ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

3 Ιουν 2019

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ!

Του Γεωργίου Διαμαντίδη

(Η φωτογραφία είναι από τον επίσημο ιστότοπο των ΜτΙ, https://www.jw.org)

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε αυτό άρθρο θα παρουσιάσουμε στοιχεία, ντοκουμέντα, από την διδασκαλία της Εταιρείας  Σκοπιά.  Θα δούμε σ’ αυτά τα κείμενα της Εταιρείας Σκοπιά όσον αφορά τα Σόδομα και Γόμορρα τις αλληλοσυγκρουόμενες διδασκαλίες που η μία αναιρεί την άλλη!  Αν κανείς ερευνήσει, τη διδασκαλία της «Σκοπιάς», από την εποχή του ιδρυτού της, Κ. Ρώσσελ, μέχρι και σήμερα, θα δει το τραγέλαφο των αντιφάσεών της...

Μας λένε λοιπόν οι ΜτΙ: «Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κάνει τέτοια επιμελή εξέταση. Γι’ αυτό και πιστεύουν ότι έχουν την αληθινή θρησκεία» (Ξύπνα! Μάρτιος 2008, σελ. 9).
Είναι όμως αλήθεια ότι έχουν οι ΜτΙ την αληθινή θρησκεία;  Διαβάστε! Και φρίξτε! Τι εστί Σκοπιά! Η προσεκτική ανάγνωση, θα δώσει στον αντικειμενικό και απροκατάληπτο αναγνώστη, την ευκαιρία να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Θα ξεκινήσουμε από τα συγγράμματα του πρώτου προέδρου της Εταιρείας Σκοπιά τον Ρώσσελ, ο οποίος Ρώσσελ σύμφωνα με παλιότερη διδασκαλία της Σκοπιάς ήταν «εν νέον στόμα που εξέλεξε ο Θεός».  Αυτό το είπαμε σε ΜτΙ, οι οποίοι δεν μας πίστεψαν. Εννοείτε όταν δεν έχουνε τα παλιά  έντυπα, λένε ότι θέλουν οι ΜτΙ. Γι' αυτό το λόγο θα παρουσιάσουμε τι ακριβώς είπε η Σκοπιά: «…και ότι ο Θεός εξέλεξεν ένα νέον φρουρόν, εν νέον στόμα, εν τω προσώπω του αδελφού Ρώσσελ.» (Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1920, σελ. 317, τόμος 41ος,  αριθ. 11, η υπογράμμιση δική μας).
Πρώτο ντοκουμέντο:Βλέπουμε αγαπητοί αναγνώστες, σύμφωνα με την "ΣΚΟΠΙΑ", ο Θεός εξέλεξε τον Ρώσσελ, ένα νέον φρουρόν, εν νέον στόμα! Και αυτό το νέον στόμα έγραψε στο βιβλίο του, "ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ " ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Α' 1886, επανέκδοση 1923, στις σελ. 121, 122:
«…Και διατί να μη έχωσι και οι Σοδομίται ευκαιρίαν τινά όπως αφιχθώσιν εις τελειότητα ως ο Ισραήλ, ή ως πας τις εξ ημών; Αληθώς, ουδόλως ήσαν δίκαιοι, αλλ' ουδ' ο Ισραήλ ήτο τοιούτος, ουδέ ημείς αυτοί ακόμη, οι οποίοι ήδη ακούομεν το Ευαγγέλιον...
Οι λόγοι του Κυρίου ημών λέγουσιν ημίν ότι, καίτοι ό Θεός έβρεξεν εξ ουρανού πυρ, και εξωλόθρευσεν αυτούς πάντας διά τήν ασέβειαν αυτών, εν  τούτοις, οι Σοδομίται δέν ήσαν τόσον μεγάλοι αμαρτωλοί, ενώπιον Αυτού, ως ήσαν οι Ισραηλίται, οίτινες είχον περισσοτέραν γνώσιν. (Γενεσ. ιθ' 24. Λουκ. ιζ' 29) Πρός τούς Ιουδαίους της Καπερναούμ έλεγεν, “Ει εν Σοδόμοις εγενήθησαν αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν σοί, έμεινεν άν μέχρι της σήμερον”» –  Ματθ. ια' 23
Ούτως ο Κύριος ημών διδάσκει ότι οι Σοδομίται δέν έσχον πλήρη ευκαιρίαν.  Εγγυάται δ' αυτοίς τοιαύτην ευκαιρίαν οπόταν επιφέρει (εδάφ. 24), “Πλήν λέγω υμίν ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έσται εν ημέρα κρίσεως, ή σοί”. Ο χαρακτήρ της Ημέρας της Κρίσεως, και του κατ' αυτήν έργου, καταδειχθήσεται εις τάς επομένας σελίδας. Ενταύθα επικαλούμεθα τήν προσοχήν των αναγνωστών εις το γεγονός ότι θέλει είσθαί ποτε ανεκτός καιρός διά τήν Καπερναούμ, και εισέτι ανεκτότερος διά τά  Σόδομα· διότι, καίτοι η Καπερναούμ δέν είχεν εισέτι λάβει πλήρη γνώσιν, ουδέ όλας τάς ευλογίας τάς προορισθείσας νά επέλθωσι δια του “Σπέρματος”, εν τούτοις η Καπερναούμ ημάρτησε κατά πλείονος φωτός.
Εάν δέ η Καπερναούμ και ο Ισραήλ σύμπας μέλλουσι νά έλθωσιν εις ενθύμησιν καί ευλογηθώσιν υπό τήν "Νέαν Διαθήκην", τήν διά του αίματος του Χριστού επεσφαγισμένην, διά τί καί οι Σοδομίται νά μή ευλογηθώσι μεταξύ “πασών των φυλών της γης;” Βεβαίως θέλουσι καί ούτοι ευλογηθή. Άς μή λησμονώμεν δε ότι αφού ο Θεός “έβρεξε πυρ εκ του ουρανού καί κατέστρεψεν αυτούς πάντας”, πολλούς αιώνας πρό της ημέρας του Χριστού, καθ' ήν λέγεται ότι θά αναστηθώσιν, αυτό τούτο τό γεγονός συνεπάγεται τήν εξέγερσίν των, τήν εκ του τάφου επάνοδόν των.» (ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Α' σελ. 121, 122. Η υπογράμμιση δική μας, εκτός από τα έντονα μαύρα γράμματα).
Δεύτερο ντοκουμέντο:


