησίαν του Κυριου και Θεού ην περιεποιησατο δια του ι δ ι ο υ αίματος , ενώ η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά α λ λ ο ι ω ν ε ι τη πρόταση ως εξής : .... την εκκλησίαν του Θεού ην περιεποιησατο δια του αίματος του ι δ ι ο υ υιού.Ομως στην επιστολή προς Τιτον , η πρόταση : .... σωτηρος Ιησού Χριστού , ος εδωκεν εαυτον .... π ρ ο δ ι δ ε ι το τέχνασμα διότι σωτήρας είναι μόνο ο Θεός , όπως διατυπώνεται στη συνέχεια , στην ίδια πάντοτε επιστολή :

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Αγαπητέ Στοχαστή, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου στο άρθρο μου.
Όμως θέλει προσοχή πώς γράφουμε τις σκέψεις μας όταν αναφερόμαστε στην Αγία Γραφή.
Στο σχόλιό σου με ημερομηνία (25 Ιανουαρίου 2018 - 9:55 μ.μ.), Ρωμ. θ' 5, έγραψες "ο ω ν επί π α ν τ ω ν Θεός , ".
"Θεός" δεν έχει κόμμα (,).
Επίσης στην ΜΝΚ οι ΜτΙ στο ίδιο χωρίο έχουν άνω κάτω τελεία (:)
ο Χριστός κατά σάρκα (:) Και όχι μόνο τελεία (.)

Ενώ στην ΜΝΚ του 1993 έχουν γράψει το εξής: ... και από τους οποίους [ προήλθε] ο Χριστός κατά σάρκα: ο Θεός, που είναι πάνω σε όλα [ας είναι]ευλογημένος για πάντα. Αμήν.

Για να μπορέσει η εταιρεία "Σκοπιά" να διαστρέψει το παρόν χωρίο, άλλαξε τη στίξη και πρόσθεσε αυθαιρέτως το ρήμα "ας είναι".
Με αυτές τις διαστρεβλώσεις στη ΜΝΚ δεν φαίνεται ότι η μετοχική πρόταση ο ω ν επί πάντων Θεός ευλογητός αναφέρεται στην προηγουμένη λέξη Χριστός.
Στη πραγματικότητα όμως "Ρωμ. 9:5" αναγνωρίζεται σαφώς ότι ο Χριστός είναι ο ευλογητός Θεός! Δηλαδή Γιαχβέ!

Στοχαστης είπε...

Ευχαριστώ θερμά τον εν Χριστώ αδελφο Διαμαντίδη για την ευστοχη διόρθωση του.Το έγραψα τώρα για να είναι ενιαία η επιστολή προς Τιτον.

Στοχαστης είπε...

Ως γνωστόν , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά διαδίδει ότι ο Χριστός είναι αρχάγγελος.Ομως η Βίβλος αντικρούει τον ισχυρισμό της.Ιδου τι δηλώνεται στην επιστολή προς Εβρ. , πρώτο εδάφιο , στίχο 5 - 7 : τινι γαρ είπε ποτέ των αγγέλων : υιός μου ει συ , εγώ σήμερον γεγεννηκα σε ; ( Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται στη μνκ : υιός μου ει συ , εγώ σήμερον έγινα ο πατήρ σου .Όπως διατυπώνεται στη μνκ η πρόταση , οι προσήλυτοι στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά α γ ν ο ο υ ν ότι ο υιός είναι γέννημα και όχι δημιούργημα ) εγώ εσομαι αυτώ εις πατέρα , και αυτός έσται μοι εις υιόν

Στοχαστης είπε...

; όταν δε εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην , λέγει : και π ρ ο σ κ υ ν η σ α τ ω σ α ν αυτω παντες άγγελοι Θεού.Προς μεν τους αγγέλους λέγει : .... προς δε τον υιον : ο θρόνος σου , ο Θεός , εις τον αιώνα του αιώνος.Ομως η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , για να μ η ν είναι αντιληπτή από τους προσηλυτους η Θεότητα του Χριστού , διατυπώνει τη πρόταση ως εξής : Ο Θεός είναι ο θρόνος σου ( του υιού ) εις τον αιώνα του αιώνος.Οπως διατυπώνεται στη μνκ η πρόταση , ο Χριστός δεν είναι Θεός , αλλά ο Θεός ( τουτέστιν ο Ιεχωβά ) είναι ο θρόνος του Χριστου.Οπως υ π ο β ι β α σ τ η κ ε η Θεότητα του Χριστού σε θείες ιδιότητες , ( το είδαμε πιο πάνω ) μ ε τ α τ ρ α π η κ ε η Θεότητα σε θρόνο.

Στοχαστης είπε...

Όμως τ ι μ ω ρ ι ε ς α σ υ λ λ η π τ ε ς αναμένουν τους δράστες τετοιων τεχνασματων.Στην ίδια πάντοτε επιστολή , προς Εβρ. , εδάφιο δέκατο , στίχο 27 - 31 , δηλώνεται : Εκουσιως γαρ αμαρτανοντων ημών μ ε τ α το λ α β ε ι ν την ε π ι γ ν ω σ ι ν της α λ η θ ε ι α ς , ( πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον , εδάφιο δεύτερο , στίχο 4 - 5 : τούτο γαρ καλον και αποδεκτόν ενώπιον του σωτηρος ημων Θεού , ος θέλει παντας ανθρώπους σωθηναι και εις ε π ι γ ν ω σ ι ν α λ η θ ε ι α ς ελθειν ) ουκέτι περι αμαρτιών απολείπεται θυσία , φοβερα δε τις ( Θεός τις ητο ο Λόγος ) εκδοχή κ ρ ι σ ε ω ς και π υ ρ ο ς ζήλος εσθιειν μέλλοντος τους υ π ε ν α ν τ ι ο υ ς . Αθετησας νόμον Μωυσέως .... πόσω δοκειτε χειρονος αξιωθησεται τ ι μ ω ρ ι α ς ο τον υιόν του Θεού κ α τ α π α τ η σ α ς .... και το Πνεύμα της χαριτος ε ν υ β ρ ι σ α ς ; .... φοβερόν το εμπεσειν εις χείρας Θεού ζωντος. , εδάφιο 12 , στιχο εικοστό όγδοο : και γαρ ο Θεός ημών π υ ρ καταναλισκον.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...