ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

13 Απρ 2014

ΟΙ «ΡΩΣΣΕΛΙΣΤΕΣ» ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Του  Γεωργίου  Διαμαντίδη


«Το Τετελεσμένο Μυστήριο»: Η έκδοσή του σηματοδότησε την διάσπαση των «Σπουδαστών της Γραφής» (Μαρτύρων του Ιεχωβά)

Πριν προχωρήσουμε  στο θέμα του άρθρου και παρουσιάσουμε   τα ντοκουμέντα μας, θα θέλαμε να εξηγήσουμε, ότι δημιουργήθηκαν  προβλήματα παλιότερα στην «Σκοπιά» του «Πύργου» (έτσι λεγόταν παλιά η Εταιρία Σκοπιά»), μεταξύ «Ρωσσελιστών και του δευτέρου προέδρου της Εταιρίας  του Ιωσήφ Ρόδερφορντ. Θα δούμε επίσης,  ότι  σημερινοί   «Ρωσσελιστές»,  δεν έχουν καμιά σχέση με το πιστεύω των «Μαρτύρων του Ιεχωβά»! Σε πολλά διαφωνούν! Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα.
Το 1917- 1918, ξέσπασε μία κρίση στους κόλπους της «Σκοπιάς» του «Πύργου», την εποχή  έκδοσης ενός εντύπου, που έφερε τον τίτλο το  «Τετελεσμένο Μυστήριο»,  από τέσσερα εναντιούμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είχαν διοριστεί από τον Ρώσσελ,  του πρώτου προέδρου της Εταιρίας. Οι διορισμοί  εκείνοι δεν είχαν ποτέ επικυρωθεί μέσω ψηφοφορίας από την ολομέλεια του σωματείου στην ετήσια συνάθροιση της Εταιρίας. Συνεπώς, τα τέσσερα αυτά άτομα δεν αποτελούσαν νόμιμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου! Ο Ρόδερφορντ,  (ο δεύτερος πρόεδρος της Εταιρίας)  το γνώριζε αυτό, αλλά δεν το είχε αναφέρει από την αρχή. Γιατί; Δεν ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι ήταν αντίθετος με τις επιθυμίες του  Ρώσσελ. Όμως, όταν έγινε φανερό ότι εκείνοι δεν θα σταματούσαν την εναντίωσή τους, ο Ρόδερφορντ ενήργησε μέσα στα πλαίσια της εξουσίας και της ευθύνης που είχε ως πρόεδρος και τους αντικατέστησε με τέσσερις άλλους (…)
Στις 8 Αυγούστου, τα δυσαρεστημένα πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υποστηρικτές τους έφυγαν από την οικογένεια Μπέθελ· τους είχε ζητηθεί να φύγουν εξαιτίας της αναστάτωσης που είχαν προκαλέσει. Σύντομα αυτοί άρχισαν να επεκτείνουν την εναντίωσή τους μέσω μιας εκτεταμένης εκστρατείας που περιελάμβανε εκφώνηση ομιλιών και γράψιμο επιστολών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, μετά το καλοκαίρι του 1917, αρκετές εκκλησίες των Σπουδαστών της Γραφής χωρίστηκαν σε δυο ομάδες—σε εκείνους που ήταν πιστοί στην Εταιρία και σε εκείνους που ήταν εύκολη λεία στα γλυκόλογα των εναντιουμένων. 
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται από τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά στο έντυπο «Διαγγελείς της Βασιλείας» έκδοσης 1993, σελίδες, 67-68.
Από τότε που έφυγαν τα εναντιούμενα μέλη και οι υποστηρικτές τους από την Εταιρία «Σκοπιά» (ως Σπουδαστές της Γραφής, έτσι ονομάζονταν τότε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά), κράτησαν μέχρι και σήμερα όλη την διδασκαλία του Ρώσσελ. Ονομάζονται δε «Χριστιανοί Σπουδαστές των Αγίων Γραφών ή αλλιώς  Ρωσσελιστές».
Είναι οι ακόλουθοι του Ρώσσελ!
Ο  Ιωσήφ Ρόδερφορντ, στα γραπτά του, τους κατηγόρησε! Με σκληρές λέξεις! Ότι θα τρίζουν τα δόντια τους! Είναι  στην τάξη του «πονηρού δούλου»! Και θα βρίσκονται στο «σκότος το εξώτερο!    
Για να τα δούμε όλα αυτά:  «Ούτοι απεκόπησαν εκ της οργανώσεως του Θεού, και η μερίς των ωρίσθη μετά των άλλων υποκριτών, τώρα δε ολολύζουν και τρίζουν τους οδόντας των.Ματθαίος κδ’ 48-51.  «Ειδικώς ο Κύριος ονομάζει την τάξιν του  «πονηρού δούλου», ήτις τάξις κάποτε ήτο εν τω φωτί αλλά τώρα ‘εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον (Ματθαίος κδ’ 48-51). (ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1940, σελίδες, 146-276).
Παρουσιάζουμε τα ντοκουμέντα:


ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1940, σελ. 146-276: Ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, κατηγορεί  τα πρώην μέλη της Εταιρείας Σκοπιάς και όσους τους  ακολούθησαν

