ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

1 Μαρ 2020

ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΩΝ! Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ ... ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ!


Του Γεωργίου Διαμαντίδη


Λιμάνι Γουαϊτεμάτα, Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία—Ανεπίσημο κήρυγμα των καλών νέων της Αγίας Γραφής σε κάποιον που ψαρεύει.
(Η φωτογραφία είναι από τον επίσημο ιστότοπο των ΜτΙ, https://www.jw.org)

Όλα αυτά που θα διαβάσετε, αγαπητοί αναγνώστες, σε αυτό το άρθρο, είναι γραμμένα με πολύ κόπο και αγάπη προς το πρόσωπό σας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ενημερώσει το χριστεπώνυμο πλήρωμα, ώστε να έχουν την κατάρτιση σε θέματα αντιαιρετικής δράσεως.
Τα  ντοκουμέντα – φωτογραφίες που θα παρουσιάσουμε είναι από την "Σκοπιά",  όπως πάντα! Θα δούμε τα ψέματά τους περί των  χρονολογιών!...

Αυτά που θα διαβάσουμε στο άρθρο μας, τα παρουσιάζει εν μέρει και ο Ρεΰμοντ Φραντς, Πρώην μέλος του Κυβερνώντος Σώματος, των "Μαρτύρων του Ιεχωβά", στο βιβλίο του, "ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ"!
Η προσεκτική ανάγνωση, θα δώσει στον αντικειμενικό και απροκατάληπτο αναγνώστη, την ευκαιρία να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Ξεκινάμε λοιπόν με όσα έγραψε η Οργάνωση των "Μαρτύρων του Ιεχωβά", στο περιοδικό "Σκοπιά" το 1922:

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
"ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ουδεμίαν αμφιβολίαν εν σχέσει μέ τάς χρονολογίας 1874, 1914, 1918 και 1925. Τινές ισχυρίζονται ότι εύρον νέον φως εν σχέσει μέ τήν περίοδον των "εβδομήκοντα ετών της ερημώσεως" καί της εν Βαβυλώνι αιχμαλωσίας του Ισραήλ, καί μετά ζήλου προσπαθούσιν όπως κάμωσιν άλλους νά πιστεύσωσιν ότι ο αδελφός Ρώσσελ ήτο πεπλανημένος. 
Ο  Απόστολος Ιάκωβος βεβαιοί ημάς ότι "ειδέ τις λείπεται σοφίας, αιτείτω παρά του διδόντος Θεού, πάσιν απλώς καί ουκ ονειδίζοντος· καί δοθήσεται αυτώ."Πιστεύομεν τήν υπόσχεσιν ταύτην, καί καθ' ημέραν ικετεύομεν, όπως χορηγήται ημίν ουράνιος σοφία καί χάρις ινα καθοδηγώμεθα ευθέως. Επίσης πιστεύομεν ότι αι προσευχαί των αγίων, ανέρχονται καθ' ημέραν ενώπιον του θρόνου της ουρανίου χάριτος, πρός Θείαν καθοδηγίαν ως πρός τό τί θά παρουσιασθή εις τήν ΣΚΟΠΙΑΝ, καί εκτιμώμεν μεγάλως τό γεγονός τούτο.
Ακριβής κατανόησις της χρονολογίας, δεν είναι βεβαίως αναγκαία πρός σωτηρίαν ... Η πληρεστέρα όμως κατανόησις των χρόνων καί καιρών, παρέχει μεγάλην χαράν εις τούς κοπιώντας αγίους του Θεού, καί αναρριπίζει τήν φλόγα του ζήλου των..."

(«Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ», Τόμος 43, 15 Μαΐου 1922,  Αριθμ. 10, σελ. 147. Η υπογράμμιση δική μας).

1) ντοκουμέντο: Σχόλιο: Τι έγραψαν λοιπόν οι τότε "Μάρτυρες του Ιεχωβά;" ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΝΟΓΙΕΣ  1874, 1914, 1918, ΚΑΙ 1925!!!
Βέβαια, αναφέρουν και την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου 1:5, αλλά προς τί; Για να τους δοθεί – όπως ισχυρίζονται – ουράνιος σοφία και χάρη ώστε να καθοδηγηθούν ευθέως! Επίσης πίστευαν ότι οι προσευχές των αγίων, πήγαιναν κάθε ημέρα ενώπιον του θρόνου της ουρανίου χάριτος, προς  Θείαν καθοδηγίαν ως προς το τι θα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ και εκτιμούσαν αυτό το μεγάλο γεγονός!
Και από την άλλη υποστήριζαν, ότι η ακριβής κατανόηση της χρονολογίας, δεν είναι βεβαίως προς σωτηρίαν, αλλά πως η πληρεστέρα όμως κατανόηση  των χρόνων και καιρών, παρέχει μεγάλην χαράν...! 
Ναι, ναι, αγαπητοί "ΜτΙ", η κατανόηση των χρονολογιών, σας παρέχει μεγάλη χαρά!  Μα τι χαρά είναι αυτή, βρε παιδάκι μου;
Συνεχίζουμε με την ίδια "Σκοπιά", στην σελίδα 150:

ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
"Επί της σειράς ταύτης του υπολογισμού, καθωρίσθησαν αι χρονολογίαι 1874, 1914, και 1918· έθεσε δέ ο κύριος την σφραγίδα της επιδοκιμασίας αυτού, 1914 και 1918, τόσον ευδιακρίτως ώστε νά μή είναι δυνατόν να εξαλειφθή αύτη. Τι περισσοτέραν απόδειξιν χρειαζόμεθα;
Χρησιμοποιούντες τήν ιδίαν ταύτην σειράν του υπολογισμού, αρχίζοντες από της εισόδου των υιών Ισραήλ εις τήν Χαναάν καί λογαριάζοντες τούς πλήρεις 70 κύκλους εκ 50 ετών εκάστου, ως υπεδείχθη σαφώς διά του γεγονότος ότι ο Ιεχωβά έστειλε τούς Ιουδαίους εις Βαβυλώνα εβδομήκοντα όλα έτη, είναι εύκολον να καθορίσωμεν τό 1925,  ίσως τό φθινόπωρον ως τήν έναρξιν του αντιτυπικού Ιωβιλαίου. Δέν δύναται νά εγερθή περισσοτέρα αντίρρησις διά τό 1925 παρ' ότι ηδύνατο διά τό 1914. Το γεγονός ότι δέν συνέβησαν πάντα όσα τινές προσεδώκων κατά τό 1914, δέν μεταβάλλει την χρονολογίαν ούτε κατά έν ιώτα. Η περιωρισμένη διάνοια, παρατηρούσα τήν τόσον εξόχως σημειουμένην χρονολογίαν, ευκόλως καταλήγει εις τό συμπέρασμα, ότι ολόκληρον τό έργον τό οποίον πρόκειται νά γίνη, πρέπει νά συγκεντρώνται πέριξ της χρονολογίας ταύτης, καί τοιουτοτρόπως πολλοί είναι διατεθειμένει νά προβλέπωσι περισσότερα, αφ' όσα πράγματι έχουσι προλεχθή. Τοιουτοτρόπως συνέβη τό 1844 τό 1874 τό 1878 ως επίσης καί τό 1914 καί τό 1918.  Παρατηρούντες πρός τά οπίσω ευρίσκομεν ότι αι χρονολογίαι αύται, σαφώς εδεικνύοντο εν ταίς Γραφαίς καί ότι ο σκοπός του Κυρίου σημειώσαντος ταύτας τοιουτοτρόπως ήτο όπως ενθαρρύνη τόν λαόν αυτού, ως καί πράγματι εγένετο, ως επίσης καί όπως αύται αποβώσιν αιτίαι πρός δοκιμασίαν καί κοσκινισμόν όταν πάντα όσα μερικοί προσδοκώσιν όπως ίδωσιν εις τό 1925,  δέν θά λάβωσιν ίσως χώραν κατά τό έτος εκείνο, δέν μεταβάλλει ούτε κατά έν ιώτα τήν χρονολογίαν εκείνην, περισσότερον αφ' όσον μετέβαλε τας προηγουμένας χρονολογίας.
Αι ετοιμασίαι διά τήν Βασιλείαν προοδεύουσι γοργώς, καί τό άγγελμα της Βασιλείας διακυρύττεται διά παγκοσμίου μαρτυρίας. Τά αποτελέσματα τά οποία επηκολούθησαν τάς χρονολογίας 1918 καί 1921, δεικνύουσιν επί  μάλλον καί μάλλον καθαρώς, ότι αι χρονολογίαι αύται ήσαν σημεία στροφής ή μυλόλιθοι επί της χρονολογικής λεωφόρου, καί ήσαν σαφώς προεγνωσμέναι καί σαφώς προελέχθησαν υπό του Μεγάλου Σχεδιαστού του Θείου Σχεδίου των Αιώνων..."

(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, 15 Μαΐου 1922, σελ. 150.Η υπογράμμιση δική μας.)

2) ντοκουμέντο: 

 

