ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

9 Φεβ 2020

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ: «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ»!


Του Γεωργίου Διαμαντίδη


(Η φωτογραφία είναι από τον επίσημο ιστότοπο των ΜτΙ, https://www.jw.org)

Αγαπητοί αναγνώστες, όπως κι άλλες φορές εδώ στο ιστολόγιο «Αντιαιρετικός», έχουμε δημοσιεύσει κατ’ επανάληψη με ντοκουμέντα, τις αντιφάσεις των "Μαρτύρων του Ιεχωβά". Έτσι και σε αυτό το άρθρο, θα αποκαλύψουμε μια ακόμη μεγάλη αντίφαση τους! Η μία διδασκαλία τους να αναιρεί την άλλη!
Πριν 70 χρόνια λοιπόν, έγραψαν οι «ΜτΙ»: «Η ΣΚΟΠΙΑ» εξυπηρετεί πλήρως αυτή την ανάγκη. Από το 1879 εκδίδεται τακτικά προς όφελος των ειλικρινών μελετητών της Αγίας Γραφής. Σ’ αυτή τη μακρά χρονική περίοδο «Η Σκοπιά» απεδείχθη αξιόπιστη με πλήρη συνέπεια»· Από το έντυπο της Οργάνωσης των ΜτΙ, ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, 1950, Ελληνική Έκδοση...

Μετά από την 468 σελίδα, στο τέλος του βιβλίου δηλαδή, η «Σκοπιά» διευκρινίζει αυτά που γράψαμε. Είναι όμως αλήθεια αυτά που λέει η "Σκοπιά;"  Ότι δηλαδή απεδείχθη αξιόπιστη με πλήρη συνέπεια σ’ αυτή τη μακρά χρονική περίοδο; Για να δούμε! Γράφει λοιπόν:
                                              
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ
Μία  εβδομάς ακόμη παρήλθε καί ο Θωμάς κατά το διάστημα εκείνο κατώρθωσε νά αναδυθή εκ της καταστάσεως της στενοχωρίας εις ήν ευρίσκετο, αρκετά όπως συναντηθή μετά των άλλων αδελφών...  Ο  Κύριος τόν επέβλεπεν επί μίαν εβδομάδα, εγνώριζε τάς σκέψεις τάς οποίας περιέστρεφεν εν τη διανοία του καί ησθάνθη συμπάθειαν πρός τήν επυθυμίαν του όπως πεισθή εις κάτι διά τό οποίον δέν  ηδύνατο νά  εμπιστευθή εις τήν λογικήν.  Πάλιν αι θύραι  ήσαν κεκλεισμέναι· καί  πάλιν ο Ιησούς  ενεφανίσθη εν τω μέσω αυτών, δεικνυομένου τοιουτοτρόπως ότι είχε πνευματικόν σώμα· επανέλαβε πάλιν τους επιβεβαιωτικούς λόγους της ειρήνης, καί  έδειξε πάλιν τά  σημεία των πληγών αυτού...  Μόλις είδεν ο Θωμάς τα σημεία των παθημάτων του Διδασκάλου αυτού πλήρης αφοσιώσεως και λατρείας πρός αυτόν  ανέκραξεν εν εξάλλω ενθουσιασμώ· "Ο Κύριός μου καί ο Θεός μου!" Αύτη είναι η πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος του αναστάντος Κυρίου.  Ο  Ιησούς δεν ήτο πλέον ανθρώπινον ον, (σύμφωνα με τα πιστεύω των ΜτΙ)  και προσηγορεύθη μέ τό όνομα Θεός υφ' ενός εκ των αποστόλων αυτού.  Δεν υπάρχει  απόδειξις, ώστινες υπέθεσαν, ότι αύτη ήτο απλή έκφρασις εκπλήξεως ή θαυμασμού.  Η ομιλία απετείνετο πρόν  αυτόν τόν Ιησούν. "Και απεκρίθη Θωμάς  καί είπεν αυτώ". Ο Κύριος δέν τόν επέπληξεν  ούτε τόν ημπόδισεν από του νά εκφρασθή, ίνα αποδειχθή  ότι ούτος μετεχειρίσθη απρεπή γλώσσαν.  Εάν δέν ήτο Θείας φύσεως  κοινωνός δέν θά ήτο δυνατόν νά συμβιβάσωμεν τό ότι δέν επέπληξεν τόν μαθητήν αυτού, μέ τήν ειλικρίνειαν αυτού (του Κυρίου).  Ούτε καί εις απλώς ευσεβής άνθρωπος δέν θά επέτρεπεν  όπως τοιαύτη έκφρασις αεπυθυνθή πρός αυτόν.  Ο Σωτήρ προχωρεί αμέσως καί ομιλεί πρός τόν Θωμάν εν σχέσει μέ τήν πίστιν αυτού. Αλλά τίς ήτο η απόδειξις του ότι ο Θωμάς επίστευσεν;  Ήτο η διακήρυξις αύτη, καί αύτη μόνον. Τό  χωρίον αυτό επομένως αποδεικνύει ότι είναι κατάλληλον όπως εφαρμόζωμεν εις τόν Χριστόν Ιησούν τό όνομα Κύριος καί Θεός, καθώς έπραττεν η αρχέγονος εκκλησία.  Ο Στέφανος προσηυχήθη πρός αυτόν. – Πράξεις ζ΄ 59  (Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1922, 1 Μαρτίου σελ. 78 – 79,  η υπογράμμιση δική μας).