Ας δούμε τώρα τις διαφωνίες πού έχουν οι «Ρωσσελιστές», με τους «Μάρτυρες τους Ιεχωβά», όπως  το όνομα «Ιεχωβά», τη «μετάγγιση αίματος» και ο «Σταυρός».  
Το  1967, οι «Ρωσσελιστές», εξέδωσαν ένα βιβλίο με τίτλο,
«Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ», (που το απόδιδαν στον Ρώσσελ).  Έγραψαν: «Το όνομα Ιεχωβά,  όπερ σημαίνει τον αυθύπαρκτον, τον Αθάνατον, Το όνομα τούτο, ήτο γνωστόν εις τον κατά σάρκα Ισραήλ, το πρώτον φανερωθέν εις τον Μωυσήν (Εξοδ. ς’3). Έκτοτε εις την παλαιάν Γραφήν, πλειστάκις αναφέρεται. Το να είπη τις ότι εγνώρισε τον Ιεχωβά, επειδή επληροφορήθη απλώς και επίστευσεν ότι το ύψιστον όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά, και το να αξιοί ότι κηρύττει την αλήθειαν μεταδίδων την στοιχειώδη ταύτην πληροφορίαν, ότι το εξοχώτερον όνομα του  Θεού είναι ή λέξις ΙΕΧΩΒΑ, είναι πλάνη, δεισιδαιμονία και λίαν πτωχή γνώσις.
Ο Κύριος είπεν εν τη προσευχή του. «Εφανέρωσα εις αυτούς (Αποστόλους) το όνομά σου» Ιωάν. ιζ’26, και πάλιν προς Εβρ. β’ 12 «Θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω Εκκλησίας θέλω σε υμνήσει». Εν τούτοις όμως, εις κανέν σημείον της Καινής Διαθήκης θα συναντήσωμεν το όνομα Ιεχωβά.  Ποίον λοιπόν όνομα εφανέρωσεν ο Κύριος εις τους μαθητάς του; Ασφαλώς εκείνο το οποίον εφανέρωσεν εις αυτούς δεν ήτο τα εξ ξηρά γράμματα της λέξεως Ιεχωβά. Άλλωστε οι δώδεκα μαθηταί Του, ήσαν Ισραηλίται και εγνώριζον εκ των Γραφών αυτών, ότι το όνομα του Θεού  είναι ΙΕΧΩΒΑ, και μάλιστα εθεώρουν αμάρτημα  να προφέρωσι το μέγα τούτο όνομα. Εκείνο το οποίον ενόη, ο Κύριος ήτο η προσωπικότης του Ιεχωβά, η ένδοξος υπόστασης Αυτού, ο Χαρακτήρ Αυτού – Αγάπη, Δικαιοσύνη, Σοφία και Δύναμις – το ένδοξον σχέδιον Αυτού το πλήρες αγάπης και ελέους δια σύμπασαν την Κτίσιν, επι τη θυσία του μονογενούς Αυτού Υιού. Και το ιδιαίτερον το οποίον αφεώρα τους μαθητάς Του, ότι  εκλήθησαν όπως γίνωσιν Υιοί Θεού και συγκληρονόμοι μετά του Χριστού της Βασιλείας των Ουρανών. ‘Ο γνωρίσας πάντα ταύτα εν πνεύματι και αληθεία, εγνώρισε τον Ιεχωβά. Ο μη γνωρίσας ταύτα, αλλά γνωρίσας μόνον τα εξ ξηρά γράμματα της λέξεως ταύτης (Ιεχωβά) εις το σκότος είναι και αλήθεια εν αυτώ δεν υπάρχει».
(Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ, 1967, σελίδες,  125-126).
Να δούμε  το ντοκουμέντο: 


Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1967, σελίδες, 125-126: Οι «Ρωσσελιστές», διευκρινίζουν, ότι  το ύψιστον  όνομα του Θεού δεν ονομάζεται έτσι και απλά με ξηρά γράμματα «ΙΕΧΩΒΑ», διότι αυτό αποτελεί πλάνη, δεισιδαιμονία και λίαν πτωχή γνώσις. Και ότι δεν υπάρχει η λέξη «ΙΕΧΩΒΑ» στην Καινή Διαθήκη

Ενώ οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», έγραψαν απειλητικά όποιος δεν αναφέρει το προσωπικό όνομα του Θεού: «Θα καταφαγωθή η σάρξ εκείνων που δεν ήθελαν να μάθουν ότι ο ζων και αληθινός Θεός λέγεται Ιεχωβά!  Θα διαλυθούν ενώ θα στέκουν στα πόδια των! ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, 1958-60, σελ. 209).
Ορίστε και το ντοκουμέντο:


ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ…1958-60, σελ. 209: Είπαν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», θα καταφαγωθεί  η  σάρκα εκείνων που δεν ήθελαν να μάθουν ότι ο ζων και αληθινός Θεός λέγεται «ΙΕΧΩΒΑ»! Και θα  διαλυθούν ενώ στέκονται στα πόδια τους!