Σχόλιο: Τι μας είπε "Σκοπιά" στο παραπάνω ντοκουμέντο;
"έθεσε δέ ο κύριος την σφραγίδα της επιδοκιμασίας αυτού, 1914 και 1918, τόσον ευδιακρίτως ώστε νά μή είναι δυνατόν να εξαλειφθή αύτη. Τι περισσοτέραν απόδειξιν χρειαζόμεθα;"
Μας λένε: Ότι ο Κύριος έθεσε την σφραγίδα της επιδοκιμασίας αυτού, επί του  1914 και 1918, ώστε να μη είναι δυνατόν να εξαλειφθή! Τι περαιτέρω απόδειξη χρειαζόμαστε;
Ναι, αγαπητοί "ΜτΙ", Τι παραπάνω απόδειξη χρειάζεστε!
"ότι ο Ιεχωβά έστειλε τούς Ιουδαίους εις Βαβυλώνα εβδομήκοντα όλα έτη, είναι εύκολον να καθορίσωμεν τό 1925,  ίσως τό φθινόπωρον ως τήν έναρξιν του αντιτυπικού Ιωβιλαίου".
Α ναι! Ο Ιεχωβά έστειλε τους Ιουδαίους στην Βαβυλώνα για 70 ολόκληρα χρόνια, είναι εύκολο να καθορίσουμε  το 1925,  ίσως το φθινόπωρο ως αρχή του αντιτυπικού Ιωβιλαίου! 
Αλήθεια, ήταν τόσο εύκολο να καθοριστεί το έτος 1925, ως αρχή αντιτυπικού Ιωβιλαίου;;;  Απαντήστε μας!
"Δέν δύναται νά εγερθή περισσοτέρα αντίρρησις διά τό 1925 παρ' ότι ηδύνατο διά τό 1914. Το γεγονός ότι δέν συνέβησαν πάντα όσα τινές προσεδώκων κατά τό 1914, δέν μεταβάλλει την χρονολογίαν ούτε κατά έν ιώτα. Η περιωρισμένη διάνοια, παρατηρούσα τήν τόσον εξόχως σημειουμένην χρονολογίαν, ευκόλως καταλήγει εις τό συμπέρασμα, ότι ολόκληρον τό έργον τό οποίον πρόκειται νά γίνη, πρέπει νά συγκεντρώνται πέριξ της χρονολογίας ταύτης, καί τοιουτοτρόπως πολλοί είναι διατεθειμένει νά προβλέπωσι περισσότερα, αφ' όσα πράγματι έχουσι προλεχθή".
Τι βλέπουμε εδώ; Ότι: Δεν μπορεί να υπάρξει παραπέρα αντίρρηση δια το 1925 παρ' ότι ηδύνατο δια το 1914!  Το γεγονός ότι δεν συνέβησαν πάντα όσα γύρευαν μερικοί κατά το 1914, δεν μεταβάλει τη χρονολογία ούτε κατά ένα γιώτα!  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρονολογία επισημάνθηκε με τόσο εμφανή τρόπο, που εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι ολόκληρο το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει, πρέπει να επικεντρώνεται σ' αυτήν, κι έτσι πολλοί διατεθειμένοι προσδοκούν περισσότερα από όσα έχουν πραγματικά προειπωθεί!
Οι τότε ομόπιστοί σας "ΜτΙ", προσδοκούσαν περισσότερες χρονολογίες, από τα όσα έχουν προηγηθεί!  Όμως, ότι δεν συνέβησαν πάντα όσα γύρευαν μερικοί στο έτος 1914,  δεν μεταβάλει την χρονολογία ούτε ένα γιώτα!!!  
Μπορούν να μας πουν οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά", τι ΔΕΝ έγινε ακριβώς το 1914;;;
Και τι ακριβώς θα γινόταν το 1925, το φθινόπωρο;;;
Συνεχίζοντας το σχόλιό μας, από το ίδιο έντυπο, από την σελίδα 150:
"Τοιουτοτρόπως συνέβη τό 1844 τό 1874 τό 1878 ως επίσης καί τό 1914 καί τό 1918.  Παρατηρούντες πρός τά οπίσω ευρίσκομεν ότι αι χρονολογίαι αύται, σαφώς εδεικνύοντο εν ταίς Γραφαίς καί ότι ο σκοπός του Κυρίου σημειώσαντος ταύτας τοιουτοτρόπως ήτο όπως ενθαρρύνη τόν λαόν αυτού, ως καί πράγματι εγένετο, ως επίσης καί όπως αύται αποβώσιν αιτίαι πρός δοκιμασίαν καί κοσκινισμόν όταν πάντα όσα μερικοί προσδοκώσιν όπως ίδωσιν εις τό 1925,  δέν θά λάβωσιν ίσως χώραν κατά τό έτος εκείνο, δέν μεταβάλλει ούτε κατά έν ιώτα τήν χρονολογίαν εκείνην, περισσότερον αφ' όσον μετέβαλε τας προηγουμένας χρονολογίας".
Τι μας γράφει πάλι η "Σκοπιά" εδώ;     
Έτσι συνέβη το 1844, το 1874  το 1878 όπως επίσης και το 1914  και το 1918!  Κοιτώντας στο παρελθόν, ευρίσκομεν ότι αυτές οι χρονολογίες, σαφώς υποδηλωνόνταν στις Γραφές και ο σκοπός του Κυρίου (ήταν) να τις σημειώσει όπως ενθαρρύνει τον λαόν του, όπως και πράγματι έγινε, όπως επίσης  προορίζονταν να γίνουν μέσο δοκιμασίας και κοσκινίσματος όταν δεν συνέβησαν όλα όσα ανέμεναν μερικοί! Ότι όλα όσα μερικοί προσδοκούν να δουν το  1925,  ίσως να μην διαδραματιστούν εκείνο το έτος, δεν θα μεταβάλει την χρονολογία ούτε κατά ένα γιώτα περισσότερο απ' τις άλλες τις προηγούμενες χρονολογίες!
Ναι, "ΜτΙ", ΑΥΤΕΣ ΟΙ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ, 1844, 1874, 1878, 1914 ΚΑΙ 1918, ΣΑΦΩΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΝΤΑΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ!
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η "ΣΚΟΠΙΑ" ΕΧΕΙ  ΧΡΕΩΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΩΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ;;; 
Και δεν φτάνει μόνο αυτό! Στην τελευταία παράγραφο η "Σκοπιά" έχει γράψει:
"Τά αποτελέσματα τά οποία επηκολούθησαν τάς χρονολογίας 1918 καί 1921, δεικνύουσιν επί  μάλλον καί μάλλον καθαρώς, ότι αι χρονολογίαι αύται ήσαν σημεία στροφής ή μυλόλιθοι επί της χρονολογικής λεωφόρου, καί ήσαν σαφώς προεγνωσμέναι καί σαφώς προελέχθησαν υπό του Μεγάλου Σχεδιαστού του Θείου Σχεδίου των Αιώνων..."
Ναι, "ΜτΙ"! Τα αποτελέσματα τα οποία επακολούθησαν  οι  χρονολογίες 1918 και 1921, δείχνουν επί μάλλον και μάλλον καθαρώς, ότι  οι  χρονολογίες  αυτές ήταν  σημεία στροφής ή μυλόλιθοι επί της χρονολογικής λεωφόρου, και ήταν  σαφώς προεγνωσμέναι και σαφώς προελέχθησαν υπό του Μεγάλου Σχεδιαστού του Θείου Σχεδίου τών Αιώνων!!!
Είναι αλήθεια όμως "ΜτΙ", ότι οι χρονολογίες 1918 και 1921, προελέχθησαν υπό του Μεγάλου Σχεδιαστού των Αιώνων;;;
Συνεχίζοντας η "Σκοπιά"  γράφει σε άλλο σημείο:

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

(...) "Η χρονολογία της παρούσης αληθείας, θά ηδύνατο νά είναι έν απλούν συμβεβηκός, εάν δέν υπήρχεν η επανάληψις, των δύο μεγάλων κύκλων των 1845 καί των 2520 ετών, η οποία φέρει ταύτην, έξω της επικρατείας της συμπτώσεως καί εισάγει αυτήν εις τήν της βεβαιότητος. Εάν υπήρχε μόνον μία ή δύο αντίστιχοι χρονολογίαι εις τούς κύκλους τούτους, θά ήτο δυνατόν όπως ούτοι είναι απλαί συμπτώσεις, αλλ' εκεί ένθα αι συμφωνίαι τών χρονολογιών καί συμβάντων έρχονται κατά δωδεκάδας, δέν είναι δυνατόν νά είναι εκ συμπτώσεως, αλλά πρέπει να είναι διά του σχεδίου της μόνης προσωπικής υπάρξεως η οποία δύναται νά σχεδιάση τοιούτον σχέδιον – αυτού του Ιεχωβά· καί η χρονολογία πρέπει ωσαύτως νά είναι ορθή.
Εις τούς διαδρόμους της Μεγάλης Πυραμίδος του Γκιζέχ η συμφωνία μιάς ή δύο καταμετρήσεων με τήν χρονολογίαν της παρούσης αληθείας, πιθανόν νά ήτο εκ συμπτώσεως, αλλ' η αντιστοιχία δωδεκάδων καταμετρήσεων αποδεικνύει ότι ο ίδιος Θεός εσχεδίασεν αμφότερα, τήν τε Πυραμίδα καί τό σχέδιον – καί ταυτοχρόνως αποδεικνύει τήν ορθότητα της χρονολογίας. Η συμφωνία της χρονολογίας πρός τινας καταμετρήσεις της Σκηνής, καί του ναού του Ιεζεκιήλ, σφραγίζει επιπροσθέτως τήν χρονολογίαν ως αληθή.
Επί τη βάσει τοιούτων καί τοσούτων αντιστοιχιών – εν αρμονία με τούς ελλογοτάτους εκ των εις τήν επιστήμην γνωστών νόμων – βεβαιούμεν ότι Γραφικώς, επιστημονικώς καί ιστορικώς, η χρονολογία της παρούσης αληθείας είναι ορθή· πέραν πάσης αμβιβολίας. Η αξιοπιστία αυτής έχει αφθόνως επιβεβαιωθή διά των χρονολογιών καί των συμβάτων του 1874, 1914 καί 1918.
Η χρονολογία της παρούσης αληθείας είναι ασφαλής βάσις επί της οποίας τό καθιερωμένον τέκνον του Θεού δύναται νά προσπαθήση όπως ερευνήση περί μελλόντων πραγμάτων. - Α' Πέτρου α' 11,12. Ιωάν. ιστ' 13.
Δέν είναι ανάγκη νά δείξωμεν ότι, εάν ήθελε γίνη μεταβολή 19 ετών εις τήν χρονολογίαν, ο χρόνος από του Ιακώβ μέχρι του Ιησού θά ηλαττούτο από 1845 εις 1826 έτη, καί ότι ολόκληρον τό σύστημα τών χρονολογιών των βασιζομένων επί των Ιουδαϊκών παραλλήλων θά κατάπιπτεν ομού· ότι αι χρονολογίαι τού Ιωβιλαίου συστήματος θά έπιπτον έξώ της παρούσης συμμετρίας των· ότι τά παράλληλα των 2520 ετών θά διεσκορπίζοντο· ότι δέν θά υπήρχε θεμέλιον διά πίστιν εις τήν διά της ελαττώσεως ταύτης των 19 ετών προκύπτουσαν σύγχισιν καί ότι δέν θά υπήρχεν έλλογος αιτία όπως πιστεύωμεν εις τήν παρουσίαν του Κυρίου, τήν θέσιν καί τό έργον του πάστορος Ρώσσελ, το τέλος του αιώνος, τό έργον του θερισμού, ή εις οιονδήποτε δημοσίευμα του Συλλόγου. Πρό πολλών ετών, πάντα ταύτα τά ζητήματα εξητάσθησαν βαθέως υπό του πάστορος Ρώσσελ, όστις, διεκήρυξεν εις έν άρθρον, τό οποίον ταχέως θά αναδημοσιεύσωμεν, ότι η μεταβολή ενός έτους θά κατέστρεφεν ολόκληρον τήν χρονολογίαν".