Εδώ το "νέον στόμα", ο Ρώσσελ, λέει ότι οι Σοδομίται δεν ήταν μεγάλοι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και ότι ο Κύριος  τους εγγυάται  ευκαιρίαν οπόταν επιφέρει. Και όχι μόνο αυτό, οι Σοδομίται θα ευλογηθούν όπως και όλες οι φυλές της γης! Και ότι θα αναστηθούν εκ του τάφου!
Μας λένε οι ΜτΙ ότι: «Μέσω τών στηλών της Σκοπιάς έρχεται αυξανόμενο φως γιά βιβλική διδασκαλία...» (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ, 1983, σελ. 66).
Για να δούμε τώρα τι αυξανόμενο «φως» πήραν οι ΜτΙ:
«Ο Ιησούς ετόνιζε μέ οξύτητα το τελείως αδύνατον εφαρμογής του αντιλύτρου στούς απίστους ή εκείνους πού είναι εκουσίως πονηροί, επειδή τά Σόδομα καί τά Γόμορρα κατεδικάστηκαν καί κατεστράφησαν ανεκκλήτως, πέραν κάθε πιθανής ανορθώσεως». (ΣΚΟΠΙΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954, σελ. 61, η υπογράμμιση δική μας).
Τρίτο ντοκουμέντο:  ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πήραν "νέο φως" και είπαν άλλα από τον Ρώσσελ! Τα Σόδομα και τα Γόμορρα καταδικάστηκαν  και κατεστράφησαν ανεκκλήτως, πέραν κάθε πιθανής ανορθώσεως! Δηλαδή τι νόημα βγαίνει απ’ αυτό; Ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα οι άνθρωποι των Σοδόμων να ξανάρθουν πάλι σε ζωή! Διότι καταστράφηκαν ανεκκλήτως, πέραν κάθε πιθανή ανόρθωση!
Γράφουν οι ΜτΙ: «Κάθε τεύχος της «Σκοπιάς» εκτελεί το έργον αυτό πιστά.» (Η ΣΚΟΠΙΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1953, σελ. 32).