Είδαμε τις απειλές που εκτοξεύει η «Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά» για  το όνομα του Θεού! Καμιά σχέση λοιπόν πάνω στο θέμα αυτό δεν έχουνε με τους «Ρωσσελιστές»!
Πάμε τώρα να δούμε αν επιτρέπουν οι «Ρωσσελιστές»  την  μετάγγιση αίματος. Έγραψαν:  «Παν κινούμενον, το οποίον ζη, θέλει είσθαι εις εσάς προς τροφήν· ως το χλωρόν χόρτον έδωκα τα πάντα εις εσάς· Κρέας όμως με την ζωήν αυτού, με το αίμα αυτού, δεν θέλετε φάγει» (Γένεσ. θ’ 3,4).
«Μόνον άπεχε ισχυρώς από του να φάγης αίμα· διότι το αίμα είναι ζωή· και δεν δύνασαι να φάγης την ζωήν μετά του κρέατος» (Δευτερ. Ιβ’23).«Να απέχητε από ειδωλοθύτων, και αίματος, και πνικτού, και πορνείας (Πράξ. ιε’29).
«Πράγματι, εκτός της Γραφικής μαρτυρίας, είναι αποδεδειγμένον ότι η ζωή, η ενέργεια της ζωής, είναι εις το αίμα των ζώντων οργανισμών, είτε ανθρώπων, είτε ζώων. Ο Θεός όμως, επέτρεψεν εις τον άνθρωπον μετά την αμαρτίαν αυτού εν Εδέμ, όπως αφαιρή την ζωήν ζώων και τρώγη την σάρκα αυτών δια να ζήση. Πλην το αίμα των ζώων να μη πίη. Διότι λέγει, η ζωή είναι το αίμα. Τι σημαίνει όμως τούτο; Μήπως μετά  τον θάνατον του ζώου εξακολουθεί να διατηρείτε εις το χυθέν αίμα η ενέργεια της ζωής του ζώου, και εάν πίωμεν αυτό οικειοποιούμεθα την ζωήν αυτού; Ουχί. Αυτό είναι εντελώς, Γραφικώς και επιστημονικώς, απάραδεκτον. Το χυθέν αίμα είναι νεκρόν, ως επίσης είναι νεκρά η σάρξ και τα οστά.
Ποίον τότε το νόημα της απαγορευτικής ταύτης διατάξεως του Θεού;
Να δυνάμεθα να τρώγωμεν την σάρκα, το δε αίμα ουχί; Μήπως δεν αφηρέσαμεν την ζωήν του ζώου δια της σφαγής του; Η μήπως όσον και αν στραγγίσωμεν  την σάρκα του ζώου, δεν θα απομείνη εν αυτή και μικρά ποσότης αίματος την οποίαν οπωσδήποτε θα φάγωμεν μετά της σαρκός; Το  ορθόν νόημα της απαγορευτικής ταύτης διατάξεως νομίζομεν ότι είναι το εξής: Εφάνη απεχθές εις τον Θεόν, ο άνθρωπος, ο κατ’ εικόνα και ομοίωσιν Αυτού πλασθείς, να επιδοθή εις την αιμοποσίαν ζώων. Πιστεύομεν ότι δεν ηθέλησεν ο Θεός να επιτρέψη την τοιαύτην παραχώρησιν, ήτις δεν θα είχε ως σκοπόν πλέον δια να ζήση ό άνθρωπος έως καιρού διορθώσεως και αποκαταστάσεως πάντων, αλλά θα εσήμαινεν ασέβειαν προς το δώρον της ζωής πάσης κτίσεως, είτε ελλόγου είτε αλόγου, και μεγάλην εξαχρείωσιν «Δεν θέλετε φάγει την ζωήν μετά του κρέατος».
Τελείως άλλως όμως έχει το θέμα εις την περίπτωσιν μεταγγίσεως αίματος ανθρώπου εις άνθρωπον, προς πρόληψιν θανάτου – απωλείας ζωής.  Ενταύθα πρόκειται περί μικράς τινός θησίας υπερ του πλησίον μας.
Εάν ο Χριστός έθεσε την ψυχήν Τουζωήν Του  – εις θάνατον υπέρ του ανθρωπίνως γένους, δεν χρεωστούμεν και ημείς μέρος της ενεργείας της ζωή μας, ήτις είναι εις το αίμα μας, να διαθέσωμεν υπέρ του πλησίον μας;  (Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ, σελίδες, 128-129).
Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:


Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1967, σελίδες, 128-129: Οι «Ρωσσελιστές», είναι ΥΠΕΡ της μετάγγισης αίματος

Όμως,  οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά»,  έχουν αντίθετη  γνώμη από τους «Ρωσσελιστές», για την μετάγγιση αίματος. Έγραψαν:
«Όσοι θέλουν να σεβαστούν τον θείο νόμο περί αίματος καλά θα κάνουν ν’ αναζητήσουν έναν γιατρό που θα σεβασθή την ενσυνείδητη στάσι των και θα χρησιμοποίηση εκτατήρες του όγκου του πλάσματος, αν παρουσιασθή ανάγκη. Υπήρξαν σπάνιες περιπτώσεις όπου το άτομο, επειδή αρνήθηκε το αίμα λόγω συνειδήσεως, πέθανε, αλλά η ακεραιότης που ετήρησε στον νόμο του Θεού εξασφαλίζει σ’ αυτόν μια ανάστασι στον παράδεισο του Θεού». (ΑΓΑΘΑ ΝΕΑ – ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΕΙΣ 1976-77, σελ. 178).
Να δούμε το ντοκουμέντο:


ΑΓΑΘΑ ΝΕΑ – ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΕΙΣ 1976-77, σελ. 178:
Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά»,  είναι  ΚΑΤΑ της μετάγγισης αίματος