Επίσης:

"Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ"
Έχομεν αποδείξη ότι η χρονολογία της παρούσης αληθείας είναι ορθή και αι άλλαι είναι λελανθασμέναι, επειδή:
(1) Αύτη βασίζεται ολοκλήρως επί της Θεοπνεύστου προφητείας.
(2) Η εκπλήρωσις εκτίθεται εις τήν Γραφήν καί εις τήν ιστορίαν του εκλεκτού λαού του Θεού, των Ιουδαίων.
(3) Τά εβδομήκοντα έτη, είναι πάντα έτη ερημώσεως.
(...) (11) Η χρονολογία της παρούσης αληθείας, είναι ορθή, καί δέν δύναται νά υπάρξη αμφιβολία.
Η χρονολογία της παρούσης αληθείας βασίζεται επί της Θείας προφητείας καί της Γραφικής αυτής εκπληρώσεως, ότι τά εβδομήκοντα έτη, ήσαν έτη ερημώσεως, ουχί μέρος έτη ερημώσεως καί μέρος έτη αιχμαλωσίας. Η χρονολογία ίσταται σταθερά ως βράχος τεθεμελιωμένη επί του λόγου του Θεού".

(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, 15 Ιουνίου 1922, σελίδες 188 και 189. Η υπογράμμιση δική μας. Τα  έντονα γράμματα της "Σκοπιάς").

3 και 4) ντοκουμέντα: 