Ορίστε το ντοκουμέντο:Σχόλιο: Τι μας είπε η Σκοπιά στο παραπάνω ντοκουμέντο; Περί του  Αποστόλου Θωμά (Ιωάν. 20:28), Ότι "Ο Κύριος  και ο Θεός μου!", που είπε ο απ. Θωμάς , είναι  η πρώτη μαρτυρία  περί της  Θεότητος του αναστάντος Κυρίου!  Θεότητος το έχουν με ("Θ")  κεφαλαίο! Και όχι με μικρό ("θ")!  Κάποιος "ΜτΙ" μου είπε: «και εμείς, κύριε, πιστεύουμε στην θειότητα του Χριστού»!
Προσέξτε! Μου είπε "θειότητα"! Και όχι Θεότητα!  Ενώ το κείμενο της "Σκοπιάς" που παρουσίασα μιλάει περί Θεότητος! Βλέπετε τι κάνουνε οι διαστρεβλωτές; Συνεχίζουμε στο ίδιο σχόλιο: "Δεν υπάρχει  απόδειξις, ώστινες υπέθεσαν, ότι αύτη ήτο απλή έκφρασις εκπλήξεως ή θαυμασμού."  Μάλιστα, τα λόγια του απ. Θωμά, "Ο Κύριος και ο Θεός μου!" δεν ήταν λόγια απλής έκφρασης έκπληξης ή θαυμασμού. Αυτό το αποκλείουν οι "ΜτΙ", με την φράση τους: Δεν υπάρχει  απόδειξις. "Η ομιλία απετείνετο πρόν  αυτόν τόν Ιησούν. "Και απεκρίθη Θωμάς  καί είπεν αυτώ".
Συμφωνούμε με τους "ΜτΙ", ότι η ομιλία του απ. Θωμά  ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ  ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ.  ΔΕΝ λέει η "Σκοπιά", ότι ο απ. Θωμάς απευθυνόταν προς τον Θεόν Πατέρα, αλλά στον Ιησούν.  " Ήτο η διακήρυξις αύτη, καί αύτη μόνον. Τό  χωρίον αυτό επομένως αποδεικνύει ότι είναι κατάλληλον όπως εφαρμόζωμεν εις Χριστόν Ιησούν τό όνομα Κύριος καί Θεός, καθώς έπραττεν η αρχέγονος εκκλησία".  Και εδώ βλέπουμε τους "ΜτΙ" να δηλώνουν ότι: Η διακήρυξή του απ. Θωμά προς τον Ιησούν, ήταν αυτήν και μόνο. Ποιά;  Ο "Κύριος και ο Θεός μου!".  "Το χωρίο (20:28, του απ. Ιωάννη) αυτό επομένως αποδεικνύει ότι είναι κατάλληλον όπως εφαρμόζωμεν εις τόν Χριστόν Ιησούν τό όνομα Κύριος καί Θεός, καθώς έπραττεν η αρχέγονος εκκλησία". Τι μας γράφουν; Καθώς έπραττεν η αρχέγονος εκκλησία, τι  έπραττε; Α ναι! Εφάρμοζε το όνομα Κύριος και Θεός, σε ποιόν; Στον Ιησού Χριστό!  Διαφωνούμε όμως με την "Σκοπιά" στο κείμενο της σε ΕΝΑ βασικό στοιχείο.
"Αύτη είναι η πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος του αναστάντος Κυρίου. Ο Ιησούς δεν ήτο πλέον ανθρώπινον ον, και προσηγορεύθη μέ τό όνομα Θεός υφ' ενός εκ των αποστόλων αυτού."
Το πώς Αναστήθηκε  ο Κύριος δεν θα ασχοληθούμε εδώ, γιατί έχει γραφτεί άρθρο πάνω στο θέμα αυτό, το 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  Όποιος επιθυμεί μπορεί να διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο.