Θα παρουσιάσουμε μία  ακόμα διαφωνία αγαπητοί αναγνώστες όσον αναφορά το  Σταυρό.
Οι «Ρωσσελιστές»,  (ως Χριστιανοί - Σπουδασταί» των Αγίων Γραφών) παρουσίασαν  το 1959, ένα Βιβλίο με τίτλο «ΤΟ ΦΩΤΟ – ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ». Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙ’ ΕΙΚΟΝΩΝ. Στην σελίδα 12,  δείχνουν  την Σταύρωση  του Χριστού αποτελούμενο από δύο δοκάρια,  όπως  και παλιότερα το πίστευε και ο Ρώσσελ.
Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία παρουσιάζουμε το πρώτο ντοκουμέντο: 


ΤΟ ΦΩΤΟ – ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, σελ. 12: Οι «Ρωσσελιστές», έδειξαν την ΣΤΑΥΡΩΣΗ του Χριστού

Και στο δεύτερο ντοκουμέντο που θα δούμε από το ίδιο έντυπο, δείχνουνε ολοκάθαρα το πώς Σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός και οι δύο ληστές:


ΤΟ ΦΩΤΟ – ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, σελ. 69: Οι «Ρωσσελιστές», έδειξαν  πώς ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ  τον Ιησού Χριστό και τους δύο ληστές

Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», παλιότερα  (ως Σπουδαστές της Γραφής έτσι λέγονταν και αυτοί τότε), πίστευαν στο Σταυρό όπως το παρουσίασαν οι «Ρωσσελιστές». Αργότερα όμως ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, το 1931, απέρριψε  το Σταυρό! Έγραψαν στο έντυπο Διαγγελείς:  «Επί χρόνια, οι Σπουδαστές της Γραφής φορούσαν ως σήμα αναγνώρισης ένα κόσμημα που απεικόνιζε ένα σταυρό και ένα στέμμα, και αυτό το σύμβολο εμφανιζόταν στο εξώφυλλο της «Σκοπιάς» από το 1891 ως το 1931. Αλλά το 1928 τονίστηκε πως εκείνο που δείχνει ότι ένα άτομο είναι Χριστιανός δεν είναι κάποιο διακοσμητικό σύμβολο, αλλά η δραστηριότητα του ατόμου ως μάρτυρα. Το 1936 τονίστηκε πως οι αποδείξεις δείχνουν ότι ο Χριστός πέθανε πάνω σε ένα ξύλινο δοκάρι, όχι σε σταυρό αποτελούμενο από δύο δοκάρια». (Διαγγελείς 1993, σελ. 200. Και Βιβλίο Έτους 1983, σελ. 158).       
Μας είπαν, ότι ο Χριστός πέθανε πάνω σε ένα ξύλινο δοκάρι όχι σε Σταυρό αποτελούμενο από δύο δοκάρια. Αυτό θα παρουσιάσουμε και εμείς. Από το  βιβλίο τους, «ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, 1958-60, σελ. 141:ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ…1958-60, σελ. 141:
Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», παρουσίασαν στο βιβλίο τους, ότι ο Χριστός πέθανε πάνω σε ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΔΟΚΑΡΙ. Το ίδιο και δυο οι ληστές

Αν προσέξουμε την φωτογραφία,  θα παρατηρήσουμε,  ότι  τον Ιησού  Χριστό στο  πρόσωπο τον έχουν  χωρίς γένια!  Αυτοί είναι οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά»!
Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες,  τις διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στους «Ρωσσελιστές» και στους «Μάρτυρες του Ιεχωβά»!
Όσον αφορά για τους «Ρωσσελιστές», είχαμε μάθει  (έπειτα από πληροφορίες) ότι το  2000, υπήρχαν στην Ρουμανία δύο χιλιάδες περίπου. Και ένας μικρός αριθμός στην Αμερική. Στην Ελλάδα ίσως να υπάρχουν ελάχιστοι μετρημένοι στα δάκτυλα. Το σίγουρο είναι ότι προτού δέκα χρόνια, γνωρίζαμε κάποιον από την  Θεσσαλονίκη, εν ονόματι «Δωρόθεο».
Και κλείνοντας το άρθρο μας, θα σας λέγαμε, αγαπητοί  αναγνώστες, πως κατηγορούμαστε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί  ότι τάχα κρατούμε μια εχθρική στάση έναντι των «Χιλιαστών». Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα!
Εμείς δεν μισούμε την εικόνα του Θεού, αλλά την αίρεση που κουβαλάει επάνω του! Να  ξέρετε ότι τους πονάμε και τους λυπόμαστε.
Και είμαστε έτοιμοι αν είναι δυνατόν να κάνουμε τα πάντα γι’ αυτούς, προκειμένου κάποιος απ’ αυτούς να μπορέσει να απαγκιστρωθεί από τα θανατηφόρα χιλιαστικά δίχτυα. Γι’ αυτό κι εμείς με την προβολή του γνήσιου λόγου του Θεού, τονίζουμε: Αδέρφια προσοχή!
Είθε ο Πολυεύσπλαχνος  Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μας οδηγήσει εις οδόν αληθείας και σωτηρίας, αμήν!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

21 σχόλια:

Χαρίλαος είπε...