Σχόλιο:  Τι μας έγραψε η "Σκοπιά" στις παραπάνω σελίδες;
"Εις τούς διαδρόμους της Μεγάλης Πυραμίδος του Γκιζέχ  η συμφωνία μιάς ή δύο καταμετρήσεων με τήν χρονολογίαν της παρούσης αληθείας, πιθανόν νά ήτο εκ συμπτώσεως, αλλ' η αντιστοιχία δωδεκάδων καταμετρήσεων αποδεικνύει ότι ο ίδιος Θεός εσχεδίασεν αμφότερα, τήν τε Πυραμίδα καί τό σχέδιον - καί ταυτοχρόνως αποδεικνύει τήν ορθότητα της χρονολογίας". 
Ναι, "ΜτΙ, η αντιστοιχία δωδεκάδων καταμετρήσεων της Μεγάλης Πυραμίδος του Γκιζέχ,  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΕ  ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ!
Για ποια "χρονολογία" μας λένε οι "ΜτΙ"; Τι γράφουν;
"Επί τη βάσει τοιούτων καί τοσούτων αντιστοιχιών – εν αρμονία με τούς ελλογοτάτους εκ των εις τήν επιστήμην γνωστών νόμων –  βεβαιούμεν ότι Γραφικώς, επιστημονικώς καί ιστορικώς, η χρονολογία της παρούσης αληθείας είναι ορθή· πέραν πάσης αμφιβολίας. Η αξιοπιστία αυτής έχει αφθόνως επιβεβαιωθή διά των χρονολογιών καί των συμβάντων του 1874, 1914 καί 1918".
Βέβαια! Αγαπητοί "ΜτΙ"!  ΟΤΙ ΓΡΑΦΙΚΩΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ, Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ, ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ!  Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΦΘΟΝΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, 1874, 1914 και 1918, τα όσα έχουν συμβεί σε αυτές τις χρονολογίες!
Τα πιστεύουν σήμερα αυτά οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά";
Συνεχίζουμε σε αυτά που έχει γράψει η "Σκοπιά"!
"Δέν είναι ανάγκη νά δείξωμεν ότι, εάν ήθελε γίνη μεταβολή 19 ετών εις τήν χρονολογίαν, ο χρόνος από του Ιακώβ μέχρι του Ιησού θά ηλαττούτο από 1845 εις 1826 έτη, καί ότι ολόκληρον τό σύστημα τών χρονολογιών των βασιζομένων επί των Ιουδαΐκών παραλλήλων θά κατάπιπτεν ομού· ότι αι χρονολογίαι τού Ιωβιλαίου συστήματος θά έπιπτον έξώ της παρούσης συμμετρίας των· ότι τά παράλληλα των 2520 ετών θά διεσκορπίζοντο· ότι δέν θά υπήρχε θεμέλιον διά πίστιν εις τήν διά της ελαττώσεως ταύτης των 19 ετών προκύπτουσαν σύγχισιν καί ότι δέν θά υπήρχεν έλλογος αιτία όπως πιστεύωμεν εις τήν παρουσίαν του Κυρίου, τήν θέσιν καί τό έργον του πάστορος Ρώσσελ, το τέλος του αιώνος, τό έργον του θερισμού, ή εις οιονδήποτε δημοσίευμα του Συλλόγου. Πρό πολλών ετών, πάντα ταύτα τά ζητήματα εξητάσθησαν βαθέως υπό του πάστορος Ρώσσελ, όστις, διεκήρυξεν εις έν άρθρον, τό οποίον ταχέως θά αναδημοσιεύσωμεν, ότι η μεταβολή ενός έτους θά κατέστρεφεν ολόκληρον τήν χρονολογίαν".

ΔΕΝ είχαν τότε ανάγκη "οι χρισμένοι" συνάδελφοί σας ΜτΙ, να δείξουν εάν ήθελε να γίνει μεταβολή 19 ετών στην χρονολογία, από τον χρόνο του Ιακώβ μέχρι του Ιησού, θα  μπορούσε να ελαττωθεί από το 1845 στα 1826 έτη, δηλαδή,  1845 - 19 = 1826!
ΑΜΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΠΡΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΤΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ιουδαϊκών ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΩΒΙΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ("1925"), ΘΑ ΕΠΕΦΤΑΝ ΕΞΩ! ΚΑΙ  ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΩΝ 2520 ΕΤΩΝ  ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΙ! ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΘΕΜΕΛΙΟΝ  ΓΙΑ ΠΙΣΤΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΤΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ 19 ΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ 1845 σε 1826! ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΞΕΝΟΥΣΕ ΣΥΓΧΥΣΗ! ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΚΟΠΙΑ" ΑΝ ΔΕΧΟΤΑΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 19 ΕΤΩΝ ΑΠΟ 1845 ΣΤΟ 1826,  διότι όπως είπε και η ίδια: ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΤΟΡΑ ΡΩΣΣΕΛ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ, ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ!!!!!!
Το παράξενο της υπόθεσης εδώ είναι, γιατί η "Σκοπιά" ανέφερε αυτά τα πράγματα; Περί ελαττώσεως των 19 ετών, από το 1845, σε 1826;;;  Εφόσον ΔΕΝ  υπήρξε ανάγκη;;;
Α ναι! Πίστευαν την θέση και το έργον  του πρώτου προέδρου του πάστορος Ρώσσελ, το τέλος του αιώνος, το έργον θερισμού, ότι η μεταβολή  ενός  χρόνου θα κατάστρεφε ολόκληρη την χρονολογία!!!!!!
Ο Ρώσσελ, τότε για την "Σκοπιά", ήταν ο πιστός και φρόνιμος δούλος!  Ήταν δυνατόν να ήταν εναντίον του;
Για να δούμε τι λέει η "Σκοπιά", υπέρ αυτού:

"Ουδείς εν τη παρούση αληθεία ουδ’ επί στιγμήν αμφιβάλει ότι ο αδελφός Ρώσσελ ήτο "ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος κατέστησεν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού, ίνα δίδη την τροφήν εν καιρώ" (Ματθαίου κδ.' 45).
 
(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 1 Απριλίου 1920, σελ. 175. Τόμος 42ος.)

5) ντοκουμέντο:Ο Ρώσσελ, ήταν ο πιστός και φρόνιμος δούλος! (Σύμφωνα με την "Σκοπιά").