Τι μας λένε λοιπόν οι ΜτΙ; Ότι Προσηγορεύθη με το όνομα Θεός ο Χριστός. Πότε; Μετά την Ανάστασή Του. Και ότι είναι πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος. Το ερώτημα είναι, πριν την Ανάστασή Του ή πριν Σαρκωθεί ο Ιησούς, δεν ήταν Θεός;  Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο  Υιός Του Θεού, ήταν και είναι  Θεός. ("Εν αρχή ην ο Λόγος, καί ο Λόγος ην πρός τόν Θεόν, καί  Θεός ην ο Λόγος" (Ιωάν. 1:1). Εδώ ο Ευαγγελιστής μας λέει, ότι εν αρχή δηλαδή από την αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν μαζί με το Θεό και Θεός ήταν Λόγος. (Βλέπε ομοίως  και το χωρίο, στην 1 επιστολή του Ιωάννη 1:1, "Ο ην απ' αρχής")
Ξεκάθαρα πράγματα! Αυτά που είπε ο θεόπνευστος απόστολος, δεν ήταν άνθρωπος τότε ο Λόγος (κατόπιν έγινε άνθρωπος, Ιωάν. 1:14). Αλλά τι ήταν; Θεός!  Και ήταν (ην) μαζί με το Θεό (Πατέρα). Λίγο να προσέξουμε εδώ. Θεός  ο Πατήρ, Θεός και ο Λόγος (ο Υιός Του Θεού). Μήπως έκανε "λάθος" ο απ. Ιωάννης που είπε ότι "καί  Θεός ην ο Λόγος"  ΟΧΙ!  Ο Ευαγγελιστής προφανώς ήξερε την πρώτη εντολή: "Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πρό προσώπου μου  ." (Δευτερονόμιον, Ε'  7,  Μετάφραση των Ο΄). Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα (από τον Θεό Πατέρα). Για τον απ. Ιωάννη, ο Ιησούς ήταν Θεός, αλλά τι Θεός;  Ο Αληθινός!  (1 Ιωάν. 5:20. Αποκ. 3:7, "ο Αληθινός". Βλέπε και 3:14). Δεν είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ότι: "Εγώ ειμι... η  αλήθεια ..."; (Ιωαν. 14:6).
Αν δεν ήταν ο Ιησούς ο Αληθινός Θεός, τι άλλο μπορεί να ήταν αγαπητοί «ΜτΙ»; "Ψεύτικος;" Άπαγε της βλασφημίας! Βέβαια αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι δύο ή τρεις αληθινοί Θεοί υπάρχουν, αλλά  Ένας. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν όμως οι "ΜτΙ" ή ΔΕΝ θέλουν να καταλάβουν είναι, πως και ο Ιησούς ΕΙΝΑΙ Θεός όπως και ο Πατέρας της αυτής ουσίας, διότι ο Θεός γεννά Θεό τής αυτής ουσίας. Μα θα μου πείτε στην Γραφή ονομάζονται θεοί άνθρωποι και άγγελοι. Ναι, με τη ΜΟΝΗ διαφορά, θεοί  είμαστε κατά χάρη και όχι κατά φύση. Καταχρηστικώς η Γραφή ονομάζει τους ανθρώπους ... "θεούς". Ενώ ο Ιησούς ΕΙΝΑΙ Θεός εν τη φύσει αυτού! Είναι άκυρο λοιπόν η "πρώτη μαρτυρία περί της Θεότητος του αναστάντος Κυρίου...". ΔΕΝ ήταν μόνο μετά την Ανάσταση ο Κύριος Θεός, αλλά πάντοτε ("Εν αρχή ην")!
Συνεχίζοντας η «Σκοπιά» γράφει:

"Μετά μιά εβδομάδα υλοποιήθηκε σέ σάρκα καί αποκαλύφθηκε στό Θωμά, ο δέ αμφιβάλλων αυτός  ανεφώνησε τότε μέ έκπληξι: " Ο Κύριός  μου και ο Θεός μου." Μέ τήν αναφώνησι Θωμάς δεν εννοούσε πώς ο Ιησούς  ήταν ο Ιεχωβά Θεός. Γιατί; Διότι ο Ιησούς μόλις είχε πη πώς ο Ιεχωβά ήταν Θεός ΤΟΥ καί Θεός του Θωμά, καί ο απόστολος Ιωάννης, πού κατέγραψε τήν αναφώνησι του Θωμά, λέγει τά εξής ευθύς κατόπιν: "Ταύτα δέ εγράφησαν, νά πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, καί πιστεύοντες νά έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού." – Ιωάννης κ΄. 31 (Η Σκοπιά 1948, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ, σελ. 218, η υπογράμμιση δική μας).

Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:


Σχόλιο: Διαπιστώνουμε λοιπόν πως οι "ΜτΙ" έπεσαν σε πλήρη Αντίφαση!  Άλλα λένε τώρα! Αναίρεσαν την διδασκαλία της "Σκοπιάς" του 1922!  Λένε, ότι η αναφώνηση του Θωμά προς τον Ιησού "Ο Κύριός  μου και ο Θεός μου" δεν  εννοούσε πώς ο Ιησούς ήταν ο Ιεχωβά Θεός. Πάνε περίπατο όλα αυτά  που είπαν οι τότε ("χρισμένοι" σύμφωνα με το βιβλίο τους Θρησκεία, 1940, σελ. 183), ότι: "είναι  η πρώτη μαρτυρία  περί της  Θεότητος του αναστάντος Κυρίου." "και προσηγορεύθη μέ τό όνομα Θεός υφ' ενός εκ των αποστόλων αυτού." Και το άλλο: "Η ομιλία απετείνετο πρόν  αυτόν τόν Ιησούν. "Και απεκρίθη Θωμάς  καί είπεν αυτώ."
Ερώτηση προς τους ΜτΙ: ο απόστολος σε ΠΟΙΟΝ απευθυνόταν;;; με την φράση: "καί είπεν αυτώ" (Ιωάν. 20:28). Φυσικά στον Αναστημένο Χριστό! Αυτόν είχε μπροστά στα μάτια του! Και πως του απάντησε Αυτός; Με την φράση: "εώρακάς με, πεπίστευκας "!!!  Ο διάλογος του Ιησού Χριστού με τον απ. Θωμά, ξεκινάει από τους στίχους 27 έως 29. Αν δεν ήταν ο Ιησούς, ο Θεός,  θα έκανε παρατήρηση στον απ. Θωμά. Ίσα – ίσα λέει: "μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες"! Και όχι μόνο θα έκανε παρατήρηση στον απόστολο, αλλά θα του έλεγε: δεν είπα  Εγώ στην Μαρία Μαγδαληνή να σας πει ότι: "πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και ειπέ αυτοίς·  Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και πατέρα υμών, και Θεόν μου και Θεόν υμών."  " Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλλουσα τοις μαθηταίς ότι εώρακε τον Κύριον, και ταύτα είπεν αυτή"; (Ιωάν. 20:17-18).
Αυτά λένε και οι "ΜτΙ" ότι: "Ο Ιησούς μόλις είχε πη πώς ο Ιεχωβά ήταν Θεός ΤΟΥ καί Θεός του Θωμά". Πρώτον, ΔΕΝ είπε ο Ιησούς Ιεχωβά  τον Πατέρα του! Αυτό το λένε οι "ΜτΙ"! Δεύτερον, ο Χριστός πάνω από τον Σταυρό ως Υιός του Ανθρώπου είπε: "Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανί; τούτ᾿ έστι, Θεέ μου Θεέ μου, ινατί με εγκατέλιπες;" (Ματθ. 27:46).  Ως άνθρωπος ο Χριστός αποκαλούσε τον Πατέρα του Θεό. Μην ξεχνάμε πώς ο Κύριος ως άνθρωπος έλεγε και έκανε πολλά πράγματα ταπεινωτικά για να δηλώσει την ανθρώπινη φύση Τού. Όμως ως Θεός  είπε: "Εγώ και ο Πατήρ εν εσμεν." (Ιωάν. 10:30). Εγώ και ο Πατέρας είμεθα ένα. Σε τι είναι ΕΝΑ; Ως θεότης, μία ουσία! Και μετά την Σωματική Του Ανάσταση ο Χριστός ως Άνθρωπος (που δεν πιστεύουν οι ΜτΙ), αποκαλεί Θεό Τον Πατέρα του. Επειδή είπε ο Ιησούς "καί Θεόν μου" τον Πατέρα Του, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι και ο ίδιος Θεός.
Να δούμε παρακαλώ, δύο αγιογραφικά χωρία: " Ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς " (Κολασ. 2:9). Τι σημαίνουν αυτά τα θεόπνευστα λόγια του απ. Παύλου; Ότι μέσα στον Χριστό, ως ανθρώπου ("σωματικώς") κατοικεί όλος ο πλούτος της θεότητος.
Και ακόμη κάτι σπουδαιότερο λέει το κείμενο. Υπάρχει μια λέξη κλειδί: "ΚΑΤΟΙΚΕΙ"!
Δεν λέει "κατοικούσε" κατά το παρελθόν, αλλά το ρήμα "κατοικεί", που σημαίνει πώς και τώρα ο  Ιησούς  μετά την Ανάστασή Του εξακολουθεί να είναι ο όλος  Θεός και άνθρωπος! "Ιησούς Χριστός χθές καί σήμερον ο αυτός καί εις τους αιώνας"! (Εβρ. 13:8). Ο Ιησούς Χριστός ήταν χθές είναι καί σήμερα και θα είναι στους αιώνες ο αυτός! ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΤΟΣ, Ο ΙΔΙΟΣ! (Αναλλοίωτος, αμετάβλητος). Λέμε ότι ο τάδε "κατοικεί" στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα κατοικεί, τώρα και ΟΧΙ κατά το παρελθόν! Αν ήταν κατά το παρελθόν, θα λέγαμε ότι αυτός "κατοικούσε" σε αυτό το μέρος. Απλά τα πράγματα. Πώς θα καταλάβουν όμως αυτά τα πράγματα οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά;" Όταν η "Σκοπιά" τους βομβαρδίζει, ότι ο Χριστός, είναι "κτίσμα" δημιούργημα του Θεού Πατέρα, είναι "μικρός θεός", είναι ο "Μιχαήλ",  δεν είναι ο "Παντοκράτωρ", ο "Παντοδύναμος", αναστήθηκε ως "πνεύμα" και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα άκουσε ο αρθρογράφος ύστερα από διαλόγους. Ας βγούνε να με διαψεύσουν!