Tα έντυπα που αναφέρονται ως "Χριστιανοί Σπουδασταί της Γραφής" είναι παρακλάδι των λεγόμενων "Ελευθέρων Σπουδαστών της Γραφής" οι οποίοι δέχονται μόνο λίγα από τα συγγράμματα του Ρώσσελ. Ἐχουν απορρίψει τις ημερομηνίες του Ρώσσελ, καθώς και την άποψή του για το όνομα "Ιεχωβά"
Στην Ελλάδα, υπάρχει η εκκλησία των ευαγγελιστών , που έχει ρωσελλιστικές αρχές, αν και αρνείται πολλά άλλα που δίδαξε ο Ρώσσελ
Το βασικό έντυπο των Ρωσσελιστών είναι η "Χαραυγή". Είναι ένα έντυπο παραπλήσιο της Σκοπιάς. Οι Χαραυγιστές πρεσβεύουν το λεγόμενο παλαιό φως και μοιάζουν με τους Μάρτυρες σε πολλά, όπως άρνηση της Τριάδος, είναι θνητοψυχίτες, μόνο 144,000 θα πάνε στον ουρανό και άλλες χιλιαστικές διδασκαλίες όπως εκφράστηκαν από τον Ρώσσελ, και τον Ρόδερφορντ αργότερα. Είναι κατά βάσιν το ίδιο δόγμα, αλλά οι λεγόμενοι "Ελεύθεροι Σπουδαστές των Γραφών"των οποίων τα έντυπα παρατίθενται εδώ, διαφοροποιούνται και από τους φανατικούς ρωσελλιστές και από τους Μάρτυτρες. Στην Ελλάδα, υπήρχε η "εκκλησία"των Ρωσελλιστών Χαραυγιστών , η οποία έπαψε να υπάρχει την δεκαετία του '80 εφόσον πέθαναν και τα τελευταία ηλικιωμένα μέλη της, που είχαν αποστατήσει από την Σκοπιά.Ο προπάππος μου ήταν ένας από αυτούς

Γιαννης Ρωμανος είπε...

Μπραβο κ.Διαμαντιδη πολυ καλο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Χαρίλαε, σε ευχαριστώ που έκανες σχόλιο στο άρθρο μου!
Αυτό που παρουσίασα στο άρθρο μου από το «ΤΟ ΦΩΤΟ – ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», είναι έργο του Ρώσσελ. «Εις το 1914 ητοίμασε και εδημοσίευσε το «Φωτόδραμα της Δημιουργίας…» (Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1922, σελ. 72. Και Βιβλίο έτους 1981, σελ. 265).
Αυτό το έντυπο λοιπόν, το κράτησαν κάποιοι, όπως οι «Χριστιανοί - Σπουδασταί» των Αγίων Γραφών…
Ήθελα να σε πω και κάτι ακόμα. Είπες: «Οι Χαραυγιστές πρεσβεύουν το λεγόμενο παλαιό φως και μοιάζουν με τους Μάρτυρες σε πολλά, όπως άρνηση της Τριάδος, είναι θνητοψυχίτες, μόνο 144,000 θα πάνε στον ουρανό και άλλες χιλιαστικές διδασκαλίες όπως εκφράστηκαν από τον Ρώσσελ…».
Ο Ρώσσελ, δεν πίστευε μόνο οι 144, 000 θα πάνω στο ουρανό, αλλά και η «Μεγάλη Ομάδα» (ο πολύς όχλος)! «Το Μικρόν Ποίμνιον, το οποίον θα καθήση μετά του Χριστού εν τω θρόνω Αυτού, η Μεγάλη Ομάς, ήτις θα ίσταται ενώπιον του θρόνου, έχοντες τους φοίνικας του μαρτυρικού αυτών θανάτου…». «Η τάξις της Μεγάλης Ομάδος θα είπη Αλληλούια ευθύς ως εννοήσωσιν ότι το Μίκρον Ποίμνιον συνεπληρώθη (Αποκ. 19:1). Από το «Τετελεσμένον Μυστήριον 1917, επαν. 1919, σελ. 161,163».
Ο Ρώσσελ, παρέθεσε από την Αποκάλυψη, 7:9. Και 19:1).
Ας πάρουμε το κεφ. 19:1,όπως το παρέθεσε το «Τετελεσμένον Μυστήριον». Να το δούμε σε ερμηνεία: «Μετά απ’ αυτά άκουσα σαν μεγάλη φωνή από μεγάλο πλήθος στον ουρανό που έλεγαν: «Αλληλούια»(Αινείτε τον Κύριον)! Βλέπουμε, το ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΥΡΑΝΟ!
Ενώ οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», πιστεύουν ότι ο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ» θα είναι στη γη!
Ο Ρώσσελ, πίστευε σε δύο είδη ουρανίου σωτηρίας ή δύο είδη επιγείου σωτηρίας! (Τετελ. Μυστ. σελ. 160). Το «Τετελεσμένον Μυστήριον», όπως γνωρίζουμε, τα περισσότερα λόγια στο έντυπο αυτό είναι του Ρώσσελ! «…το καλοκαίρι του 1917, όταν κυκλοφόρησε ο έβδομος τόμος της σειράς Γραφικαί Μελέται, ο οποίος είχε τον τίτλο Το Τετελεσμένον Μυστήριον. Ο αδελφός Ρώσσελ δεν είχε καταφέρει να εκδώσει αυτόν τον τόμο ενόσω ζούσε, μολονότι το ήλπιζε. Μετά το θάνατό του, η Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρίας διευθέτησε ώστε δυο συνεργάτες, ο Κλέιτον Τζ. Γούντγουορθ και ο Τζορτζ Χ. Φίσερ, να ετοιμάσουν αυτό το βιβλίο, το οποίο αποτελούσε σχολιολόγιο των βιβλίων Αποκάλυψη, Άσμα Ασμάτων και Ιεζεκιήλ. Εν μέρει, αυτό βασιζόταν σε πράγματα που είχε γράψει ο Ρώσσελ για αυτά τα βιβλία της Αγίας Γραφής…». (Διαγγελείς 1993, σελ. 66-67).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Γιάννη Ρωμανέ, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια!