Συνεχίζουμε και πάλι από τα γραφόμενα της "Σκοπιάς" του 1922, 15 Ιουνίου, από την σελίδα 189 που παραθέσαμε πιο πάνω.

"Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ"
Έχομεν αποδείξη ότι η χρονολογία της παρούσης αληθείας είναι ορθή και αι άλλαι είναι λελανθασμέναι, επειδή:
(1) Αύτη βασίζεται ολοκλήρως επί της Θεοπνεύστου προφητείας.
(2) Η εκπλήρωσις εκτίθεται εις τήν Γραφήν καί εις τήν ιστορίαν του εκλεκτού λαού του Θεού, των Ιουδαίων.
(...) (11) Η χρονολογία της παρούσης αληθείας, είναι ορθή, καί δέν δύναται νά υπάρξη αμφιβολία.
Η χρονολογία της παρούσης αληθείας βασίζεται επί της Θείας προφητείας καί της Γραφικής αυτής εκπληρώσεως, ότι τά εβδομήκοντα έτη, ήσαν έτη ερημώσεως, ουχί μέρος έτη ερημώσεως καί μέρος έτη αιχμαλωσίας. Η χρονολογία ίσταται σταθερά ως βράχος τεθεμελιωμένη επί του λόγου του Θεού".

Μάλιστα! Τι μας γράφει εδώ η "Σκοπιά";

ΟΤΙ  Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ...  ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ!!!!!!
Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ  (ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ) ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΗΝ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ!!!
Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ!!!
Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΤΗ, ΗΤΑΝ ΕΤΗ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ, ΟΥΧΙ ΜΕΡΟΣ ΕΤΗ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΤΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΣ ΒΡΑΧΟΣ ΤΕΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!!!!

Μπορούν να μας πουν οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά", ποιά χρονολογία της παρούσης αληθείας ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ;;;   1874, 1914, 1918  ή το 1925;;;  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ;;;
Δεν τα λέει αυτά ο αρθρογράφος "ΜτΙ", αλλά η "Σκοπιά"!

Ο  Ιωσήφ Ρόδερφοντ ο δεύτερος Πρόεδρος της Οργάνωσης μετά τον Κάρολο Ρώσσελ, έγραψε:
 
"Οι πιστοί του Ιεχωβά επί της γης, εν τινι μέτρω απογοητεύθησαν ως πρός τά έτη 1914, 1918 και 1925, η δέ απογοήτευσις αυτή διήρκεσε χρόνον τινά".

(ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 1932, σελ. 342, η υπογράμμιση  δική μας).

6)ντοκουμέντο, το τελευταίο:Τι μας έγραψε λοιπόν ο δεύτερος πρόεδρος της Εταιρίας "Σκοπιάς";;;
ΟΤΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΤΗ, 1914, 1918 ΚΑΙ 1925!!!!!!
Μήπως και ΕΔΩ  μπορούν, να μας απαντήσουν οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά";;;
Γιατί απογοητεύτηκαν;;; Τι έπρεπε να συμβεί, τότε;;; Και ΔΕΝ έχει συμβεί;;;

Συμπέρασμα:  Όπως είδαμε, οι χρονολογίες που είπε η "Σκοπιά" απέτυχαν να εκπληρωθούν! Είχαν "προφητικά όνειρα" αυτοί οι άνθρωποι! Και δυστυχώς αυτές οι χρονολογίες χρεώθηκαν στο λογαριασμό Του Κυρίου!  Ως να ήταν δικό του έργο, που εκείνος χρησιμοποίησε!
Το τραγικό της υπόθεσης είναι αυτό που είπε η "Σκοπιά": ΟΤΙ  Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ!  ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ!!!
Μας μίλησαν περί θεοπνεύστου προφητείας!  Άραγε ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ!!!
Δυστυχώς τα θύματα αυτής της Οργάνωσης, είναι οι απλοί "ΜτΙ".  Έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε τα θύματα αυτά, όποια και αν είναι. 
Κλείνοντας το άρθρο μας, η επιθυμία του αρθρογράφου είναι να παρακαλέσει, τους αγαπητούς αναγνώστες, όποιος ή όποια θέλει να δημοσιεύσει αυτό το άρθρο όπου θέλει. Είτε στο facebook ή οπουδήποτε αλλού, για να ενημερώσουμε τους πιστούς μας. 
Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ!  Αν κάποιος από εμάς δεν έχει γνώση περί αυτών των θεμάτων, τότε είναι  επικίνδυνη κάθε συζήτηση μαζί τους, είτε προσωπικός διάλογος, είτε μέσα από το διαδίκτυο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

5 σχόλια:

Αλεξία Κρινήτη είπε...

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο και ευχαριστούμε για τον χρόνο που δαπανήσατε και τον κόπο που καταβάλατε. Θα το ξαναδιαβάσω.