Γράφει η «Σκοπιά» σε ένα άλλο σημείο:

ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩ ΤΩΝ ΚΥΡΙΕΥΟΝΤΩΝ
"Κι' ο Χριστός Κύριος πάντων καί Θεός θά λατρευθή. Αμήν".
(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 1922, σελ. 368, η υπογράμμιση δική μας. Αυτά που λένε είναι στην τελευταία παράγραφο δεξιά).

Ορίστε το ντοκουμέντο:Σχόλιο: Τι βλέπεις αγαπητέ αναγνώστη; Οι τότε "ΜτΙ", πίστευαν ότι ο Χριστός Κύριος πάντων καί Θεός θά λατρευθή. Αμήν!!!  Σήμερα οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά", τα πιστεύουν αυτά; Ότι ο Χριστός θα λατρευτεί ως Θεός;;;
Συμπέρασμα: Η Εταιρεία "Σκοπιά" των "ΜτΙ", από τον καιρό της ιδρύσεώς της, κινείται σε ένα σχέδιο διδασκαλιών γεμάτο αντιφάσεις, με διδαχές που μία αντικρούει την άλλη και διαρκώς μεταβαλλόμενες. Και σου λένε μετά αυτοί οι άνθρωποι ότι βρίσκονται στην αλήθεια. Σε ποια αλήθεια; Όταν δεν στέκονται στα λόγια τους;
Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς, στους αγαπητούς αναγνώστες, είναι  Προσοχή! προσοχή! Αν δεν έχουμε αρκετές γνώσεις περί αυτών των θεμάτων, να μην πιάνουμε διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους, είτε προσωπικώς, είτε μέσα από το διαδίκτυο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...