Xαρίλαος είπε...

Ναι, κύριε Διαμαντίδη, δική μου παράλειψη,ο Ρώσσελ πίστευε ότι και το μεγάλο πλήθος θα πήγαινε στον ουρανό,όπως και ο μάρτυρες το πίστευαν αυτό μέχρι το 1935
Εν πάση περιπτώσει, από ότι μου είχε πει ο προπάππος μου "εμείς (οι Χαραυγιστές) είμαστε για την Σκοπιά ό,τι οι παλαιοημερολογήτες για τους ορθόδοξους!"
Με την έννοια βέβαια, ότι οι Χαραυγιστές ακολουθούν "παλαιό φως".
Παρεμπιπτόντως, γνωρίζετε αν το Τετελεσμένο μυστήριον ,το βιβλίο εννοώ, τυπώνεται από την Εταιρεία;Έχω τους τόμους του Ρώσσελ, αλλά δυστυχώς δεν έχω τον 7ο . Μήπως ξέρετε κάποιον τρόπο για να τον βρώ?
Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

Εγώ θέλω να ευχηθώ Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση στον κ.Διαμαντίδη, στον κ.Χαρίλαο και σε όλους τους αναγνώστες και τα μέλη του Αντιαιρετικού.

Όσον αφορά για το αν ακολουθούν "παλαιό φως" ή "νεό φως" θα ήθελα να επισημάνω πως δεν έχει σημασία αφού ΤΟ ΜΟΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ είναι αυτό του Παναγίου Τάφου, και θα συνιστούσα στον Τρομπέτα να το ακολουθήσει στην εδώ ζωή γιατί στην άλλη θα τον καίει...

Madragoras

vasilis123 είπε...

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ειναι καλο που γνωριζετε και διαπιστωνετε,τις πλανες διδασκαλιες των αυτοαποκαλουμενων μαρτυρων Του Ιεχωβα...!!!

Πλην ομως,θα ηταν ευχη και επισης καλο,το να γνωρισετε και τις πλανες διδασκαλιες της αυτοαποκαλουμενης ορθοδοξου εκκλησιας...!!!

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!


Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μοναδική, και η αληθινή Εκκλησία Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία, η Εκκλησία είναι μια, όλες οι άλλες είναι δαιμονικές πλάνες.

Τα δαιμόνια φρίττουν και καίγονται από την Ανάσταση Του Ιησού Χριστού, και δαιμονίζουν τα υποχείρια τους.

Ευχόμαστε καλή μετάνοια, και επιστροφή στην Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ορθόδοξη Εκκλησία μας.


Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,
προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον,
Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν
και την Αγίαν σου Ανάστασην
υμνούμεν και δοξάζωμεν
Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά Σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην.
Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασην Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν,
Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
Unknown είπε...

Προς το κ Βασίλη.

Καλό θα ήταν άμα μπορούσατε να μας επισημάνετε τις ανύπαρκτες πλάνες αυτές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητοί αναγνώστες, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Αγαπητέ Χαρίλαε, είπες: «Με την έννοια βέβαια, ότι οι Χαραυγιστές ακολουθούν "παλαιό φως".
Παρεμπιπτόντως, γνωρίζετε αν το Τετελεσμένο μυστήριον ,το βιβλίο εννοώ, τυπώνεται από την Εταιρεία;Έχω τους τόμους του Ρώσσελ, αλλά δυστυχώς δεν έχω τον 7ο . Μήπως ξέρετε κάποιον τρόπο για να τον βρώ?»

Μήπως ξέρεις κ. Χαρίλαε, να μου απαντήσεις, το «παλαιό φώς» ή το «νέο φως» από πού αυτό προέρχεται;
Όσο αναφορά για το «Τετελεσμένο μυστήριον» που θα το βρεις.
Πριν σε απαντήσω, θα ήθελα πρώτα να μου πεις, είσαι ΕΝΕΡΓΟΣ «Μάρτυρας του Ιεχωβά»;vasilis123, είπες: «Πλην ομως, θα ηταν ευχη και επισης καλο,το να γνωρισετε και τις πλανες διδασκαλιες της αυτοαποκαλουμενης ορθοδοξου εκκλησιας...!!!».

vasili 123, νομίζω ξέρεις ποιος είναι ο «Γεώγιος Διαμαντίδης».
Είναι ο GEORGIOS Ο. Χ. !
Γιατί στο λέω αυτό. Έχω συζητήσει άπειρες φορές μαζί σου. Και το αποτέλεσμα ήταν να το βάλεις στα πόδια σαν το ΛΑΓΟ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Xαρίλαος είπε...