Να προσθέσω ότι με την κρίση που αντιμετωπίζουμε λόγω κορονοϊού, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αυτοεπιβεβαιώνονται ότι ζούμε "τις τελευταίες μέρες". Μάλιστα, χρησιμοποιούν την παρακάτω φράση, που έχει διατυπωθεί επακριβώς από την ηγεσία τους: "αναγνωρίζουμε ότι αυτή η πανδημία είναι άλλη μια απόδειξη ότι ζούμε βαθιά στις τελευταίες ημέρες . - Λουκάς 21: 7 - 13 / Αποκάλυψη 6:8". Αυτό το "βαθιά" είναι νέα προσθήκη στην τυπική φρασεολογία. Επίσης, μιλούν παντού "για το σημείο του τέλους". Οι γνωστοί μου ΜτΙ ήδη μου έστειλαν link στο άρθρο γιατί είμαστε στο τέλος (αναλύει τη γνωστή προφητεία στο Κατά Ματθαίον), που φιγουράρει στο home page του επίσημου site τους.

Και μια εμπειρία φίλου μου (και φίλου του Αντιαιρετικού, γιατί έχει αναρτήσει άρθρα, του Ιάκωβου Σανταμούρη), που ενεργά μετέχει σε ομάδα στήριξης πρώην Ιεχωβάδων και νυν Καθολικών στο Παρίσι. Ο υπεύθυνος ιερέας τους έχει οργανώσει ειδική διάλεξη μέσω διαδικτύου για τα μέλη αυτής της ομάδας, να ξανασυζητήσουν και να αναιρέσουν ένα προς ένα τα επιχειρήματα των Ιεχωβάδων για την πανδημία και τον καιρό του τέλους. Σκοπός είναι να προστατευθούν οι πιο αδύναμοι αδελφοί τους και να μην μπουν σε πειρασμό ότι η Σκοπιά είχε δίκιο. Είναι τόσο έντονη αυτή η πεποίθηση αυτές τις ημέρες μεταξύ των ΜτΙ, που ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος!

Γεώργιος Δ. είπε...

Σε ευχαριστώ αγαπητή Αλεξία, για το σχόλιο σου στο άρθρο μου!
Τι να πούμε για τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά";

Από τον πρώτο πρόεδρο τους τον Ρώσσελ, μέχρι και σήμερα αυτό λένε, "το τέλος είναι κοντά"!

"Όλα τα παθήματα θα τερματιστούν σε λίγο"!

ΔΕΝ έβαλαν μυαλό! Τραγικό παράδειγμα το έτος "1975"!

Γεώργιος Δ.

Αλεξία Κρινήτη είπε...

Μιας και αναφερθήκαμε στην εμμονή των Μαρτύρων του Ιεχωβά για το "τέλος", να προσθέσω ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο site τους και μέλος του Κυβερνώντος Σώματος (της ηγεσίας τους δηλαδή), λέει το εξής καταπληκτικό:

"Δεν υπάχει αμφιβολία ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες πριν από την τελευταία μέρα"!

Βέβαια, αξίζει κανείς να αναρωτηθεί, γιατί δεν έκαναν τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις, όταν π.χ. είχε ξεσπάσει η επιδημία του Έμπολα; Ίσως επειδή δεν είχε επηρεαστεί τόσο άμεσα ο λεγόμενος Πρώτος Κόσμος;

Το βίντεο είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος στην ιστοσελίδα τους, λέγεται "Έκθεση για τον Κορωνοϊό".

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Τα άκουσα και εγώ αγαπητή Αλεξία, αυτά που είπες από την ιστοσελίδα τους:
"Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες πριν από την τελευταία μέρα"!

Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λένε αυτοί. Εδώ και χρόνια γράφουν τα ίδια και τα ίδια!
Ιδού μερικές "Σκοπιές":
"...αν και ζούμε στις τελευταίες ημέρες αυτού… (Σκοπιά 1-10-1994, σελ. 14, παρ. 19).
"...πιστοποιούν ότι ζούμε στις τελευταίες ημέρες". (Σκοπιά 15-10-1995, σελ. 5).

"Η πεποίθησή μας ότι ζούμε στις τελευταίες ημέρες είναι ισχυρότερη από ποτέ! (Σκοπιά 15-8-1997, σελ. 16, παρ. 17).
"...γνωρίζουμε ότι ζούμε στις τελευταίες ημέρες" (Σκοπιά 15-11-2010, σελ. 25, παρ. 12. Σκοπιά 15-12-2010, σελ. 11, παρ. 16 ).

Μόνο απ' αυτό καταλαβαίνουμε σε τι πλάνη βρίσκονται!


Γεώργιος Διαμαντίδης

Unexpected Opponent είπε...

Σεβαστε Συναγωνιστα , είμαι γνωστης ο λ ω ν των άρθρων σου , η διαπίστωση μου είναι η εξής : το επώνυμο σου είναι ε ν δ ε ι κ τ ι κ ο του χ α ρ α κ τ η ρ ο ς σου .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...