Για να δούμε πόσο πιστή είναι η Σκοπιά σε αυτά που λέει:
«Διαβάστε την αφήγησι στά εδάφια Ματθαίου ια' 20-24 καί θά ιδήτε τί είπε ο Ιησούς σχετικά μέ τίς συνέπειες. Είπε εκεί ότι κατά τήν ανάστασι θά είναι πολύ καλύτερα γιά τούς  ανθρώπους της Τύρου, Σιδώνος και τών Σοδόμων, στίς οποίες ο Ιησούς ουδέποτε εκήρυξε, παρά σ' εκείνους τούς ανθρώπους, στούς οποίους ο Ιησούς εκήρυξε στή Χοραζίν, Βιθσαΐδά καί Καπερναούμ. Σ' αυτές τίς πόλεις είναι πού ο Ιησούς έκαμε πολλά από τά μεγάλα του έργα, αλλά δέν μετενόησαν καί δέν τόν ακολούθησαν. Τώρα όταν θά γίνη ανάστασιν όλων αυτών...  Από τή δήλωσι του Ιησού προκύπτει ότι οί άνθρωποι της Τύρου, Σιδώνος καί τών Σοδόμων θά μετανοήσουν καί θά δεχθούν τίς προμήθειες γιά απόκτησι ζωής ευκολότερα  από τους Ιουδαίους...» (Η ΣΚΟΠΙΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965, σελ. 85, η υπογράμμιση δική μας).
Τέταρτο ντοκουμέντο:ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Οι ΜτΙ γύρισαν στο "παλιό φως" και είπαν άλλα από την  Σκοπιά του 1954! Ότι οι άνθρωποι της Τύρου Σιδώνος και των Σοδόμων θα μετανοήσουν και θα δεχθούν τις προμήθειες για απόκτηση ζωής! Το ερώτημα είναι, πότε θα μετανοήσουν οι άνθρωποι των Σοδόμων; Όταν θα γίνει η ανάσταση όλων αυτών! Αυτό λέει η Σκοπιά!
Αν πάμε, αγαπητοί αναγνώστες, πέντε χρόνια πίσω στην Σκοπιά του 1960, εκεί θα δούμε διαφορετικά πράγματα να λέει η Σκοπιά για τα Σόδομα και Γόμορρα!
Έγραψαν, ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ
«Εφόσον ο υπέρτατος Κριτής ποτέ δέν κάνει λάθος, δέν υπάρχει ανάγκη νά προβή σέ αναθεώρησι οποιασδήποτε κρίσεως τήν οποίαν εξέδωκε. Οι κρίσεις του είναι τελεσίδικες. Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι, πού απωλέσθησαν στόν κατακλυσμό της εποχής του Νώε, ποτέ δέν θ' αναστηθούν γιά νά κριθούν καί πάλι. Τό ίδιο συμβαίνει καί γιά τούς κατοίκους των Σοδόμων καί της Γομόρρας, καθώς καί γιά τόν Αδάμ καί τήν Εύα. Όλοι αυτοί είχαν τήν ημέρα της κρίσεώς των ενώπιον του μεγάλου Κριτού του σύμπαντος καί όλοι κατεδικάσθησαν σέ καταστροφή» (Η ΣΚΟΠΙΑ 1960, σελ. 406, η υπογράμμιση δική μας).
Πέμπτο ντοκουμέντο:ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Οι ΜτΙ, είπαν άλλα στην Σκοπιά 1960, από το 1965! Αυτή η Σκοπιά είναι το κάτι άλλο! Είναι τραγική! Μιλάει ότι οι κρίσεις του Κριτού είναι τελεσίδικες! Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τους ΜτΙ, ότι οι κάτοικοι των Σοδόμων και της Γομόρρας ποτέ δεν θα αναστηθούν, όπως δεν θα αναστηθούν και όσοι απωλέσθησαν στην εποχή του Νώε, αυτό ισχύει και για τον Αδάμ και την Εύα!
Είναι όμως αλήθεια, ότι οι θείες κρίσεις του Κριτού είναι τελεσίδικες;  Διαβάζουμε:
«“Αληθώς σας λέγω, Ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις τήν γην των Σοδόμων καί Γομόρρων παρά εις τήν πόλιν εκείνην.”» –  Ματθαίος ι' 15.
Ο Ιησούς, λέγοντας τά λόγια αυτά, έδειξε ότι τουλάχιστον μερικοί από τούς άδικους ανθρώπους των αρχαίων Σοδόμων καί Γομόρρων θά είναι παρόντες στη γη στή διάρκεια της Ημέρας της Κρίσεως. Άν καί ήταν πολύ ανήθικοι, μπορούμε ν' αναμένουμε ότι μερικοί απ' αυτούς θ' αναστηθούν. (Γένεσις ιθ' 1-26). Ο Ιεχωβά  μέ τό έλεός του θά τούς ξαναφέρει πίσω γιά νά έχουν τήν ευκαιρία να μάθουν γιά τούς σκοπούς του (Μπορείτε να Ζείτε γιά Πάντα στόν Παράδεισο στή Γη, 1982, σελ. 179, η υπογράμμιση δική μας).
Έκτο ντοκουμέντο:


ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Οι ΜτΙ πήραν ζωηρότερο  "φως" και είπαν διαφορετικά από την Σκοπιά του 1960! Τι να πει κανείς!  Να τι λένε! Ότι μερικοί από τους άδικους ανθρώπους των αρχαίων Σοδόμων και Γομόρρον θα είναι παρόντες στη γη στη διάρκεια της Ημέρας της Κρίσεως. Αν και ήταν πολύ ανήθικοι, μπορούμε ν' ανεμένουμε ότι μερικοί απ' αυτούς θ' αναστηθούν!  Μα πώς γίνεται αυτό;  Δεν μας είπαν οι ΜτΙ στην Σκοπιά του 1960, ότι οι θείες κρίσεις του Κριτού  είναι τελεσίδικες;  Δυστυχώς για τους ΜτΙ σύμφωνα με το βιβλίο "Μπορείτε να ζείτε γιά Πάντα..."  Οι κρίσεις του Κριτού ΔΕΝ είναι τελεσίδικες.
Μήπως είναι τελικά οι κρίσεις του Κριτού τελεσίδικες; Διαβάζουμε:
«…Ναι, εξαιτίας της υπερβολικής ανηθικότητά τους οι άνθρωποι των Σοδόμων και των γύρω πόλεων υπέστησαν καταστροφή από την οποία προφανώς ποτέ δεν θα αναστηθούν. – 2 Πέτρου 2:4-6,9,10α.» (Μπορείτε να Ζείτε γιά Πάντα στόν Παράδεισο στή Γη, 1993, σελ. 179, η υπογράμμιση δική μας).
Έβδομο ντοκουμέντο:


ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Αν είναι δυνατόν! Η Εταιρεία Σκοπιά επανεκδίδει το έτος 1993 το ίδιο βιβλίο "Μπορείτε να Ζείτε..."  και στην ίδια σελίδα της εκδόσεως του 1982, όπως παρουσιάσαμε προηγουμένως έγραφε ότι οι άνθρωποι των Σοδόμων και των Γομόρρων μερικούς απ' αυτούς θα αναστηθούν. Τώρα γράφει ότι οι άνθρωποι  των Σοδόμων  προφανώς ποτέ δεν θα αναστηθούν!  Κύριε ελέησον! Τι αλληλοσυγκρουόμενες διδασκαλίες είναι αυτές!
Αν πάμε παλιότερα ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ, ο δεύτερος πρόεδρος  της εταιρείας "Σκοπιά" πίστευε ότι ο λαός των Σοδόμων και Γομόρρων θα επιστρέψουν...
«Ο λαός τών Σοδόμων καί Γομόρρων κατεστράφη δια πυρός. Τούτο, εν τούτοις, δέν σημαίνει ότι μετέβησαν εις ατελευτήτους βασάνους, ως μέχρι τούδε έχομεν αχθή νά πιστεύωμεν.  Όλως τουναντίον, ο Κύριος σαφώς διακηρύττει ότι οι άνθρωποι εκείνοι θά επαναχθώσι πάλιν εις τήν προτέραν αυτών κατάστασιν, ως καί η Σαμάρεια καί αι θυγατέρες αυτής θά επιστρέψωσιν εις τήν προτέραν αυτών κατάστασιν, ως ανθρώπιναι τουτέστιν υπάρξεις επί της γης, πρός τόν σκοπόν όπως υπαχθώσιν υπό δοκιμασίαν:» (Η ΚΙΘΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, 1921 σελ. 394, η υπογράμμιση δική μας).
Όγδοο ντοκουμέντο:ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Εδώ, ο Ρόδερφορδ, πίστευε ότι ο λαός των Σοδόμων και Γομόρρων θα επιστρέψουν πάλι εις την προτέρα κατάσταση ως ανθρώπινες υπάρξεις επί της γης!
Όμως οι "ΜτΙ"  λένε αντίθετα από τόν Ιωσήφ Ρόδερφορδ!  Από τόν Απωλεσθέντα Παράδεισο Στόν Αποκαταστήμενο Παράδεισο!
«Οι κάτοικοι τής πόλεως τών Σοδόμων πέθαναν από μιά πύρινη βροχή από τόν ουρανό αφού έτυχαν δυσμενούς κρίσεως... Απέδειξαν ότι δέν ήσαν άξιοι ζωής καί δέν θά αναστηθούν (Από τόν Απωλεσθέντα Παράδεισο Στόν Αποκαταστήμενο Παράδεισο, 1958-60, σελ. 236,  η υπογράμμιση δική μας).
 Ένατο ντοκουμέντο:ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Οι ΜτΙ έχουν άλλη άποψη από τον Ρόδερφορδ! Ότι οι κάτοικοι της πόλεως των Σοδόμων δεν είναι άξιοι ζωής και δεν θα αναστηθούν!
Όμως οι σπουδαστές της Γραφής (έτσι ονομάζονταν παλιά οι ΜτΙ), είχαν άλλη άποψη!
«Ο Ιεζεκιήλ, προείπε τον μέλλοντα χρόνον οπόταν ο Κύριος θά αφαιρέση τήν λιθίνην καρδίαν εκ του λαού καί θά δώση εις αυτούς καρδίας θερμάς και τρυφεράς (Ιεζ. ια' 19)· ότι οι Σοδομίται, οι Σαμαρείται καί οι Ιουδαίοι - οίτινες ήσαν περισσότερον κακοί από τους άλλους - θα επέστρεφον εις τήν προτέραν αυτών κατάστασιν, καί ότι ο Κύριος θα εγκαταστήση τήν διαθήκην αυτού μεταξύ αυτών, καί ότι θά έλθη εις ειρήνην πρός αυτούς...  ότι οι λαοί θα κατοικώσιν εν ασφαλεία καί ότι κτίζωσιν οικίας...» (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Ζ' 1917-19, σελ. 105, η υπογράμμιση δική μας).
Δέκατο ντοκουμέντο:ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Μετά το θάνατο του Ρώσσελ, το 1916 , οι Σπουδαστές της Γραφής η εταιρεία εξέδωσε το Ζ' τόμο το "Τετελεσμένον Μυστήριον" (που ήταν και αυτό ένα έργο του Ρώσσελ, όμως το βιβλίο αυτό έγινε υπό την επίβλεψη  του Ρόδερφορδ...), είπαν λοιπόν: Ότι οι Σοδομίται…θα επέστρεφον εις την προτέραν αυτών κατάστασιν...! 
Η Σκοπιά, 1/4/2000, σελ. 9-10, έγραψε: "Αυτοί  οι ειλικρινείς Σπουδαστές της Γραφής συνέχισαν να λαβαίνουν τα καθαρά νερά της αλήθειας από την Αγία Γραφή και να τα διακηρύττουν παγκόσμια".  Είναι αλήθεια αυτά που λέει η Σκοπιά; Ότι οι Σπουδαστές της Γραφής λάμβαναν  τα καθαρά νερά της αλήθειας από την Αγία Γραφή;  Για να δούμε!
«Όχι παγκόσμια σωτηρία, επειδή τά Σόδομα καί τα Γόμορα κατεστράφησαν αιωνίως» («Πάντα Δοκιμάζετε» 1953-55, σελ. 339).
Ενδέκατο ντοκουμέντο:


ΑΝΤΙΦΑΣΗ! Οι ΜτΙ, είπαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορρα κατεστράφησαν αιωνίως! Όχι παγκόσμια σωτηρία!  Τι κρίμα! Θα αναστηθούν οι Σοδομίταις; Ναι! Όχι! Ναι! Όχι! Ναι! Όχι! Ναι! Όχι! Ναι! Όχι! Θα αναστηθούν  τελικά ΜτΙ, οι Σοδομίτες
Είδαμε, αγαπητοί αναγνώστες, με επιχειρήματα τη μεγάλη αστάθεια των Μαρτύρων του Ιεχωβά για την τύχη των Σοδόμων και των Γομόρρων, αν αναστηθούν ή όχι. Οι διδασκαλίες τους αλληλοσυγκρούονται τόσο πού η μία αναιρεί την άλλη! Και αυτό βέβαια είναι επόμενο όταν κάποιος ΔΕΝ έχει τον Πνεύμα Το Άγιον και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι! Λέει ενταλμάτων ανθρώπων και ΟΧΙ την φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι ΜτΙ το δηλώνουν ότι έχουν κάνει λάθη! Όμως τέτοια σοβαρά λάθη που παρουσιάσαμε στο άρθρο μας είναι αδικαιολόγητα και ασυγχώρητα! ΔΕΝ μπορούν να λένε ότι οι κρίσεις του Κριτού είναι τελεσίδικες, όσον αφορά τα Σόδομα και Γομόρρα και μετά σε άλλα έντυπα να λένε ότι ΔΕΝ είναι τελεσίδικες!  Τι στο καλό, τροφή δίνουν οι άνθρωποι του "κυβερνώντος σώματος" στους ΜτΙ; Μάλλον  μολυσμένη! Και έτσι δηλητηριάζουν  εκατοντάδες ΜτΙ! Αυτό αποδείξαμε! Το φως του Θεού είναι αιώνιο και δεν αναβοσβήνει όπως  της Σκοπιάς! Τι έδειξαν τα ντοκουμέντα μας; ΛΑΘΗ, ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ, ΨΕΜΑΤΑ! Η ίδια η Σκοπιά έγραψε: «Όταν είμαστε γνωστοί ως φιλαλήθεις, οι άλλοι πιστεύουν αυτά που λέμε, μας εμπιστεύονται. Εντούτοις, αν μας πιάσουν να λέμε έστω και ένα ψέμα, μπορεί να αμφιβάλλουν για το πόσο αληθινό είναι στο μέλλον.» (Σκοπιά 1 Αυγούστου 2003, σελ. 16). 
Ναι  αγαπητοί ΜτΙ, σας πιάσαμε να λέτε πολλά ψέματα και όχι μόνο ένα ψέμα! Γι' αυτό αμφιβάλουμε το πόσο αληθινό είναι αυτό που θα πείτε στο μέλλον! Ξυπνήστε από τον λήθαργο προτού είναι αργά. Αφήστε τον φανατισμό σας στην άκρη και κοιτάξτε την πραγματικότητα. Τα ντοκουμέντα μιλάνε μόνα τους...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...