Κύριε Διαμαντίδη καλησπέρα
Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας. Παρακολουθώ τις συνάξεις των Μαρτύρων πότε πότε,είμαι αδρανής.
Εγώ προσωπικά προέρχομαι από οικογένεια Χαραυγιστών,αυτών που αποσκίρτησαν από την Σκοπιά. Όταν διαλύθηκε ο όμιλος Χαραυγή στην Ελλάδα περί το 1986 , πολλοί από εμάς που είμασταν τα νεώτερα μέλη, εντάχθηκαν σε παρόμοιων αρχών εκκλησίες. Μερικοί πήγαν πάλι στους Μάρτυρες, άλλοι στους Ευαγγελιστές,και άλλοι σε άλλες ομάδες
Τους τόμους τους έχω από τον προπάππο μου,ωστόσο ίσως να ξέρετε ότι τον 7ο τόμο οι Ρωσσελιστές δεν τον δέχονται, για αυτό δεν τον έχω διαβάσει ποτέ.Για αυτό σας ρώτησα αν ξέρετε που μπορώ να τον βρω.
Τώρα, για το παλαιό και νέο φως, εγώ πιστεύω ότι μόνον ο Κύριος μπορεί να δώσει νέο φως και όχι οι άνθρωποι.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Παναγιωτη Μακρη

Σου απαντησα,αλλα η απαντηση μου δεν εμφανιστηκε...υπαρχει και εξουσια εδω μεσα...που αποφασιζει ποιες απαντησεις θα εμφανιζει και ποιες οχι...!!!

Φιλε συνομιλητη
Γεωργιε Διαμαντιδη

Μην γραφεις σαν αμυαλο παιδακι επαιρομενο...!!!
Δεν το εβαλα στα ποδια σαν λαγος...!!!
Αν πας στην συζητηση μας στο παρελθον...
θα δεις οτι στο θεμα που συζητησαμε,υπαρχουν συνολικα 107 απαντησεις,εκ των οποιων οι 47 ειναι δικες μου...!!!
Συζητησα επαρκεστατα μαζι σου περι του θεματος που εξεταζαμε...!!!
Σε καποιο σημειο,μετα απο πολυ συζητηση...αποφασισα να βαλω τελος στον διαλογο μας...δεν θα ηταν φρονιμο απο πλευρας μου,να γραφω και να ξαναγραφω τα ιδια...!!!
ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΨΕΥΔΕΣΑΙ...μην λες οτι την κοπανησα σαν λαγος...!!!

ιδου το λινκ αν θελεις να το δεις..

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=3834582806412640366&postID=2609064309568577855

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Και βέβαια δεν σου ανέβασα το σχόλιο Vasilis γιατί πρώτον και κύριον ήταν άσχετο με το θέμα το άρθρου. Και όπως ενημερώνω στην πρώτη σελίδα του "Αντιαιρετικού" δεν ανεβάζω τέτοια σχόλια. Επίσης το θέμα που είχε το σχόλιό σου το έχεις συζητήσει κατ' επανάληψη και με τον κ. Παναγιώτη Μακρή και με τον κ. Διαμαντίδη, και όχι μόνο δεν ολοκλήρωσες την συζήτηση, αλλά αποχώρησες άρον - άρον, προφασιζόμενος πως το άρθρο στο οποίο γινόταν συζήτηση, έφυγε από την πρώτη σελίδα του "Αντιαιρετικού".
Βρες λοιπόν κανένα άλλο ιστολόγιο για να "παίξεις"!
Στο λέω λοιπόν για τελευταία φορά. Σχόλιό σου που δεν έχει σχέση με το θέμα του άρθρου, δεν πρόκειται να ξανανέβει!

Χρήστος - αντιαιρετικός

vasilis123 είπε...

Φιλε ιδιοκτητη του φορουμ τουτου
Χρήστος - αντιαιρετικός

ΕΓΡΑΨΕΣ
Και βέβαια δεν σου ανέβασα το σχόλιο Vasilis γιατί πρώτον και κύριον ήταν άσχετο με το θέμα το άρθρου. Και όπως ενημερώνω στην πρώτη σελίδα του "Αντιαιρετικού" δεν ανεβάζω τέτοια σχόλια.

ΑΠΑΝΤΩ
Δικαιωμα σου να διαχειριζεσαι το φορουμ σου,συμφωνα με τις επιλογες σου...!!!
Απλα στο παρελθον σου εχω πει,και στο λεω καλυτερα τωρα...
μην μενεις στα πρωτοκολλα...
μην ανησυχεις μηπως θα σου παραβιαστουν τα πρωτοκολλα...!!!
Κοιτα την ουσια και οχι τα πρωτοκολλα...!!!
Το φορουμ σου λεγεται ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ,το οποιο σημαινει...οτι βασικη σου μεριμνα στο φορουμ σου,ειναι η καταπολεμηση των αιρετικων ψευδων διδασκαλιων...!!!
Ως εκ τουτου...
οταν εγω απαντωντας στον φιλο συνομιλητη Παναγιωτη Μακρη...του γραφω περι των πλανων διδασκαλιων της ορθοδοξιας...
ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΣΟΥ...
μην προσκοπτεις λοιπον στα πρωτοκολλα...ΚΟΙΤΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ...και η ουσια ειναι το ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ...!!!

Επισης κατι αλλο σαν απαντηση μου...
αν η απαντηση μου στον φιλο συνομιλητη Παναγιωτη Μακρη,ηταν εκτος θεματος...
εσυ γιατι δημοσιευσες την ερωτηση του,η οποια ζητουσε απαντηση απο πλευρας μου,τετοια που εκ των πραγματων θα ηταν εκτος θεματος???!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Επίσης το θέμα που είχε το σχόλιό σου το έχεις συζητήσει κατ' επανάληψη και με τον κ. Παναγιώτη Μακρή και με τον κ. Διαμαντίδη, και όχι μόνο δεν ολοκλήρωσες την συζήτηση, αλλά αποχώρησες άρον - άρον, προφασιζόμενος πως το άρθρο στο οποίο γινόταν συζήτηση, έφυγε από την πρώτη σελίδα του "Αντιαιρετικού".
Βρες λοιπόν κανένα άλλο ιστολόγιο για να "παίξεις"!

ΑΠΑΝΤΩ...
Δεοντολογικα,δεν εχεις κανενα δικαιωμα (ουτε ως ιδιοκτητης του φορουμ),να οριζεις με ποιον συνομιλητη θα συνομιλω,περι τινος θεματος θα συνομιλω,ποσες φορες θα συνομιλω και τα λοιπα...!!!
Το τι κανω με τους συνομιλητες μου ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΟΡΑ,ασε αυτους να παραπονεθουν αν νοιωσουν κατι τετοιο,εσενα δεν σου πεφτει λογος...!!!

Επισης...
Δικαιωμα μου ειναι,να συνομιλω για οσο χρονο θελω...και οταν θελω,να σταματω τον διαλογο,για τον λογο που κρινω εγω...ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΠΕΦΤΕΙ...!!!
Εισαι πολυ μικρος για να μου πεις οτι παιζω...!!!

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Vasilis, σου το ξαναλέω: Άντε να "παίξεις" σε κανένα άλλο ιστολόγιο, να περνάς και την ώρα σου, μιας και δεν έχεις τι να κάνεις!

Χρήστος - αντιαιρετικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

vasilis 123, είπε:
«Σε καποιο σημειο,μετα απο πολυ συζητηση...αποφασισα να βαλω τελος στον διαλογο μας...δεν θα ηταν φρονιμο απο πλευρας μου,να γραφω και να ξαναγραφω τα ιδια...!!!
ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΨΕΥΔΕΣΑΙ...μην λες οτι την κοπανησα σαν λαγος...!!!»

Το ποιος ψεύδεται εδώ μέσα, οι αναγνώστες το γνωρίζουνε!
Κοίταξε στο άρθρο μου «antiairetikos.blogspot.com/2013/10/i-e.html‎». Εκεί ποτέ δεν απάντησες στο ερώτημά μου (18 Οκτωβρίου 2013 - 10:40!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Χαρίλαε, είπες:
«Τους τόμους τους έχω από τον προπάππο μου, ωστόσο ίσως να ξέρετε ότι τον 7ο τόμο οι Ρωσσελιστές δεν τον δέχονται, για αυτό δεν τον έχω διαβάσει ποτέ. Για αυτό σας ρώτησα αν ξέρετε που μπορώ να τον βρω.»

Δεν ξέρω που θα το βρείτε τον 7ο τόμο. Ίσως, από παλαιούς «ΜτΙ» ή από το «Μπέθελ» αν το έχουνε.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Θα το βρει στο Μπέθελ;

► https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D0lQb7wJfccΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΡΩΣΣΕΛΙΣΤΕΣ»:
«Άλλωστε εις την προκειμένην περίπτωσιν, δεν υφίσταται ανάμιξις ζωικής μετ’ ανθρωπίνης, ούτως ειπείν, ενεργείας. Αλλ’ ανθρωπίνης μετ’ ανθρωπίνης. Ο αγαπών τον πλησίον του, χρεωστεί την ψυχήν αυτού να βάλη υπέρ αυτού. «Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού» (Ιωαν. ιε’ 13).

«Εν συνεχεία η προβαλομένη παρά τινών πρόσθετος δικαιολογία, ότι δια της μεταγγίσεως αίματος επέρχεται μετάδοσις ασθενειών δεν είναι αξιόλογος» (Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1967, σελίδες, 129-130).


Μακάρι να συμφωνούσαν, οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», με τους «Ρωσσελιστές», πάνω στο θέμα αυτό!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Θανασης Σιναμιδης είπε...

Θα ηθελα κι εγω να βρω καποια έντυπα των χαραυγιστων που πιστεύουν στο παλαιο φως

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Αγαπητέ Θανάση, είναι λίγο δύσκολο να βρείτε τα παλιά έντυπα των χαραυγιστών. Θέλει ψάξιμο π.χ. όπως σε παλαιοβιβλιοπωλεία (αν υπάρχουν) ή σε πρώην χαραυγιστές ή σε αντιαιρετικούς που ασχολούνται πολλά χρόνια στα θέματα αυτά. Μπορείτε όμως να βγάλετε και από εδώ φωτοτυπίες ό,τι κι αν χρειάζεστε.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...